Sak: 21-085 Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår – Agva Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Agva Kraft AS dekket hennes merkostnader i forbindelse med fakturering fra daværende kraftleverandør. Klager hevdet at Agva har villedet henne ved at hun ble lovet seks måneder med subsidiert strøm. Klager anførte at selskapet ikke informerte henne om at de ikke ville gjennomføre avtalen som ble inngått, og at hun har lidt et økonomisk tap som følge av dette. Agva Kraft AS anførte at de via to e-poster har fått beskjed om at de ikke kunne starte opp avtalen som klager ønsket, da hun ikke oppfylte vilkåret om å være ny kunde for å kunne inngå avtalen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agva Kraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 1-3.

Historikk

19.10.20 – Kundeforhold opprettet.  

Krav

Klager krever at Agva Kraft AS dekker hennes merkostnader i forbindelse med fakturering fra daværende kraftleverandør. 

Partenes anførsler

Klager hevder at Agva har villedet henne ved at hun ble lovet seks måneder med subsidiert strøm, og at dette ble bekreftet per e-post. Klager mener Agva må bære ansvaret for en uforventet høy fakturering fra daværende kraftleverandør. 

Klager mener selskapet ikke informerte henne om at de ikke ville gjennomføre avtalen som ble inngått, og at hun har lidt et økonomisk tap som følge av dette. Klager krever at Agva dekker merkostnadene som fulgte av fakturering fra daværende kraftleverandør, som følge av at avtalen med Agva ikke ble gjennomført. 

Klager avviser at hun har mottatt e-postene fra Agva hvor det opplyses om at avtale ikke kan startes opp. 

Klager mener at daværende leverandør Kraftriket AS har avsluttet hennes oppstart bestilt hos Tibber Norge AS, og slik medført henne ytterligere merkostnader. 

Agva Kraft AS (Agva) anfører at de via to e-poster har fått beskjed om at de ikke kunne starte opp avtalen som klager ønsket, da hun ikke oppfylte vilkåret om å være ny kunde for å kunne inngå avtalen.  

Agva mener at de har oppfylt sine forpliktelser i forbindelse med varsling om avslått oppstart av ønsket avtale, og avviser klagers krav om dekning av merkostnader. 

Agva viser til at de sendte avslag på oppstart per e-post som klager hadde oppgitt til dem, og at dette er en annen e-post enn hva som er benyttet fra klagers side i korrespondansen med Elklagenemnda. 

Kraftriket AS, klagers kraftleverandør på tidspunktet for avtaleinngåelse med Agva, har gitt en uttalelse i saken. De avviser å ha noe ansvar i denne forbindelse, og avviser klagers påstand om at de har avsluttet hennes oppstart med Tibber AS. De opprettholder sine fakturerte krav i sin helhet. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager bestilte strømavtale fra Agva Kraft den 19.10.20.

Agva Kraft anfører at det er sendt to e-poster til klager, den 20.10.20 og den 21.10.20, hvor det ble informert om at klagers bestilling blir kansellert da den bestilte avtalen kun kan bestilles av nye kunder. Klager anfører at han ikke har mottatt e-postene med informasjon om kansellering av bestilt avtale.

Nemnda legger til grunn at Agva Kraft har sannsynliggjort at det er utstedt to e-poster til klagers e-postadresse som ble oppgitt ved avtaleinngåelsen. Videre legger nemnda til grunn at det i epostene ble informert om at avtalen kun gjaldt nye kunder og at avtalen ville bli kansellert. Etter nemndas syn er det i kundens interesse å oppdatere kontaktinformasjon og informere selskapet om dette. Etter nemndas mening er klager nærmest til å bære risikoen for at hun ikke har mottatt e-postene.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.