Sak: 21-052 Klage vedrørende krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Klager viste til at hans datamaskin ble ødelagt etter strømbruddet. Klager hevdet at det er bekreftet at hovedkortet på datamaskinen ble ødelagt på grunn av strømbruddet. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Glitre Energi Nett AS opplyste at loggen til måleren viste at strømbruddet varte i 4 minutter og 9 sekunder. Glitre Energi Nett AS opplyste at ingen av deres målinger viste at spenningen var utenfor forskriftskravet. Glitre Energi Nett AS viste til at det var et normalt strømbrudd som elektriske apparater skal tåle. Glitre Energi Nett AS hevdet derfor at det ikke var årsakssammenheng mellom skaden og hendelsen i nettet og mente derfor at de ikke var ansvarlige. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Glitre Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk

30.10.20 – Strømbrudd  

Krav

Klager krever utgifter til reparasjon av datamaskin dekket.  

Partenes anførsler

Klager viser til at hans datamaskin ble ødelagt etter strømbruddet den 30.10.20. 

Klager viser til korrespondanse med Eplehuset og påpeker at det bekreftes at hovedkortet på datamaskinen ble ødelagt på grunn av strømbruddet.  

Klager krever utgifter til reparasjon av datamaskin dekket.  

Glitre Energi Nett AS (Glitre) viser til at det var et strømbrudd som berørte 624 kunder. 

Glitre opplyser at loggen til måleren viser at strømbruddet varte i 4 minutter og 9 sekunder. Videre opplyser Glitre at ingen av deres målinger, hverken i måleren eller i trafostasjonen viser at spenningen var utenfor forskriftskravet. Glitre viser til at det var et normalt strømbrudd som elektriske apparater skal tåle. Glitre hevder derfor at det ikke er årsakssammenheng mellom skaden og hendelsen i nettet og mener derfor at de ikke er ansvarlige.  

Glitre avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings-, eller kontrollmulighet.

Nemnda kan ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at skaden er forårsaket av mangler ved strømleveransen. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter nemndas syn alene ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det er ingen opplysninger i saken som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Strømbruddet berørte 624 av Glitres kunder, men Glitre har i etterkant av hendelsen kun fått melding om en skade hos én annen kunde.. Nemnda legger til grunn at klagers tap ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.