Sak: 21-020 Klage vedrørende avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager krevde avtalen hevet og avviste fakturert sluttavregning. Klager hevdet at selskapet har kommet med villedende opplysninger. Klager hevdet at selskapet fraskriver seg ansvaret for inngått muntlig avtale om de skulle ordne opp med daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS anførte at klager har bekreftet avtalen og gitt samtykke til at de skal avslutte kundeforholdet med daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS hevdet at de har strukket seg langt for å imøtegå klager ved å legge til rette for «senerelegging» av avtaleoppstarten til etter utløpt bindingstid hos daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS hevdet at fakturert krav er en reell fakturering av klagers forbruk. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturert sluttavregning. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Bærum Energiomsetning AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse. 

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 1-3.  

Historikk

13.11.20 – Kundeforhold opprettet.  

Krav: Klager krever avtalen hevet, og avviser fakturert sluttavregning på kr 2 091,96. 

Partenes anførsler

Klager krever at avtalen med Bærum Energiomsetning AS heves og avviser fakturert sluttavregning.  

Klager hevder at selskapet har kommet med villedende opplysninger. Klager påpeker at det ble opplyst i telefonhenvendelsen at han ikke skulle bekymre seg for bindingstid hos daværende kraftleverandør da han var innenfor angrefristen. 

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager hevder at selskapet fraskriver seg ansvaret for inngått muntlig avtale om at de skulle ordne opp med daværende kraftleverandør. 

Bærum Energiomsetning AS (Bærum Energiomsetning) viser til at det ble inngått en avtale med klager den 13.11.20 per SMS. Avtalt oppstart av strømleveranse var 30.11.20.  

Bærum Energiomsetning anfører at klager har bekreftet avtalen og gitt samtykke til at de skal avslutte kundeforholdet med daværende kraftleverandør. Det påpekes at klager selv er ansvarlig for eventuell bindingstid og bruddgebyr hos daværende kraftleverandør. Bærum Energi mener at de har strukket seg langt for å imøtegå klager ved å legge til rette for utsettelse av avtaleoppstart til etter utløpt bindingstid hos daværende kraftleverandør. 

Bærum Energiomsetning hevder at fakturert krav er en reell fakturering av klagers forbruk i perioden fra avtaleinngåelse frem til ny avtale om utsettelse av oppstart. Bærum Energiomsetning opprettholder fakturert sluttavregning. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager ved avtaleinngåelsen mottok en bekreftelsesmelding med hyperlenke til avtalevilkårene.  

Nemnda påpeker at angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis både forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen – for at en avtale skal anses rettslig bindende mellom næringsdrivende og forbrukere. 

Ved uanmodet telefonsalg holder det ikke å bare gi opplysningene muntlig, de må også fremgå i et etterfølgende skriftlig tilbud som må gis på et varig medium etter at telefonsamtalen er avsluttet. Forbrukeren blir ikke bundet før tilbudet er akseptert skriftlig, noe den næringsdrivende skal opplyse om i det skriftlige tilbudet. Næringsdrivende skal kunne dokumentere forbrukerens aksept, jf. angrerettloven § 10.

Det er uomtvistet at klager har mottatt en bekreftelsesmelding, hvor det fremgår at strømavtalen har en strømpris på kr. 59 per måler/mnd og tilleggsprodukter merket med en kode; 108. Det står også at avtalen har 12 måneders varighet, og det er lenket til avtalevilkårene.

Nemnda mener at Bærum Energiomsetning ikke har oppfylt kravene som følger av angrerettloven § 10, ettersom det i den skriftlige bekreftelsen av tilbudet, ikke er opplyst om at forbrukeren er ubundet inntil tilbudet er akseptert skriftlig.  

Nemnda bemerker at ordrebekreftelsen nevner et tilleggsprodukt, hvor tilleggsproduktet fremstår som en kode og ikke en pris. Etter nemndas syn fremgår det ikke noen forståelige prisopplysninger om strømavtalen og dette er i strid med angrerettlovens krav om at den næringsdrivende skal gi opplysninger om avtalens samlede pris på en tydelig måte og i fremhevet form før avtalen inngås, jf. § 8.

Videre kan nemnda ikke se at Bærum Energiomsetning har sannsynliggjort at klager – før avtaleinngåelsen og på en klar og forståelig måte - har blitt opplyst om vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten i tråd med angrerettloven § 8 første ledd bokstav h. Etter nemndas syn må informasjon om vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten fremgå direkte av SMSen for å oppfylle kravet i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h. En hyperlenke til denne informasjonen er ikke tilstrekkelig. Det vises også til avsnitt 47 i Case C-430/17 fra EU-domstolen.

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, er at bindende avtale ikke er inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr. Konsekvensen av dette er at angrefristen utløper først 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, jf. lovens § 21 tredje ledd.

Både da klager ga uttrykk for at avtalen var ugyldig den 11. desember 2020 og da klager ga uttrykk for at han ønsket seg fristilt fra avtalen den 8. februar 2021, var angreretten i behold for klager, og klagers kommunikasjon med Bærum Energiomsetning må forstås som en utøvelse av angrerett. 

Når det gjelder spørsmålet om betalingsforpliktelsen for den forbrukte kraften har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall. 

Nemndas flertall, lederen, forbrukernes representant og bransjens representant Lars Lima, mener at når angrerett utøves i tilknytning til en løpende avtale om kraftlevering som er påbegynt, skal forbrukeren i utgangspunktet betale et vederlag som står i forhold til det som er levert frem til angreretten utøves, jf. angrerettloven § 26 første ledd. Dette gjelder imidlertid ikke ved brudd på angrerettloven § 8 bokstav h og j der forbrukerens betalingsplikt bortfaller, jf. § 26 annet ledd bokstav a. Dette er situasjonen i denne saken.

Nemndas mindretall, bransjens representant Jon Aadland, oppfatter det slik at det foreligger ikke grunnlag for å frita forbrukeren fra betalingsforpliktelsen for den strømmen som forbrukeren har forbrukt i denne saken.

Det er nemndas vurdering at klager ikke har plikt til å betale bruddgebyr. Klager har heller ikke betalingsplikt for strømmen som Bærum Energiomsetning AS har levert. 

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt vedtak

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.