Sak: 21-018 Klage vedrørende fakturering – Ustekveikja Energi AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager hevdet at oppsigelse av strømavtalen var usaklig, og krevde at avtalen ble tilbakekalt. Klager hevdet at det var betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til at situasjonen har oppstått grunnet en feil på måleren på en av klagers strømavtaler, noe som har medført overfakturering over en periode. Klager anførte at hun aldri skulle vært satt på leveringspliktig strøm, og påpekte at hun ikke bør bære kostnader knyttet til dette. Ustekveikja Energi AS viste til at faktureringene er basert på forbruksdata som er mottatt fra nettselskapet og Elhub, og anførte at gjeldende lovverk for avregning følges. Ustekveikja Energi AS anførte at klager har vært registrert på flere målere og at Ustekveikja ikke hadde kjennskap til at det var meldt feil forbruk på en annen måler hos klager da det ble utsendt faktura med tilgodebeløp tilknyttet et annet anlegg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Ustekveikja Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder uenighet om fakturering.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Krav

Klager hevder at oppsigelse av strømavtalen var usaklig, og krever at avtalen tilbakekalles. Klager hevder at det er betalt for mye og krever dette tilbakebetalt. 

Partenes anførsler

Klager viser til at situasjonen har oppstått grunnet en feil på måler på en av klagers strømavtaler, noe som har medført overfakturering over en periode. Fakturering via avtalegiro har ikke blitt trukket rettidig da beløpet oversteg maksgrensen for avtalen. Klager reagerer på at dette ikke er oppdaget på et tidligere tidspunkt.

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager viser til at Ustekveikja sendte kravet til innfordring hos et inkassoselskap, og sier at hun opplevde dette som truende. 

Klager anfører at hun aldri skulle vært satt på leveringspliktig strøm, og mener hun ikke bør bære kostnader tilknyttet dette. 

Klager hevder at Ustekveikjas oppsigelse av strømavtalen var usaklig, og krever denne gjenopptatt som opprinnelig avtalt. 

Klager hevder hun har betalt for mye når det kommer til fakturering og inkassogebyr, og krever dette tilbakebetalt. Klager mener at Ustekveikja og nettselskapet må dekke ekstra påløpte kostnader som følge av uenigheten som har oppstått. 

Ustekveikja Energi AS (Ustekveikja) viser til at faktureringene er basert på forbruksdata som er mottatt fra nettselskapet og Elhub, og anfører at gjeldende lovverk for avregning følges. Det ble utsendt en tilgodefaktura til klager 17.12.20, noe som ble oppfulgt med e-post 18.12.20 med informasjon om korrigering av forbruk.

Det anføres at klager har flere målere registrert hos Ustekveikja, og at Ustekveikja ikke hadde kjennskap til at det var meldt feil forbruk på en annen måler hos klager da det ble utsendt faktura med tilgodebeløp tilknyttet et annet anlegg.

Ustekveikja hevder at klager ikke har noe krav i saken, og at hun skal få utbetalt tilgodebeløp så snart hun opplyser selskapet om hvilket kontonummer det skal betales til. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en feil som har ført til at klager har opparbeidet seg et tilgodebeløp. Det er uklart hva som er årsaken til feilen, men nemnda forstår det slik at klager er registrert med flere anlegg hos Ustekveikja Energi AS. Nemnda oppfordrer Ustekveikja Energi AS til å redegjøre for klager for hva som er årsaken til at det er opparbeidet et tilgodebeløp.

Klager anfører at strømavtalen ble usaklig sagt opp og at dette medførte at hun ble satt på leveringspliktig strøm. Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har vært på etterskudd med betaling av fakturaene og at dette har medført ekstra kostnader, herunder inkassosalærer og deretter leveringspliktig strøm. Nemnda kan ikke se at Ustekveikja Energi AS har redegjort tilstrekkelig for sine rutiner ved forsinket betaling og oppfordrer Ustekveikja Energi AS til å redegjøre for klager om dette. På den annen side kan ikke nemnda se at klager har sannsynliggjort eller påvist feil i faktureringen.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.