Sak: 21-069 Klage vedrørende fakturering – Lyse Dialog AS

Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med fakturering. Klager hevdet at han er fakturert uriktig og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at Lyse har bedrevet svindel ved at de har fortsatt å trekke ham hver måned for strømfakturering etter at klager har byttet kraftleverandør. Klager viste til at hans bank har tatt deler av ansvaret for faktureringen, og har dekket en del av beløpet som er avdekket å være feilbelastet. Klager mente at Lyse må dekke det resterende og krever dette tilbakebetalt. Lyse Dialog AS opplyste at de ikke har anledning til å opprette AvtaleGiro eller e-fakturering, og at dette er noe som må gjøres hos hver enkelt kundes bank. Lyse Dialog AS avviste at de bærer ansvar for de beløp som er trukket fra klager, og mente at klager selv må bære ansvar for feilen som er oppstått. Lyse Dialog AS anførte at feilen må ha oppstått et annet sted, og at det ikke er noe de kan lastes for. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lyse Dialog AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med fakturering. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.  

Krav

Klager hevder at han er fakturert uriktig og krever dette tilbakebetalt.   

Partenes anførsler

Klager mener at Lyse har bedrevet svindel ved at de har fortsatt å trekke han hver måned for strømfakturering etter at klager har byttet kraftleverandør. Klager mener at det dreier seg om et beløp på minimum kr 17 940,64. 

Klager reagerer på det han opplever som en fullstendig ansvarsfraskrivelse fra Lyses side. Det opplyses om at ut fra hva klager har funnet ut i samråd med sin bank, er han trukket for en annen person sine strømregninger over lengre tid, rundt to år.  

Klager viser til at hans bank har tatt deler av ansvaret for faktureringen, og har dekket en del av beløpet som er avdekket å være feilbelastet. Klager mener at Lyse må dekke det resterende og krever dette tilbakebetalt. 

Lyse Dialog AS (Lyse) opplyser om at de ikke har anledning til å opprette AvtaleGiro eller e-fakturering, og at dette er noe som må gjøres hos hver enkelt kundes bank. Lyse avviser at de bærer ansvar for de beløp som er trukket fra klager, og mener at klager selv må bære ansvar for feilen som er oppstått. 

Lyse mener de ikke er juridisk part i saken, og at tvisten står mellom klager og hans bank. Lyse hevder at de har gjennomført kontroll av innbetaling, kontroll av fakturaadresse og fakturanavn, samt kontroll av fakturahotell hos printleverandør, og at det i den forbindelse ikke ble oppdaget feil som indikerte at feilen skyldtes forhold på deres side.  

Lyse opplyser om at de forsøkte å kontakte vedkommende kunde som klager har betalt for, men at vedkommende er død. De viser til at de ikke har juridisk grunnlag for å kreve beløp dekket av dødsbo eller andre, da de formelt kun er tredjepart i saken. 

Lyse anfører at feilen må ha oppstått et annet sted, og at det ikke er noe de kan lastes for. De viser til at posten, kundens bank eller andre kan være ansvarlig for feilen, og at dette ikke angår selskapet.  

Lyse mener at saken ikke kan behandles av Elklagenemnda, da de ikke er å anse som juridisk part i saken, sammenholdt med at det ikke er funnet feil som viser til at de kan bebreides for feilen som er oppstått. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med feilfakturering.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har betalt faktura for en måler tilhørende en annen kunde. Det er uklart hva som er årsaken til feilfaktureringen. Klager har blitt trukket for fakturaene ved avtalegiro.

Nemnda kan ikke se at Lyse kan holdes ansvarlig for etablering av automatisk trekk av fakturaene tilhørende annen kunde. Selskapene har ingen mulighet til å opprette avtalegiro til deres kunder.

Nemnda er av den oppfatning at det ikke foreligger noe rettslig grunnlag for å gi Lyse ansvar for klagers krav om tilbakebetaling av fakturert forbruk tilhørende annen kunde.

Uten at det er nødvendig for resultatet, vil nemnda nevne at – om Lyse var årsaken til feilfaktureringen – kan klagers gode tro ikke anses å ha vært aktsom da det er et annet navn som fremgår av utsendte fakturaer.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.