Sak: 20-562 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om erstatning og tilbakebetaling – Elevo Norge AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår og avtale. Klager krevde at hele bruddgebyret tilbakebetales, at avtalen avsluttes og utgifter til rettslig bistand dekket. Klager anførte at han ikke har mottatt angreskjema etter avtaleinngåelsen, og at han ikke har fått fremlagt noe dokumentasjon på at dette er tilsendt ham. Klager reagerte på at selskapet startet opp avtalen da han ved salgssamtalen opplyste om bindingstid hos daværende kraftleverandør. Elevo Norge AS anførte at de ikke var ansvarlige for konsekvenser av eventuelt avtalebrudd med en annen kraftleverandør. Elevo Norge AS viste til avtalevilkårene og hevdet at de har en bindende avtale med klager og at klager har brutt avtalen. Elevo Norge AS avviste klagers krav om erstatning for utgifter tilknyttet rettslig bistand. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Elevo Norge AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår og avtale.  

Regelverk

 Standard kraftleveringsavtale §1-2. 

Historikk  

24.05.18 – Kundeforhold opprettet. 

Krav

 Klager krever at hele bruddgebyret tilbakebetales, at avtalen avsluttes, og utgifter til rettslig bistand dekket.  

Partenes anførsler

Klager krever å få tilbakebetalt innbetalt bruddgebyr på kr 8 826, hvorav kr 6 208 allerede er tilbakebetalt. Klager krever at avtalen som ble inngått avsluttes, og at utgifter til rettslig bistand dekkes, totalt kr. 13 500. 

Klager anfører at ikke har mottatt angrerettskjema etter avtaleinngåelsen, og at han ikke har fått fremlagt noe dokumentasjon på at dette er tilsendt ham.  

Klager hevder at Elevo ikke har overholdt inngått avtale om at 70 % av bruddgebyret skulle tilbakebetales dersom klager fortsatte avtalen etter at tidligere avtale med daværende kraftleverandør var avsluttet juni 2020. 

Klager reagerer på at Elevo startet opp en avtale med han, da han per telefon ved salgssamtalen opplyste om bindingstid hos hans daværende kraftleverandør. Klager mener at selskapets fremtreden i forbindelse med dette ikke er etisk forsvarlig. 

Klager anfører at fakturaspesifikasjonene er uoversiktlige, noe som medfører problemer for klager med å forstå hva som er grunnlaget for faktureringene som er mottatt. 

Klager avviser selskapets anførsel om at det er inngått en bedriftsavtale, og påpeker at Elevo ikke har dokumentert dette. Klager ble kontaktet på sitt private telefonnr, og fakturaene er utstedt til klager privat.  

Elevo Norge AS (Elevo) avviser klagers anførsel om at de har brutt inngått avtale med klager vedrørende bruddgebyret, og hevder at restansen på 70% av bruddgebyret skulle krediteres når avtale ble gjenopptatt etter endt bindingstid med daværende kraftleverandør. 

Elevo anfører at de ikke er ansvarlige for konsekvenser av eventuelt avtalebrudd med annen kraftleverandør, og mener at de har strukket seg langt for å imøtegå klagers behov og ønsker i saken.  

Elevo viser til avtalevilkårene, og mener at de har en bindende avtale med klager og at klager har brutt avtalen. 

Elevo hevder at saken faller utenfor Elklagenemndas behandlingsområde, da inngått avtale med klager er tilknyttet hans bedrift. 

Elevo avviser klagers krav om erstatning for utgifter tilknyttet rettslig bistand. 

Nemnda ser slik på saken:

I henhold til nemndsavtalen pkt. 1.3 behandler nemnda saker for forbrukere som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For så vidt gjelder kraftleveringsavtale for strømanlegg som tilhører klagerens husholdning, og som han eier i egenskap av å være forbruker, faller det innenfor nemndas myndighetsområde. Det er tilfelle i denne saken, og nemnda tar saken til behandling.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager ved avtaleinngåelsen mottok en bekreftelsesmelding med hyperlenke til avtalevilkårene.  

I henhold til angrerettloven § 7 har kraftleverandør bevisbyrden for at opplysningsplikten i §§ 8-16 og § 18 er overholdt, og er den nærmeste til å sørge for dokumentasjon for at dette er gjort. Elevo Norge har ikke fremlagt dokumentasjon som viser hvilken informasjon som ble gitt kunden i forkant av avtaleinngåelsen (jf. §§ 8-16), og heller ikke dokumentasjon for hva som ble sendt kunden i etterkant av avtaleinngåelsen (jf. § 18). Konsekvensen er etter nemndas syn at bindende avtale ikke anses inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr og uten plikt til å betale for forbrukt strøm.

Nemnda bemerker at Elevo har tilbudt klager å kreditere 70 % av fakturert bruddgebyr dersom klager gjenopptar kundeforholdet hos Elevo etter at bindingstiden med eksisterende strømleverandør er utløpt. Nemnda forstår dette slik at Elevo tilbyr klager en avtale som er dårligere enn hva klager har krav på uten slik avtale. Etter nemndas syn er dette i strid med god forretningsskikk overfor forbrukere.

Hva gjelder klagers krav om utgifter til advokat, viser nemnda til at dette er regulert i nemndsavtalen av 15. juni 2016. Her fremgår det i pkt 1.3 siste avsnitt at Elklagenemnda ikke behandler spørsmål om dekning av partenes utgifter til advokatbistand, hvilket advokater som gir råd i saker for nemnda forutsettes kjent med. Det faller således utenfor nemndas mandat å ta stilling til kravet.

Nemnda anbefaler at Elevo tilbakebetaler hele bruddgebyret og alle innbetalinger fra klager for levert kraft.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 15. november 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.