Sak: 21-094 Klage vedrørende fakturering – Arva AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav og anførte at Arva AS ikke har krav på å få dekket krav om gebyr for inkassovarsel. Klager anførte at selskapets rutiner for adresseendring ikke er forbrukervennlige, og hevdet at han ikke skal bære ansvar for at faktura ble sendt til feil adresse. Klager påpekte at papirfaktureringer bør sendes til hvor strømmåleren befinner seg og at Arva burde ha skjønt at han hadde flyttet på grunn av at han hadde meldt innflytting på ny måler, som ble oppdatert i Elhub. Arva AS viste til at de er avhengige av at klager oppgir og oppdaterer sin postadresse direkte ved flytting eller adresseendring, og viste til at klager har ansvar og risiko for egen postgang. Arva AS hevdet at deres krav om gebyr for utsendelse av inkassovarsel er rettmessig fakturert, siden klager ikke betalte faktura innen forfall, samt at adresseendring ikke var meldt til selskapet. Arva opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Arva AS benytter Energi Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder uenighet om fakturering.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 3

Historikk

30.10.20 – Klager flytter til ny bolig

13.11.20 – Klagers bolig overtas av ny eier.

Krav

Klager avviser fakturert krav.

Partenes anførsler

Klager avviser fakturert krav og anfører at Arva ikke har krav på å få dekket krav om gebyr for inkassovarsel.

Klager mener at gebyret aldri burde vært lagt til hans faktura. Klager mener at selskapets rutiner for adresseendring ikke er forbrukervennlige, og mener han ikke skal bære ansvar for at faktura ble sendt til feil adresse.

Klager mener også at Arva ikke burde sende papirfaktura når en kunde er i en flytteprosess, og at dersom dette skal gjøres, må det sendes til adressen hvor kunden faktisk bor dersom de ikke har fått beskjed fra kunde om ny adresse. Klager påpeker at papirfaktureringer bør sendes til hvor strømmåleren befinner seg.

Klager mener at Arva burde ha skjønt at han hadde flyttet på grunn av at han hadde meldt innflytting på ny måler, som ble oppdatert i Elhub.

Arva AS viser til at de er avhengige av at klager oppgir og oppdaterer sin postadresse direkte ved flytting eller adresseendring, og viser til at klager har ansvar og risiko for egen postgang. 

Arva hevder at deres krav om gebyr for utsendelse av inkassovarsel er rettmessig fakturert, siden klager ikke betalte faktura innen forfall, samt at adresseendring ikke var meldt til selskapet. Det vises til Standard nettleieavtale § 3 om at kunde selv er ansvarlig for å sikre at kontaktopplysninger til enhver tid er korrekte og oppdaterte.

Arva opplyser at den omstridte faktureringen ble sendt til klagers tidligere adresse, da klager ikke hadde opplyst om ny adresse. Arva avviser klagers påstand om at de burde ha skjønt at han hadde flyttet som følge av at han hadde meldt innflytting på ny måler, da dette meldes til kraftleverandør som melder til Elhub. Arva viser til at dette er en automatisk prosess som ikke gir en konkret tilbakemelding til Arva om at den gjeldende kunde har tilsluttet seg en ny strømmåler.

Arva opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at Arva AS har sendt fakturaer til klagers tidligere adresse. Fakturaene er ikke blitt videresendt klagers nye adresse, da klager ikke har meldt inn ny adresse til selskapet.  Etter nemndas syn er det i kundens interesse å oppdatere kontaktinformasjon og informere energiselskapet om dette, og det er ikke urimelig å forvente at dette gjøres. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for en anførsel om at energiselskapene har en plikt til å oppdatere denne informasjonen fortløpende uten at kundene aktivt sender inn ny informasjon.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.