Sak: 20-567 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning for elektrisk utstyr. Klager krevde erstatning for ødelagte elektriske apparater. Klager anførte at nettselskapet må bære ansvaret for jordfeil i klagers trafokrets, og hevdet at dette var årsaken til at flere elektriske apparater er blitt ødelagt. Klager viste til målerbyttet og anførte at det oppstod ytterligere feil da sikringene for vaskemaskin og komfyr ble utløst. Glitre Energi Nett AS avviste klagers påstand om at målerbytte var årsak til at elektriske apparater ryker. Glitre Energi Nett AS avviste erstatningsansvar for klagers ødelagte elektriske apparater da de ikke finner noen hendelser i nettet som skulle tilsi at apparater ikke lenger skulle virke. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Glitre Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning for elektrisk utstyr.  

Regelverk

Standard nettleieavtale §13-1. 

Historikk

13.11.20 - Målerbytte 

Krav

Klager krever erstatning for ødelagte elektriske apparater, totalt kr 31 513. 

 
Partenes anførsler

Klager anfører at nettselskapet må bære ansvaret for jordfeil i klagers trafokrets, og hevder at dette er årsaken til at flere elektriske apparater er blitt ødelagt. Klager påpeker at en fryseboks, tre innebygde komfyrer, to induksjonstopper, to fryseskap, tre routere og en TV er ødelagt som følge av feil i selskapets nett. 

Klager viser til målerbyttet den 13.11.20 og anfører at det oppstod ytterligere feil, da sikringene for vaskemaskin og komfyr ble utløst. Etter at sikringene ble slått på, hevder klager at komfyren ikke lenger fungerte. 

Klager sier at fagpersoner som har vært hos dem for reparasjoner av ødelagte apparater har stilt spørsmålstegn ved strømmen i boligen grunnet de mange ødelagte elektriske apparater. 

Klager krever erstatning for ødelagte elektriske apparater.  

Glitre Energi Nett AS (GEN) anfører at det er vanskelig å kunne si noe konkret om årsakssammenheng for skader som strekker seg tilbake til 2013. GEN viser til at en mulig årsak kan være overspenning som kan oppstå av ulike årsaker, eksempelvis lynnedslag. GEN mener dette er noe klager selv må sikre seg mot ved å installere overspenningsvern i sitt anlegg. 

GEN opplyser at de ikke har mottatt meldinger om skader fra andre kunder innenfor samme trafokrets som klager. 

GEN avviser klagers påstand om at målerbytte er årsak til at elektriske apparater ryker, og mener at årsaken til at sikringer er utløst er usikker. GEN stiller seg usikre til om montør kan ha glemt å vippe opp sikringer ved målerbytte, men mener at dette uansett er noe en komfyr skal tåle. GEN viser til at de ikke har mottatt meldinger fra måleren om feil ved oppsett. 

Vedrørende klagers anførsel om jordfeil i september 2019, opplyses det om at feilen befant seg hos en annen kunde innen samme trafokrets. Det hevdes at elektriske apparater skal tåle jordfeil hos naboer, og de avviser ansvar for dette da jordfeil hos annen kunde ligger utenfor selskapets kontroll. 

GEN avviser erstatningsansvar for klagers ødelagte elektriske apparater, da de ikke finner noen hendelser i sitt nett som skulle tilsi at apparater ikke lenger skulle virke.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

I denne saken er det uklart hva som er årsaken til klagers skade.

For det første er det opplyst at årsaken til klagers skade skyldes jordfeil i klagers trafokrets. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å ilegge nettselskapet ansvar etter Standard Nettleieavtale idet denne anførte skadeårsaken ikke er en mangel eller forsinkelse ved nettselskapets ytelse. Nemnda har i mange tidligere saker lagt til grunn at problemer som skyldes jordfeil i andre nettkunders anlegg – og ikke i netteiers anlegg – i utgangspunktet ikke er en mangel eller forsinkelse etter avtalen. Nemnda har også lagt til grunn at forsyningsnettet ikke kan garanteres fritt for jordfeil. Det påligger den enkelte anleggseier et ansvar for at det er installert hensiktsmessig og egnet vern for egen elektrisk installasjon. I dette ligger også at vernet ikke skal gi uønsket utkobling som følge av feil i andre anleggseieres installasjoner.

For det andre er det anført at klagers skade skyldes overspenning i nettet. Nemnda kan ikke se at det er sannsynliggjort at klagers skade er forårsaket av mangler ved strømleveransen. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet. På denne bakgrunn finner nemnda at Glitre Energi Nett ikke er erstatningsansvarlig.

Nemnda bemerker for øvrig at det er flere elektriske apparater som har blitt ødelagt siden 2013. Nemnda viser til Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2-5 annet ledd hvor det følger at nettselskapet skal ved henvendelser der det ikke er en åpenbar årsak, utføre nødvendige målinger og utredninger. Målinger som utføres, skal som minimum ha én ukes varighet og skal så langt som mulig reflektere tilsvarende driftsforhold som henvendelsen refererer til. Nemnda oppfordrer Glitre Energi Nett til å utføre dette.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. november 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.