Sak: 21-063 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Elvia AS

Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at det har vært spenningsvariasjoner i nettet som har medført ødelagt termostat i gulvet. Klager opplyste at elektriker informerte om at årsaken til skaden sannsynlig var strømbruddet. Klager anførte at det er urimelig at han skal være ansvarlig for dårlig spenningskvalitet og mener at dette er innenfor nettselskapets ansvar. Elvia AS anførte at høyspent luftledningsnett er utsatt for ytre påkjenninger som vær/vind, snø/is, fugl, tordenaktivitet o.l og slike hendelser er beklagelige, men utenfor nettselskapets kontrollsfære. Elvia AS påpekte at det kun har vært strømbrudd og at spenningskvaliteten har vært innenfor leveringsforskriften. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. 

Krav

 Klager krever utgifter til elektriker kr. 3 523 dekket.  

Partenes anførsler

Klager hevder at det har vært spenningsvariasjoner i nettet som har medført ødelagt termostat i gulvet. 

Klager opplyser at elektriker informerte om at årsaken til skaden sannsynlig var strømbruddet.  

Klager anfører at det er urimelig at han skal være ansvarlig for dårlig spenningskvalitet og mener at dette er innenfor nettselskapets ansvar.  

Klager krever utgifter til elektriker dekket.  

Elvia AS (Elvia) anfører at ved gjennomgang av driftsjournalene viser det seg at for avgangen som forsyner nettstasjonen klager er tilknyttet har det vært GIK (automatisk gjeninnkobling), dvs. ut og innkobling av nettet. Elvia opplyser at det har vært flere tilfeller med fugl og trefall på luftlinjen.  

Elvia anfører at høyspent luftledningsnett er utsatt for ytre påkjenninger som vær/vind, snø/is, fugl, tordenaktivitet o.l og slike hendelser er beklagelige, men utenfor nettselskapets kontrollsfære.  

Elvia viser til at de har undersøkt klagers måler og det er kun registrert spenningsutfall og ingen alarmer. Elvia påpeker at det kun har vært strømbrudd og spenningskvaliteten har vært innenfor leveringsforskriften.  

Elvia hevder at det ikke foreligger noen mangel på selskapets ytelse som er fastsatt i leveringsforskriften. Apparater skal iht. gjeldende norm, NEK 400-2018 pkt. 443.4, tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet.  

Elvia avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.

I henhold til avtalens § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det i medhold av formuleringen «som følge av forsinkelse eller mangel» foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda kan ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at skaden er forårsaket av mangler ved strømleveransen. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke tilstrekkelig til å alene sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden skyldes sannsynligvis forhold utenfor nettselskapets kontroll som selskapet ikke er ansvarlig for. Nemnda legger derfor til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.