Sak: 20-556 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering og stenging av anlegg, samt krav om erstatning. Klager krevde erstatning for tapt leieinntekter, erstatning for frostskader på bad, samt at Elvia AS tar opp faktureringsrutinene til inkassoselskapet. Klager viste til at det var påløpt kostnader for nettleie selv om anlegget har vært frakoblet for utleiehuset. Klager anførte at Elvia AS var ansvarlig for at han ikke fikk leid ut den nå ubebodde boligen, ved at de stengte anlegget. Det ble hevdet at stengingen har medført skader på sanitæranlegg i boligen. Elvia AS anførte at det ikke var mulig å fjernstenge den ubebodde boligen, trolig fordi klager selv hadde stengt av hovedsikringen. Elvia AS avviste klagers krav om erstatning, da de mener dette ikke kan ha sammenheng med stengingen av anlegg som kun varte en dag i september 2018. Elvia AS hevdet at anlegget aldri ble stengt i 2020, og avviste derfor klagers krav om erstatning for skader, samt krav om erstatning for tapt leieinntekt. Elvia AS opprettholdt sine innbetalte og utestående krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturering og stenging av anlegg, samt krav om erstatning. 

Regelverk

Standard nettleieavtale §§ 2 og 7-1  

Historikk

14.05.14 – Velkomstbrev tilsendes klager 

12.05.20 – Ubebodd bolig forsøkt fjernstengt, ikke mulig 

12.06.20 – Klager sier opp avtale på anlegg i ubebodd bolig 

Krav

Klager krever erstatning for tapt leieinntekter kr. 168 000 i tillegg kr 7000 per måned, erstatning for frostskader på bad kr. 8000 eks. mva, samt at Elvia tar opp faktureringsrutinene til Kredinor.   

Partenes anførsler 

Klager viser til at han har to hus, en utleiedel, og to målere. Klager anfører at Elvia har vært lite konkrete i sin informasjon til ham, og reagerer sterkt på deres faktureringsrutiner når det går videre til inkasso, stenging av anlegg og fakturering av anleggene.  

Klager viser til at det er påløpt kostnader for nettleie selv om anlegget har vært frakoblet for utleiehuset. Klager påpeker at han han fikk opplyst av kundesenteret at det var hans ansvar å si opp nettleieavtalen. Klager mener det er urimelig at han har ansvaret for å si opp nettleieavtalen da nettselskapet har stengt strømmen. Klager reagerer på at Elvia anfører at han har slått av hovedsikringen på utleiehuset og påpeker at dette ikke stemmer. 

Klager hevder at han har betalt strømregningene regelmessig siden august 2020, og mener at alt forbruk nå er betalt. Klager sier også at han har kontaktet Elvia ved flere anledninger og at han har fått opplyst at alt utestående er nedbetalt.  

Klager anfører at Elvia er ansvarlig for at han ikke får leid ut den nå ubebodde boligen, ved at de stengte anlegget. Stengingen hevdes også å ha medført skader på sanitæranlegg i boligen som han krever erstattet av Elvia. 

Klager anfører at Elvia har satt hans mindreårige sønns helse i fare ved å stenge anlegget i deres bolig, og mener de har opptrådt på en ulovlig måte ovenfor ham som kunde. 

Han mener også at faktureringen som er gjort på hans eiendommer ikke stemmer overens med faktisk forbruk, da den ene boligen er ubebodd. 

Klager krever erstatning for tapt leieinntekter, erstatning for frostskader på bad, samt at Elvia tar opp faktureringsrutinene til Kredinor.   

Elvia AS anfører at de har forsøkt å komme til en løsning med klager, men at dette har vært utfordrende. De opplyser om at de har tilbudt klager en nedbetalingsavtale på boligen som klager bor i, og at anlegg i klagers andre, ubebodde, hus stenges inntil videre. Det opplyses om at saken dreier seg om ubetalte fakturaer fra og med januar 2019. 

Elvia anfører om at det ikke var mulig å fjernstenge den ubebodde boligen, trolig fordi klager selv hadde stengt av hovedsikringen. Anlegget i klagers bolig ble stengt samme dag grunnet manglende betaling, men ble gjenåpnet samme dag grunnet en inngått nedbetalingsavtale. Avtalen innebar 6 avdrag a kr 1238,15, samt at klager skulle betale øvrige fakturaer fra selskapet innen forfall. Dette hevdes å ikke bli overholdt fra klager. 

Elvia anfører at klager klart har vært informert om sine plikter etter Standard nettleieavtale, og at det ble sendt et brev til klager 14.05.14 da klager ble kunde med informasjon om dette.  

Elvia avviser klagers krav om erstatning, da de mener dette ikke kan ha sammenheng med stengingen av anlegg som kun varte en dag i september 2018. Det opplyses om at det kun var forbruk på anlegget i perioden fra 17.12.18 til 24.05.19. I juni mistet Elvia kontakt med måleren, trolig grunnet avslått hovedsikring. Elvia hevder at anlegget aldri ble stengt i 2020, og avviser derfor klagers krav om erstatning for skader, samt krav om erstatning for tapt leieinntekt. Elvia opprettholder sine innbetalte og utestående krav i sin helhet. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om stenging av anlegg og krav om erstatning. 

Klager har fremsatt flere ulike krav.

For det første gjelder klagen et krav om erstatning for tapt leieinntekter og erstatning for frostskader på bad. Det følger av Standard Nettleieavtale § 13-1 at nettselskapet er ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

I denne saken er det uklart hva som er årsaken til klagers skade. Klager anfører Elvia har stengt anlegget og at han derfor ikke fikk leid ut den ubebodde boligen. Klager anfører også at stengingen har medført skade på sanitæranlegg i boligen. Elvia anfører at det ikke var mulig å fjernstenge den ubebodde boligen da hovedsikringen var slått av. Elvia viser til at anlegget ble stengt kun i en dag i september 2018 og ble gjenåpnet samme dag grunnet inngått nedbetalingsavtale.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort at Elvia har stengt anlegget ut over den ene dagen nevnt over eller at stenging av anlegget denne dagen var rettmessig da Elvia ikke har fremlagt et stengevarsel som oppfyller vilkårene i fkjl. § 48a annet ledd. Nemnda legger derfor til grunn at Elvia ikke hadde hjemmel til å ilegge klager et gjenåpningsgebyr. Etter nemndas syn foreligger det en tilbakebetalingsplikt for Elvia for det fakturerte gebyret. På den annen side kan ikke nemnda se at det er sannsynliggjort tilstrekkelig rettslig og faktisk årsakssammenheng mellom en stenging av anlegget og klagers skade. Nemnda legger derfor til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse. Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Elvia ikke erstatningsansvarlig.

Bransjens representanter har følgende særmerknad: Bransjens representanter oppfatter det slik at Elvia har sendt klager stengevarsel i samsvar med lovens vilkår, da dette fremkommer uttrykkelig i saksframstillingen til Elvia.

Klager anfører at det er påløpt kostnader for nettleie selv om anlegget har vært frakoblet for utleieboligen. Etter nettleieavtalenes § 11-1 kan kunden si opp nettleieavtalen med 14 dagers varsel. Ved manglende oppsigelse av avtalen er nettkunden ansvarlig for nettleien inntil nettselskapet får lest av måleren eller har inngått avtale med annen nettkunde. Kunden er den som har inngått avtale med nettselskapet, jf. Standard Nettleieavtale § 1. Det foreligger ingen oppsigelse fra kunden og da fortsetter nettleien å løpe. Nemnda kan ikke se at Elvia har avveket fra retningslinjene i regelverket ved fakturering av fastbeløp i kundeforholdet.

For det andre krever klager at Elvia tar opp faktureringsrutinene til inkassoselskapet. Nemnda legger til grunn at denne delen av klagen faller utenfor nemndas virkeområde. Nemnda registrerer at årsakene til betalingsmislighold synes i hovedsak å være manglende betalingsevne, ikke betalingsvilje. Nemnda viser til Rundskriv 1/2018 av Finanstilsynet om kravene til varsling og sammenslåing av krav til klagers orientering. Det er mulig å bringe inn klager på inkassoselskaper for Finansklagenemnda Inkasso.

For øvrig nevner nemnda at klager kan kontakte NAV for økonomisk rådgivning.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. november 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge