Sak: 20-568 Klage vedrørende fakturert gebyr etter strømbrudd – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med utrykning. Klager avviste krav om utrykningsgebyr. Klager anførte at hun kontaktet nettselskapet etter strømstans i sin bolig i god tro om at det var riktig prosedyre. Klager avviste at nettselskapet har opplyst henne om utrykningsgebyr før utrykningen fant sted. Agder Energi Nett AS anførte at de har stilt kontrollspørsmål til klager og hevdet at det ble informert om utrykningsgebyret. Agder Energi Nett AS anførte at strømstansens direkte årsak var jordfeilbryter i klagers eget anlegg. Agder Energi Nett AS avviste at det har vært en forsinkelse eller mangel ved selskapets ytelse og viste til at klager svarer for feil og mangler i eget anlegg. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med utrykning. 

Regelverk

Standard nettleieavtale §§ 5-5 og 13-1. 

Historikk  

21.08.20 – Klager kontakter selskapet per telefon etter strømstans 

Krav

Klager avviser krav om utrykningsgebyr på kr 5 637,49. 

Partenes anførsler

Klager anfører at hun kontaktet nettselskapet etter strømstans i sin bolig i god tro om at det var riktig prosedyre i en slik situasjon. Klager avviser at nettselskapet har opplyst henne om utrykningsgebyr per telefon før utrykningen fant sted. Det hevdes at klager ville sagt nei til utrykning dersom hun visste om gebyret for dette. 

Klager krever at nettselskapet fremlegger lydopptaket fra telefonhenvendelsen 21.08.20, da hun nekter for å ha godtatt utrykning dersom hun var klar over kostnaden dette kunne medføre for henne. 

Klager avviser krav om utrykningsgebyr.  

Agder Energi Nett AS (AEN) anfører at de har stilt kontrollspørsmål til klager i forbindelse med hennes henvendelse til kundesenteret, og hevder at det da også ble informert om utrykningsgebyret i denne samtalen. 

AEN anfører at strømstansens direkte årsak var jordfeilbryter i klagers eget anlegg. AEN viser til sine rutiner tilknyttet kunder som melder feil som fører til utrykning, hvor det i tilfeller hvor det ikke blir funnet feil i selskapets anlegg, medfører dette at kunden må betale for utrykningen. Det vises til at informasjon om dette også er lett tilgjengelig på selskapets hjemmesider. 

AEN avviser at det har vært en forsinkelse eller mangel ved selskapets ytelse, og viser til at klager svarer for feil og mangler i eget anlegg, jf. Standard nettleieavtale §5-5.  

Vedrørende klagers krav om lydfil av samtalen med kundesenteret, opplyses det om at selskapet ikke gjør opptak av kundesamtaler. 

AEN opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder dekning av utgifter til utrykning.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at boligen var strømløs grunnet jordfeilbryter i klagers anlegg. Det var ikke en forsinkelse eller mangel ved nettselskapets ytelse.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan nettselskapet i utgangspunktet bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, dersom nettselskapet har gjort klager uttrykkelig oppmerksom på at klager selv må dekke slike kostnader, jf. forbrukerkjøpsloven § 30 siste ledd.

Klager anførte at hun ikke ble informert om at utgifter til utrykning kunne påløpe dersom feilen var i eget anlegg. Agder Energi Nett tilbakeviste klagers anførsel og opplyste at det er i deres rutiner at alle kunder som melder feil som fører til utrykning og det ikke blir funnet feil på Agder Energi Nett sitt anlegg, opplyses om at de må betale for utrykningen. Nemnda registrerer at informasjon om utrykning og utrykningsgebyr er tilgjengelig på selskapets nettsider. I denne saken er det påstand mot påstand om hva som ble sagt om dette i telefonsamtalen, og dette er et bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges fullt ut under nemndas saksbehandling all den stund samtalen ikke ble tatt opp. Nemnda finner likevel at det er mer sannsynlig at klager fikk slike opplysninger som nettselskapet har rutine for å gi, enn at hun ikke fikk det.

Klager svarer for feil og mangler i eget anlegg, jf. nettleieavtale § 5-5 og prinsippet i tilknytningsvilkårene § 4-1 om at grensen for eiendomsforhold og ansvar for drift og vedlikehold går i tilknytningspunktet.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. november 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.