Sak: 21-086 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om kompensasjon – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at selskapet betaler ham et tilgodebeløp, samt en kompensasjon for medgått tid. Klager anførte at han har et tilgodebeløp i forbindelse med produksjon av solstrøm, og at Fjordkraft AS ikke forholdt seg til de avlesninger de har mottatt fra netteier og klager selv i forbindelse med hans produksjon. Klager hevdet at Fjordkraft har manipulert klagers "Min side", og at han aldri har mottatt informasjon om avtaleendring på denne siden. Fjordkraft AS anførte at klager har mottatt betaling for de produksjonsverdiene som de har mottatt fra netteier. Fjordkraft AS opplyste at de henter produksjonsverdiene fra eSett i perioden 7.-10, hver måned, men at det i klagers sak har oppstått en feil grunnet at han har egen produksjonsmåler. Fjordkraft AS avviste klagers krav om tilgodebeløp, samt krav om kompensasjon. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Fjordkraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. 

Regelverk

 Standard kraftleveringsavtale § 6. 

Historikk

27.11.17 – Avtale om solstrøm inngås 

18.06.18 – Ansvar for utbetaling flyttes fra netteier til Fjordkraft AS 

Krav

Klager krever at selskapet betaler han tilgodebeløp på kr 3 449, samt en kompensasjon for medgått tid.  

Partenes anførsler

Klager krever at Fjordkraft kompenserer ham for arbeidet han har lagt ned i denne klagesaken, og mener at Fjordkraft ikke har opprettholdt sin del av den inngåtte avtalen. 

Klager mener at han har et tilgodebeløp på kr 3449 i forbindelse med produksjon av solstrøm, og at Fjordkraft ikke forholder seg til de avlesninger de har mottatt fra netteier og klager selv i forbindelse med hans produksjon. 

Klager mener Fjordkraft ikke forholder seg til avtalen som ble inngått 27.11.17, hvor solstrøm skulle betales med 80 øre per kWh, og at dette har medført et tap for klager. 

Klager hevder at Fjordkraft har manipulert klagers "Min side", og at han aldri har mottatt informasjon om avtaleendring på denne siden.  

Fjordkraft AS mener at klager har mottatt betaling for de produksjonsverdiene som de har mottatt fra netteier. 

Fjordkraft opplyser om at de henter produksjonsverdiene fra eSett i perioden 7.-10, hver måned, men at det i klagers sak har oppstått en feil grunnet at han har egen produksjonsmåler. Dette har medført en feil i faktureringen, men de har ikke forklaring på hvorfor da de ikke kan se hvordan netteier har registrert klagers produksjonsverdier. 

Fjordkraft avviser klagers påstand om at avtale ikke er overholdt, og viser til avtaleendring for produktet "Solkonto" som ble tilsendt klager per post og e-post den 18.12.19. Det opplyses om at avtaleendringen trådte i kraft fra 01.02.20. 

Fjordkraft avviser klagers krav om tilgodebeløp, samt krav om kompensasjon. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.

I henhold til kraftleveringsavtale § 6 skal kraftleverandøren varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt. Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en "Min side"-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på "Min side" må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at partene har inngått en avtale om salg av solstrøm til 80 øre per kWh.

Fjordkraft anfører at det ble utstedt varsel om endring av avtalen til "solkonto" den 18.12.19 via "Min side" på deres nettsider. Klager bestrider at han har mottatt varsel om produkt og prisendringer.

Fjordkraft har ikke fremlagt dokumentasjon som viser at klager ble varslet om endringer i strømavtalen, eller dokumentasjon for at klager har akseptert å bli varslet via MinSide. Nemnda er derfor kommet frem til at avtale om salg av solstrøm til 80 øre per kWh gjelder frem til det blir utstedt et korrekt varsel i henhold til kraftleveringsavtale § 6.

Klager har fremsatt krav om erstatning for medgått tid. Medgått tid og ekstraarbeid knyttet til egen klagesak anses normalt ikke som et erstatningsmessig vernet tap. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for at klager gis erstatning for bruk av egen tid i forbindelse med klagesaken.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.