Sak: 21-113 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager antok at strømforbruket stemte overens med månedlige fakturaer. Klager anfører at han mottok varsel om målerbytte og siste påminnelse om måleravlesning juni 2020 og at han derfor har trodd at installering av AMS-måler var blitt utført. Lyse Elnett AS viste til at forbruket har vært stipulert grunnet manglende avlesninger. Lyse Elnett AS viste til at det enda ikke er skiftet til AMS-måler hos klager. Lyse Elnett AS påpekte at det fremkommer tydelig i alle fakturaene at det er en og samme målernummer klager ble fakturert for siden han ble kunde. Lyse Elnett AS viste til at det er utstedt påminnelse om måleravlesning per SMS. Lyse Elnett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk 

26.11.17 – Kundeavlesning.                                              Målerstand 8 137 kWh 

19.08.20 – Estimert                                                           Målerstand 66 124 kWh 

17.02.21 – Kundeavlesning.                                             Målerstand 112 175 kWh 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 10 382,62. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager påberoper seg god tro. Klager antok at strømforbruket stemte overens med månedlige fakturaer. Klager anfører at han mottok varsel om målerbytte den 08.04.19 og siste påminnelse om måleravlesning juni 2020 og at han derfor har trodd at installering av AMS-måler var blitt utført.  

Klager mener at det er urimelig at han har mottatt faktura tilbake i tid da feilen ligger i selskapets interne systemer.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at forbruket i perioden fra 26.11.17 til 17.02.21 har vært stipulert grunnet manglende avlesninger. Differansen mellom reelt og stipulert forbruk var 27 152 kWh. Forbruket er fordelt tilbake til 19.08.20. 

Lyse viser til at det enda ikke er skiftet til AMS-måler hos klager. Lyse påpeker at det fremkommer tydelig i alle fakturaene at det er en og samme målernummer klager ble fakturert for siden han ble kunde.  

Lyse viser til at det er utstedt påminnelse om måleravlesning per SMS, sist 25.08.20. Lyse kan ikke se hvorfor det ikke er utstedt SMS etter denne dato. 

Lyse anfører at ifølge avlesningene de har mottatt fra klager, så har han i løpet av ca 4 år som kunde kun lest av følgende datoer: 17.08.17, 26.11.17 og 17.02.21. 

Lyse hevder at kravet er rettmessig og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ikke var foretatt avlesninger i perioden mellom kundens avlesninger i 26.11.17 til 17.02.21. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettleieavtalen § 5-2. Tilsvarende forpliktelse for nettselskapet følger av forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3.

I denne saken foreligger det ikke noe brudd på nettselskapets plikter etter nettleieavtalen eller forskriften. Lyse Elnett AS har fulgt opp nettleieavtalens § 5-2 på en tilfredsstillende måte.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og nettselskapet har i henhold til nettleieavtalen § 5-2 og § 6-5 rett til å kreve etterbetalt for avviket mellom stipulert og faktisk forbruk med de begrensninger som følger av foreldelsesreglene. Fristen avbrytes ved innsendelse av saken til Elklagenemnda, jf. lov om foreldelse av fordringer § 16 nr. 2 bokstav a. Foreldelse ble avbrutt da nemnda mottok saken 24.02.21. Krav som forfalt tidligere enn tre år før denne dato, det vil si før 24.02.18, er foreldet. Det gjenstående ikke-foreldede forbruket har nettselskapet krav på å få etterbetalt.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.