Sak: 21-035 Klage vedrørende krav om erstatning – Elvia AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at gjentatte strømbrudd forårsaket flere skader i hans bolig og fjøs. Klager hevdet at skaden kunne ha vært forhindret dersom Elvia hadde gjort nødvendig linjerydding. Elvia AS viser til at det var driftsavbrudd som var forårsaket av trefall på regionallinja. Elvia AS anførte at driftsforstyrrelsen skyldtes forhold utenfor deres kontroll, som det ikke var mulig å forhindre eller unngå. Elvia AS påpekte at deres avdeling for vedlikehold har fulgt opp syklusbaserte planer for linjerydding og at dette arbeidet er gjort i henhold til gjeldende forskriftskrav. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd. 

Regelverk

Standard nettleieavtale § 13-1. 

Historikk

15.12.20 – Klager opplever gjentatte strømbrudd mellom kl. 17-19 

Krav

Klager krever forsikringens egenandel på kr 10 000 dekket. 

Partenes anførsler 

Klager hevder at gjentatte strømbrudd den 15.12.20 har forårsaket flere skader i hans bolig og fjøs. Klager opplyser at skadene dreier seg om en garasjeportmotor, keramisk platetopp, og vannvarmer for drikkekar. Klager opplyser også at han har hatt utgifter for å kontroller at anlegget ikke har skjulte feil.  

Klager hevder at skaden kunne ha vært forhindret dersom Elvia hadde gjort nødvendig linjerydding. Klager mener at Elvia ikke har tatt snømengden i området inn i vurderinger tilknyttet linjeryddingen. 

Klager krever forsikringens egenandel dekket.  

Elvia AS (Elvia) viser til at det var driftsavbrudd den 15.12.20 som var forårsaket av trefall på regionallinja som medførte at over 500 kunder ble berørt av driftsforstyrrelsen. Elvia opplyser at desember var preget av store snømengder som ga betydelige utfordringer med strømforsyning.  

Elvia opplyser at det ikke er registrert andre kunder som har innmeldt skade tilknyttet samme krets som klager.  

Elvia anfører at driftsforstyrrelsen skyldtes forhold utenfor deres kontroll, som det ikke var mulig å forhindre eller unngå. Elvia avviser på dette grunnlag ansvar for eventuelle skader hos klager, da de mener det ikke foreligger en årsakssammenheng mellom feilen i deres nett og skaden.  

Elvia påpeker at deres avdeling for vedlikehold har fulgt opp syklusbaserte planer for linjerydding, og at dette arbeidet er gjort i henhold til gjeldende forskriftskrav.  

Elvia avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av forsikringens egenandel etter strømavbrudd.

I henhold til avtalens § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Etter nemndas syn er det ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke alene tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Nemnda viser også til at var 500 kunder som ble berørt av driftsforstyrrelsen og Elvia har etter det opplyste ikke mottatt henvendelser fra andre kunder etter hendelsen. Etter nemndas syn er det sannsynlig at flere kunder ville fått skader og fremmet krav hvis det hadde vært kvalitetsavvik ved leveransen fra Elvia AS. Skaden er etter dette ikke en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets tjeneste.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Elvia AS ikke erstatningsansvarlig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.