Sak: 20-559 Klage vedrørende etterfakturering – Lede AS

Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at nettselskapet må bære ansvaret for at strømmåleren ikke har levert korrekt forbruk, og hevdet at nettselskapets grunnlag for å kreve etterfakturering ikke var tilstrekkelig. Klager anførte at selskapets kontroll av måleren ikke var nødvendig og at beregnet forbruk ikke kan være korrekt. Klager antydet at det selskapet hevdet var bevis for "magnetic tampering" av måleren var forfalsket og vurderer derfor å anmelde selskapet. Lede AS viste til at det var satt opp en måler i kabelskapet tilknyttet klagers bolig og anførte at det viste et avvik på 70 %. Lede anså avviket som mistenkelig og hevdet at det var noen som bevisst manipulerte måledata for å unngå å betale hele forbruket for boligen. Lede AS reagerte på at de har mottatt varsel i sine systemer om "magnetic tampering". Lede AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lede AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om etterfakturert forbruk. 

Regelverk

Standard nettleieavtale §§ 5-1, 5-3 og 5-4. 

Historikk

08.03.18 – Målerbytte  

13.07.18 – Feilmelding i Ledes systemer som indikerte feilkobling. Feil rettes. 

10.06.20 – Feilmelding i Ledes systemer, "magnetic tampering". Målerbytte. 

24.06.20 – Kontrollmåling.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr 15 191,73. 

Partenes anførsler: 

Klager anfører at nettselskapet må bære ansvaret for at strømmåleren ikke har levert korrekt forbruk, og hevder at nettselskapets grunnlag for å kreve etterfakturering ikke er tilstrekkelig. 

Klager mener at selskapets kontroll av måleren ikke var nødvendig og at beregnet forbruk ikke kan være korrekt. Klager hevder at nettselskapet ikke har vært hos han for kontroll før den uanmeldte kontrollen i 2020, og mener at han hadde full rett til å avvise kontrolløren grunnet smittevern og den pågående pandemien da hans kone er i risikogruppen. 

Klager antyder at det selskapet hevder er bevis for "magnetic tampering" av hans måler er forfalsket, og opplyser at han også vurderer å anmelde selskapet på bakgrunn av dette. 

Klager avviser etterfakturert krav.  

Lede AS opprettholder sitt etterfakturerte krav. Lede viser til at de har satt opp en måler i kabelskapet som kun er tilknyttet klagers bolig, og at denne målingen viser et avvik på 77% som da er fakturert for lite. Lede har normalfordelt forbruket over perioden på to år fra da måler ble byttet ut 08.03.18.  

Lede anser det store avviket som mistenkelig, og hevder at det er noen som bevisst manipulerer måledata for å unngå å betale hele forbruket for boligen. Det var på denne bakgrunn at kontrollmåling ble iverksatt. Lede reagerer på at de i sine systemer får varsel om "magnetic tampering"-feilmeldinger i sine systemer, og at denne har forsvunnet hver gang det har blitt avtalt kontroll av måleren. Måleren har da fungert som normalt. Lede anser det som mistenkelig at klager har nektet målerkontrollører tilgang til måleren når de har kommet for uanmeldt kontroll med grunnlag i gjentatte feilmeldinger i sine systemer i tilknytning til klagers måler. Det opplyses om at det vurderes anmeldelse av saken. 

Lede AS avviser klagers påstand om at selskapet har forfalsket materialet som er tilsendt klager og nemnda i denne saken.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet, og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det ble registrert feilmeldinger om "magnetic tampering" i Lede sine systemer og Lede utførte derfor kontrollmåling i perioden fra 23.06.20 til 22.09.20. Den foretatte kontrollmålingen viste et avvik på 77 %. Kontrollmålingen er oppgitt å ha skjedd i samsvar med forskrift om krav til elektrisitetsmålere, og nemnda har ikke grunnlag for å betvile dette.

I dette tilfellet synes det for nemnda sannsynlig at det foreligger manipulasjon av måleren. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket. Nemnda legger til grunn at Lede har rett til å etterfakturere ikke fakturert forbruk. Nemnda oppfordrer Lede til å redegjøre ovenfor klager på en oversiktlig måte for fakturert krav.

Nemnda kan ikke se om merforbruket er fordelt over hele feilperioden. Nemnda bemerker at en mangelfull periodisering kan medføre at kravet blir beregnet etter feil priselementer og avgiftssatser. Etter nemndas syn skal forbruket fordeles med grunnlag i justert innmatingsprofil.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. november 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.