Sak: 21-088 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering - Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Fjordkraft skulle fremlegge en tydeligere utregning på faktureringer. Klager krevde også tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at Fjordkraft har gitt mangelfull informasjon om pris ved avtaleinngåelsen. Det hevdes at han ikke ble opplyst om tilleggspåslag på innkjøpspris ved salgssamtalen eller i SMS som bekreftet avtaleinngåelsen. Fjordkraft AS opplyste at klager har blitt fakturert med et "flatt gjennomsnitt", noe som innebærer en fakturering hvor klager faktureres som om det ble brukt like mange kWh gjennom alle døgnets timer. Fjordkraft AS opplyste at inkludert i klagers pris er et timessnitt i forhold til når på døgnet strøm forbrukes, samt påslag og selskapets handelskostnader, og viste til at det i hans avtale "Fjordkraft Spotpris" er spesifisert i avtalens vilkår at det vil påløpe handelskostnader. Fjordkraft AS avviste klagers krav om tilbakebetaling, og hevdet at faktureringen som nå gjøres er tilstrekkelig klar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Fjordkraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. 

Regelverk

 Standard kraftleveringsavtale § 1-3. 

Krav

Klager krever at Fjordkraft skal vise en tydeligere utregning på faktureringer. Klager krever også tilbakebetalt det som er betalt for mye.   

Partenes anførsler

Klager mener Fjordkraft har gitt mangelfull informasjon om pris ved avtaleinngåelsen. Det hevdes at han ikke ble opplyst om tilleggspåslag på innkjøpspris ved salgssamtalen eller i SMS som bekreftet avtaleinngåelsen. 

Klager mener at han ikke har hatt mulighet til å kontrollere påslaget, da Fjordkraft ikke har gitt ham denne informasjonen tidligere. 

Klager krever at Fjordkraft skal fremlegge en tydeligere utregning på faktureringer. Klager krever også tilbakebetalt det som er betalt for mye grunnet uklarhet i avtalevilkårene.  

Fjordkraft AS opplyser at klager har blitt fakturert med et "flatt gjennomsnitt", noe som innebærer en fakturering hvor klager faktureres som om det ble brukt like mange kWh gjennom alle døgnets timer. Dette medfører at klager ikke kan sammenligne på den måten som han har gjort i egne beregninger, grunnet timesmåling av forbruk. 

Fjordkraft opplyser at inkludert i klagers pris er et timessnitt i forhold til når på døgnet strøm forbrukes, samt påslag og selskapets handelskostnader, og viser til at det i hans avtale "Fjordkraft Spotpris" er spesifisert i avtalens vilkår at det vil påløpe handelskostnader. 

Fjordkraft viser til Forbrukertilsynets oppfordring om å vise størrelse av løpende handelskostnader, og mener de har fulgt opp oppfordring ved å følge tilsynets nye retningslinjer samt ved at de har oppdatert sine avtalevilkår slik at omfanget av innkjøpskostnader klart fremgår. Det vises til at innkjøpskostnader normalt utgjør 0,8-1,2 øre per kWh.

Fjordkraft avviser klagers krav om tilbakebetaling, og mener faktureringen som nå gjøres er tilstrekkelig klar. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om avtale og avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale.  

Det er uomtvistet at klager har inngått en strømavtale, kalt Fjordkraft Spotpris. 

Det følger av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 16 at avtaler som inngås elektronisk krever at den næringsdrivende tydelig og i fremhevet form skal gi visse opplysninger umiddelbart før avtaleinngåelse. Dette omfatter blant annet tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris og metode for beregning av pris og avtalens varighet, jf. henvisningen i bestemmelsens første ledd til lovens § 8 bokstav e.  

I Fjordkrafts leveringsbetingelser fremgår det blant annet at "Strømprisen som leveres er Fjordkraft Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timesveid gjennomsnitt av spotprisen for strømbørsen Nordpool per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres." Nemnda bemerker at det er ukjente priselementer i avtalevilkårene, og viser for eksempel til begrepet "innkjøpskostnader". Nemnda kan ikke se at Fjordkraft har redegjort på en klar måte hva kunden betaler for. Nemnda kan heller ikke se at det fremgår hvordan de ulike priselementene beregnes. Etter nemndas syn er dette i strid med lovens krav om at den næringsdrivende skal gi opplysning om avtalens samlede pris på en tydelig måte og i fremhevet form før avtalen inngås.  

Konsekvensen av dette følger av lovens § 9. Av bestemmelsen fremgår det at betalingsforpliktelsen bortfaller når den næringsdrivende ikke har gitt opplysninger i samsvar med § 8 første ledd bokstav e. Avtalens innhold må endres slik at den uklarheten som har oppstått som følge av mangelfull informasjon ved avtaleinngåelse ikke virker urimelig for klager. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at Fjordkraft redegjør for innkjøpskostnadene og refunderer disse kostnadene til klager.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.