Sak: 21-001 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Tensio TS AS

Saken gjaldt uenighet om stenging av anlegg. Klager krevde erstatning for medgått tid og strømkoster. Klager krevde også vederlag for perioden hvor utleieboligen var uten strøm. Klager hevdet at Tensio urettmessig har stengt strømmen i hennes utleiebolig. Klager anførte at hennes henvendelse til selskapet per SMS må være tilstrekkelig grunnlag for at selskapet skulle avvente stenging av anlegget, og reagerte på at stenging likevel ble iverksatt. Tensio TS AS viste til deres henvendelse til klager med spørsmål om hvem som skulle overta målepunktet, og påpekte at dette ikke ble besvart av klager og at anlegget derfor måtte stenges. Tensio TS AS anførte at de ikke kan bære noe ansvar og påpekte at det som var avtalt via leiekontrakt mellom klager og leietaker er utenfor deres ansvarsområde. Tensio TS AS fastholdt at stengingen av anlegget var rettmessig og i henhold til deres rutiner. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Tensio TS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om stenging av anlegg. 

Regelverk

Standard nettleieavtale §§ 7-2 og 11-1. 

Historikk

02.04.20 – Kraftleveringsavtale sies opp av klagers leietaker. Anlegget stengt.   

06.04.20 – Gjenåpning av stengt anlegg.  

Krav

Klager krever erstatning for medgått tid og strømkoster minimum kr. 965,72. Klager krever også vederlag for perioden hvor utleieboligen var uten strøm.  

Partenes anførsler

Klager hevder at Tensio urettmessig har stengt strømmen i hennes utleiebolig. Klager mener at stenging av anlegget ikke er i tråd med inngått nettleieavtale. 

Klager opplyser at hun har bedt selskapet om å unnlate å stenge strømmen etter leietaker flyttet ut, men at hennes henvendelser vedrørende dette ikke ble besvart. Klager mener hennes henvendelse til selskapet per SMS må være tilstrekkelig grunnlag for at selskapet skulle avvente stenging av anlegg, og reagerer på at stenging likevel ble iverksatt. 

Klager finner ikke selskapets kundebehandling og saksbehandling tilfredsstillende.  

Hun reagerer på det ekstra arbeidet hun ble påført som følge av arbeid med å få anlegget slått på igjen. Klager krever erstatning på minimum kr 965,72, som vederlag for medgått tid til klagen og strømkostnader i tvisteperioden.  

Klager viser til standardavtalen § 9-2 og krever vederlag for perioden hvor utleieboligen stod var strøm. 

Tensio TS AS (Tensio) hevder at stenging av anlegget den 02.04.20 var rettmessig. Tensio viser til at deres henvendelse til klager med spørsmål om hvem som skulle overta målepunktet ikke ble besvart av klager, og at de derfor måtte stenge anlegget. Tensio påpeker at det er kommunisert med klager både per SMS, telefon og e-post og hevder at det er anledning til å stenge måleren når det er en ny, ukjent kunde på måleren.  

Tensio anfører at de ikke kan bære noe ansvar og påpeker at det som er avtalt via leiekontrakt med klager og leietaker er utenfor deres ansvarsområde. Tensio mener at leietaker var i sin fulle rett til å si opp avtalen på anlegget, jf. standardavtalen §11-1. 

Tensio erkjenner at de kunne vært mer presise i sin kommunikasjon med klager, da noe av korrespondanse kan tolkes slik at det kan oppstå misforståelser.  

Tensio fastholder at stengingen av anlegget den 02.04.20 var rettmessig og i henhold til deres rutiner.   

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om stenging av anlegg.

Klager anfører at Tensio urettmessig har stengt strømmen i hennes utleiebolig og at leietaker er ansvarlig i oppsigelsesperioden av husleiekontrakten. Tensio anfører at de har forsøkt å innhente opplysninger om hvem som er ny kunde på anlegget før stenging ble gjennomført.

Nemnda legger til grunn at Tensio mottok oppsigelse fra tidligere kunde og at tidligere kunde oppga kontaktinformasjon til klager. Tensio mottok ikke bestilling fra klager, og det ble sendt ut SMS vedr. bestilling av nettleieavtale. Da Tensio ikke mottok bestilling, ble anlegget stengt den 02.04.20.

Det følger av Standard Nettleieavtale § 2 at nettleieavtale skal inngås skriftlig etter bestilling fra kunden. Etter nemndas syn er det klart at feilen i dette tilfellet har oppstått fordi klager ikke har tegnet en nettleieavtale. Klager er ansvarlig for å bestille nettleieavtale.

Nemnda anser forholdet mellom huseier og leietaker som et internt mellomværende som ikke får betydning for klagers betalingsforpliktelse.

Klager har fremsatt krav om erstatning for medgått tid. Medgått tid og ekstraarbeid knyttet til egen klagesak anses normalt ikke som et erstatningsmessig vernet tap. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for at klager gis erstatning for bruk av egen tid i forbindelse med klagesaken.

Klager har også fremsatt krav om erstatning for strømkostnader. Nemnda vil nevne at – om anlegget ikke ble stengt – har klager uansett plikt til å betale for forbrukt strøm. Nemnda anser huseier for å være nettleiekunde i egenskap av eier anlegget.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. november 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.