Sak: 20-590 Klage vedrørende avtale og fakturering – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om inngått avtale og fakturering. Klager hevdet at det var fakturert etter feil pris i henhold til avtalen og krever tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at Fjordkraft AS har sendt en ordrebekreftelse på en strømavtale han ikke har inngått, og at dette beviser det han hevdet er selskapets trakassering. Fjordkraft AS avviste klagers påstand om at han var fakturert med feil pris og viste til at klager har inngått en spotprisavtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Fjordkraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om inngått avtale og fakturering. 

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 1-2. 

Historikk

01.04.20 – Klager inngår strømavtale med annen kraftleverandør for sin private bolig 

21.09.20 – Klager overtar utleieleilighet. 

15.10.20 – Strømavtalen overføres til klagers leietakere i utleieleilighet 

Krav

Klager hevder at det er fakturert etter feil pris i henhold til avtalen og krever tilbakebetalt det som er betalt for mye.  

Partenes anførsler

Klager anfører at Fjordkraft har begått langvarig og systematisk trakassering mot ham som kunde. Klager mener problemene tok til da han startet e-fakturaavtale for strømavtalen tilknyttet hans privatbolig. Klager påpeker at det ble fakturert via post i flere måneder etter at han opprettet e-faktura, og at han kontaktet Fjordkraft gjentatte ganger over en lengre periode for å ordne opp i forholdet. 

Klager hevder at Fjordkraft bevisst har sendt fakturaer direkte til utleieboligen, og ikke til hans privatadresse som avtalt. Klager reagerer på det han mener er selskapets unnvikende opptreden, ved at de har unnlatt å besvare hans henvendelser per e-post. Klager viser til at han aldri har vært folkeregistrert på adressen som fakturaer ble sendt til.  

Klager anfører at Fjordkraft har sendt en ordrebekreftelse på en strømavtale han ikke har inngått, og mener at dette beviser det han hevder er selskapets trakassering. 

Klager hevder at Fjordkraft har fakturert etter feil pris i henhold til avtalen, og krever tilbakebetalt det som er betalt for mye.  

Fjordkraft AS (Fjordkraft) hevder de har besvart samtlige av klagers henvendelser til dem. Fjordkraft beklager klagers opplevelse av kundeforholdet, men avviser at det er gjort noe feil etter gjeldende regelverk.  

Fjordkraft avviser klagers påstand om at han er fakturert med feil pris, og viser til at klager har inngått en spotprisavtale.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om fakturering.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm. 

Klager anfører at Fjordkraft har feilfakturert og krever tilbakebetalt det som er fakturert for mye. Fjordkraft har redegjort for eventuelle misforståelser. Etter nemndas syn er disse forholdene oppklart og redegjort for på tilfredsstillende måte. Klager har ikke sannsynliggjort at det er noen feilfakturering. Nemnda har heller ikke noe å bemerke til Fjordkrafts kundebehandling.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. november 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.