Sak: 20-558 Klage vedrørende avtale og fakturering – Ustekveikja Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtalens vilkår og fakturering. Klager krevde tilbakebetaling av fakturaelementet "handelskostnader" for hele avtaleperioden. Klager hevdet at det var overfakturert ved at det er fakturert for priselementer som ikke var tilstrekkelig kommunisert ved avtaleinngåelsen. Klager anførte at det å inkludere "handelskostnader" i særvilkårene er et alvorlig tillitsbrudd. Ustekveikja Energi AS anførte at avtalens vilkår ble tydelig formidlet i deres velkomstbrev til klager. Ustekveikja Energi AS opplyste om å ha endret sine rutiner vedrørende avtalevilkår og endringer av disse etter at Forbrukerrådet innklaget selskapet med flere til Forbrukertilsynet. Ustekveikja Energi AS er uenige med klagers beregning av kostnaden for handelskostnader. Ustekveikja Energi AS avviste klagers krav, og hevdet det ikke kan være et krav om endring tilbake i tid. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Ustekveikja Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter med egenutviklede særvilkår.  

Saken gjelder uenighet om avtalens vilkår og fakturering. 

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale §§ 1-2 og 1-3. 

Historikk 

26.10.17 – Kundeforhold opprettet.  

16.10.20 – Klager sier opp sin avtale via bestilling hos annen kraftleverandør  

Krav

Klager krever tilbakebetaling av fakturaelementet "handelskostnader" for hele avtaleperioden.  

Partenes anførsler

Klager hevder at det er overfakturert ved at det er fakturert for priselementer som klager mener ikke var tilstrekkelig kommunisert ved avtaleinngåelsen. Klager påpeker at disse tilleggene omtrent er umulige å oppdage.  

Klager anfører at det å inkludere "handelskostnader" i særvilkårene er et alvorlig tillitsbrudd. Klager anfører at han ikke har mottatt særvilkårene eller lenke til særvilkårene. Klager mener særvilkårene er underkommunisert gjennom hele kundeforholdet. 

Klager krever å få refundert det som er overfakturert. Etter klagers beregning utgjør dette kr 617. Klager krever tilbakebetaling av det urettmessige fakturaelementet "handelskostnader" for hele avtaleperioden, og mener også at øvrige kunder som har hatt denne avtalen bør få en tilbakebetaling. 

Ustekveikja Energi AS (Ustekveikja) anfører at avtalens vilkår ble tydelig formidlet i deres velkomstbrev til klager. De viser til at det var opplyst om at klager etter tre måneder ville overflyttes til en annen avtale enn den opprinnelige. Ustekveikja hevder at klager har akseptert avtalens vilkår ved avtaleinngåelse, og at vilkårene ble tilsendt via en lenke i ordrebekreftelsen. 

Ustekveikja opplyser om å ha endret sine rutiner vedrørende avtalevilkår og endringer av disse etter at Forbrukerrådet innklaget selskapet med flere til Forbrukertilsynet. Endringen gjelder fra 01.01.21. 

Ustekveikja er uenige med klagers beregning av kostnaden for handelskostnader. Ustekveikja anslår at dette vil utgjøre cirka 200 kr per år. 

Ustekveikja anfører at de har opptrådt i tråd med gjeldende bransjestandard, og at klager er informert om tillegg for handelskostnader gjennom avtalevilkårene. Ustekveikja avviser klagers krav, og hevder det ikke kan være et krav om endring tilbake i tid.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om avtale og avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale. 

Det følger av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 16 at avtaler som inngås elektronisk krever at den næringsdrivende tydelig og i fremhevet form skal gi visse opplysninger umiddelbart før avtaleinngåelse. Dette omfatter blant annet tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris og metode for beregning av pris og avtalens varighet, jf. henvisningen i bestemmelsens første ledd til lovens § 8 bokstav e. 

Det ses hen til Ustekveikja sine leveringsbetingelser, der det blant annet fremgår at "For avtaler med Innkjøpspris gjelder følgende: Prisen er timeveid og vi fakturerer et gjennomsnitt per måned med tilhørende handelskostnader. I tillegg kommer avtalt påslag og månedlig fastbeløp". Nemnda bemerker at det er ukjente priselementer i avtalevilkårene, og viser blant annet til "handelskostnader". Nemnda kan ikke se at Ustekveikja har redegjort på en klar måte hva kunden betaler for. Nemnda kan heller ikke se at det fremgår hvordan de ulike priselementene beregnes. Etter nemndas syn er dette i strid med lovens krav om at den næringsdrivende skal gi opplysning om avtalens samlede pris på en tydelig måte og i fremhevet form før avtalen inngås.  

Konsekvensen av dette følger av lovens § 9. Av bestemmelsen fremgår det at betalingsforpliktelsen bortfaller når den næringsdrivende ikke har gitt opplysninger i samsvar med § 8 første ledd bokstav e. Avtalens innhold må endres slik at den uklarheten som har oppstått som følge av mangelfull informasjon ved avtaleinngåelse ikke virker urimelig for klager. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at Ustekveikja redegjør for innkjøpskostnadene og refunderer disse kostnadene til klager. 

I henhold til kraftleveringsavtale § 6 skal kraftleverandøren varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt. Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektroniske melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en "Min side"-funksjon på leverandørens nettside.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Ustekveikja Energi varslet om endring av fastbeløp fra kr. 29 til kr. 39 på faktura den 15.01.19. Nemnda kan ikke se at klager i dette tilfellet har varslet klager tilstrekkelig om prisendring. Varsling ved informasjon på kraftleverandørens generelle nettsider eller fakturaer er ikke tilstrekkelig. Nemnda har derfor kommet frem til at klager skal faktureres med kr. 29 i fastbeløp frem til og med 14 dager etter at direkte varsel om prisendring er sendt klager. Ustekveikja Energi må kreditere klager det han har betalt for mye i fastbeløp.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 15. november 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.