Sak: 21-006 Klage vedrørende avtaleinngåelse og fakturering – LOS AS

Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager bestred faktura og krevde at LOS AS dekket hans merkostnader. Klager anførte at LOS AS har gjort en feilregistrering i Elhub, noe som hevdes å ha medført at klager ble fakturert for leveringspliktig strøm via netteier. LOS AS viste til Elhub og påpekte at de ikke har anledning til å endre en avtale med tilbakevirkende kraft. LOS AS hevdet at de har fulgt interne rutiner i forbindelse med oppsigelse av avtale grunnet at kunde er gått bort. LOS AS anførte at klager ikke har hatt store merkostnader som følge av den litt senere oppstart av avtalen, da leveringspliktig strøm ikke er så kostbart før etter 6 uker. LOS AS erkjente at de ikke har gitt god nok informasjon til klager om leveringsplikt når det er tale om oppstart tilbake i tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

LOS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse. 

Regelverk

 Standard kraftleveringsavtale §1-3. 

Historikk

07.10.20 – Klager kontakter LOS 

Krav

Klager bestrider faktura på kr 3 376,28, og krever at LOS dekker hans merkostnader. 

Partenes anførsler

Klager anfører at LOS har gjort en feilregistrering i Elhub, noe som hevdes å ha medført at klager er blitt fakturert for leveringspliktig strøm via netteier. Klager opplyser at han tok kontakt med LOS og at det ble enighet om at strømavtalen skulle stå i hans navn frem til boligen ble solgt.  

Klager hevder at LOS opplyste om at det måtte være en annen kraftleverandør som hadde meldt oppsigelse til Elhub på adressen, men at netteier opplyste om at det var LOS som hadde meldt endring til Elhub. 

Klager anfører at han aldri ba om tilbakedatering av avtale til 01.08.20, da hans mor (tidligere avtaleeier) ikke gikk bort før 29.08.20. Klager forstår derfor ikke hvor selskapet får denne datoen fra. 

Klager bestrider faktura og krever at LOS dekker hans merkostnader.  

LOS AS (LOS) anfører at klager bestilte en strømavtale den 06.10.20, med oppstart 09.10.20. LOS viser til Elhub, og påpeker at de derfor ikke har anledning til å endre en avtale med tilbakevirkende kraft.  

LOS hevder at de har fulgt interne rutiner i forbindelse med oppsigelse av avtale grunnet at kunde er gått bort. Det opplyses at de fikk beskjed av klager om at endringen i avtale skulle gjelde fra 01.08.20, og at de meldte dette til Elhub. Siden datoen var mer enn 30 dager tilbake i tid, ble anleggsovertakelse avvist av Elhub. LOS opplyser at dette er grunnen til at leverandørbytte ikke ble iverksatt før 09.10.20.  

LOS anfører at klager ikke kan ha hatt store merkostnader som følge av den litt senere oppstart av avtalen, da leveringspliktig strøm ikke er så kostbart før etter 6 uker. Den leveringspliktige perioden var fra 01.08.20 til 09.10.20. 

LOS erkjenner at de ikke har gitt god nok informasjon til klager om leveringsplikt når det er tale om oppstart tilbake i tid. LOS erkjenner også at klager har fått feil informasjon, ved at det ble bekreftet for klager at oppstart fra LOS var fra 01.08.20, selv om dette ikke var mulig. 

LOS har grunnet de misforståelser som er oppstått sagt seg villig til å betale tilbake klager kr 400. Dette ble avslått av klager. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager bestilte strømavtale den 06.10.20 med opplysning om at oppstart skulle vært satt til 01.08.20. Da dette var mer enn 30 dager tilbake i tid ble anleggsovertakelsen avvist i Elhub og det ble meldt leverandørbytte med oppstart fra 09.10.20. Klager ble derfor fakturert for leveringspliktig strøm i perioden fra 01.08.20 til 09.10.20.

LOS har erkjent at det ikke ble gitt tilstrekkelig med informasjon om leveringsplikt ved oppstart tilbake i tid. LOS har også erkjent at klager ble feilinformert om forventet oppstartet selv om LOS ikke hadde anledning til å levere kraft fra den dato. Etter nemndas syn er det uheldig at LOS har gitt feil informasjon til klager. LOS har imidlertid fremsatt et forlikstilbud for ulempene dette har medført. Forlikstilbudet dekker leveringspliktig strøm i perioden 01.08.20 til 09.10.20. Nemnda anbefaler klager å akseptere tilbudet.

Klager har fremsatt krav om dekning av nettleiekostnader. Nemnda kan ikke se at feilinformasjon om leveringsplikt ved sen oppstart får betydning for klagers betalingsforpliktelse for nettleiekostnadene. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. november 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.