Sak: 21-070 Klage vedrørende avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

Saken gjaldt uenighet om gyldighet av avtale og avtalevilkår. Klager krevde seg løst fra avtale med bindingstid, og avviste selskapets fakturerte krav. Klager anførte at hun aldri har gitt inntrykk av at hun ønsket å tegne en avtale med Bærum Energiomsetning. Ved avtaleinngåelse hevdet klager at hun trodde hun snakket med sin daværende kraftleverandør, og at hun slik ble villedet til å inngå en avtale med Bærum Energi. Klager avviste at hun i telefonsamtalen ved avtaleinngåelse ble informert om bindingstid på 12 måneder, og opplevde at Bærum Energiomsetning har vært fraværende og frekke i sin kundebehandling i ettertid av avtaleinngåelsen. Bærum Energiomsetning AS hevdet at avtalen er gyldig, og at klager må etterleve avtalen som ble inngått. Bærum Energiomsetning AS anførte at de har forsøkt å imøtekomme klagers behov ved å tilby en forsinket oppstart av leveransen, slik at klager kunne unngå bruddgebyr fra daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS avviste klagers krav. Klager ble gitt medhold med dissens.

Bærum Energiomsetning AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om gyldighet av avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 1-3. 

Historikk

23.09.20 – Kundeforhold opprettet. 

15.10.20 – Leverandørbytte. 

Krav

Klager krever seg løst fra avtale med bindingstid, og avviser selskapets fakturerte krav. 

Partenes anførsler

Klager anfører at hun aldri har gitt inntrykk av at hun ønsket å tegne en avtale med Bærum Energi. Ved avtaleinngåelse hevder klager at hun trodde hun snakket med sin daværende kraftleverandør, og at hun slik ble villedet til å inngå en avtale med Bærum Energi. 

Klager avviser at hun i telefonsamtalen ved avtaleinngåelse ble informert om bindingstid på 12 måneder, og opplever at Bærum Energi har vært fraværende og frekke i sin kundebehandling i ettertid av avtaleinngåelsen. 

Klager krever opptak av salgssamtalen og mener at dette vil tydeliggjøre at hun ikke ønsket å inngå en avtale med selskapet. 

Klager krever seg løst fra avtale med bindingstid, og avviser selskapets fakturerte krav 

Bærum Energiomsetning AS (Bærum Energiomsetning) hevder at avtalen er gyldig, og at klager må etterleve avtalen som ble inngått. 

Bærum Energiomsetning mener at de har forsøkt å imøtekomme klagers behov ved å tilby en forsinket oppstart av leveransen, slik at klager kunne unngå bruddgebyr fra daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning mener at klager godtok dette skriftlig via partenes e-postkorrespondanser. 

Bærum Energiomsetning har ikke fremlagt opptak av salgssamtalen, da de opplyser om at de ikke lagrer denne type informasjon, og at de kun forholder seg til skriftlige avtaler.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått.

Etter nemndas syn følger det av angrerettloven (lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler), at klager kan gå fra avtalen og at betalingsforpliktelsen bortfaller. 

Loven stiller i § 8 en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis forut for avtaleinngåelse. Dette omfatter blant annet varens eller tjenestens viktigste egenskaper, næringsdrivendes identitet, samlet pris og metode for beregning av pris, avtalens varighet og angrerettsopplysninger. 

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Bærum Energiomsetning AS ikke har gitt klager slike opplysninger i forkant av avtaleinngåelsen. Bærum Energiomsetning AS har ikke gitt opplysning om avtalen og dets vilkår, herunder avtalens samlede pris og avtalens varighet. Nemnda kan heller ikke se at Bærum Energiomsetning AS har gitt de helt sentrale opplysningene om at kunden har angrerett, vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å benytte angreretten. Opplysningene følger ikke av innholdet i SMS-bekreftelsen på tilbudet som ble gitt i telefonsamtalen.

Bærum Energiomsetning har heller ikke sannsynliggjort at angrerettlovens krav om å sende avtalevilkår, angrerettskjema og angrerettsopplysninger på et varig medium etter avtaleinngåelse er oppfylt, jf. lovens § 18.  

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, er at bindende avtale ikke er inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr. Konsekvensen av dette er at angrefristen utløper først 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, jf. lovens § 21 tredje ledd.

Når det gjelder spørsmålet om betalingsforpliktelsen for den forbrukte kraften har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall. 

Nemndas flertall, lederen, forbrukernes representant og bransjens representant Lars Lima, mener at når angrerett utøves i tilknytning til en løpende avtale om kraftlevering som er påbegynt, skal forbrukeren i utgangspunktet betale et vederlag som står i forhold til det som er levert frem til angreretten utøves, jf. angrerettloven § 26 første ledd. Dette gjelder imidlertid ikke ved brudd på angrerettloven § 8 bokstav h og j der forbrukerens betalingsplikt bortfaller, jf. § 26 annet ledd bokstav a. Dette er situasjonen i denne saken.

Nemndas mindretall, bransjens representant Jon Aadland, oppfatter det slik at det foreligger ikke grunnlag for å frita forbrukeren fra betalingsforpliktelsen for den strømmen som forbrukeren har forbrukt i denne saken.

Det er nemndas vurdering at klager ikke har plikt til å betale bruddgebyr. Klager har heller ikke betalingsplikt for strømmen som Bærum Energiomsetning AS har levert. 

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt vedtak

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge  

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.