Sak: 21-116 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde tilbakebetalt det som var betalt for mye. Klager hevdet at NorgesEnergi AS har brutt sin varslingsplikt ved prisjusteringer. Klager reagerte på fakturert strømpris og viste til eget regnestykke. NorgesEnergi AS viste til at ved oppstart og gjennom kundeforholdet har klager hatt strømavtalen Gul e-strøm som var en standard variabel strømavtale. I 2019 gjorde selskapet en endring av produktstrategi som resulterte i at avtalen Gul e-strøm utgikk av produktbasen. Det ble besluttet å endre til en tilsvarende standard variabel strømavtale til de kundene dette gjaldt. Kundene ble flyttet over til Top 5-Garanti som også er en standard variabel strømavtale. NorgesEnergi AS viste til at det ble varslet via epost med informasjon om produktendring. NorgesEnergi AS anførte at varsling av ny strømavtale og de vilkårene, har blitt utført i tråd med gitt lovverk og avviste derfor klagers krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale §§ 3-1 og 6. 

Historikk

16.12.16                         – Kundeforhold opprettet.  

16.01.16 – 22.11.18   – Avtale kalt e-Strøm  

22.11.18 – 23.11.18   – Avtale kalt Topp 10-garanti 

23.11.18 – 01.11.19   – Avtale kalt e-Strøm 

01.11.19                         – Topp 5-garanti                        

Krav

Klager krever tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager krever dette motregnet i fakturanr. 86133448. 

Partenes anførsler

Klager hevder at NorgesEnergi AS har brutt sin varslingsplikt ved prisjusteringer. 

Klager viser til standardkraftleveringsavtale § 6 og anfører at kraftleverandøren har en plikt til å varsle om pris 14 dager i forveien. Klager hevder at det ikke ble om varslet om prisjustering i januar og februar 2021.  

Klager reagerer på fakturert strømpris og viser til eget regnestykke. Klager påpeker at mellomlegget blir kr 2098 for perioden fra 07.12.20 til 31.01.21 og kr 1387 for februar 2021.   

Klager krever tilbakebetalt det som er betalt for mye, og krever dette motregnet i fakturert krav. 

NorgesEnergi AS (NE) viser til ved oppstart og gjennom kundeforholdet har klager hatt strømavtalen Gul e-strøm som var en standard variabel strømavtale. I 2019 gjorde NE en endring av produktstrategi som resulterte i at avtalen Gul e-strøm utgikk av produktbasen. Det ble besluttet å endre til en tilsvarende standard variabel strømavtale til de kundene dette gjaldt. Kundene ble flyttet over til Top 5-Garanti som også er en standard variabel strømavtale.  

NE viser til at det ble varslet via epost til klager den 14.10.19 med informasjon om at produktendring vil skje den 01.11.19. 

NE anfører at varsling av ny strømavtale og de vilkårene, har NE utført i tråd med gitt lovverk. Det ble varslet 14 dager før ny strømavtale ble overført via e-post. NE påpeker at klager har hatt mulighet til å endre strømavtalen da det ikke er bindingstid og strømavtalens innhold er oppgitt på fakturaene som er sendt ut. NE avviser derfor klagers krav om tilbakebetaling.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.

I henhold til kraftleveringsavtale § 6 skal kraftleverandøren varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt. Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en "Min side"- funksjon på leverandørens nettside.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager ved oppstart av kundeforholdet har hatt strømavtalen kalt Gul e-Strøm. Videre legger nemnda til grunn at NorgesEnergi endret sin produktstrategi i 2019 som resulterte i at avtalen Gul e-strøm utgikk av produktbasen og klager ble overført til avtalen kalt Topp 5-Garanti.

Klager har anført at hun ikke er blitt varslet om produkt eller prisendringer. NorgesEnergi har anført at klager ble varslet per e-post den 14.10.19 om at produktendring vil gjelde fra 01.11.19.

NorgesEnergi har ikke fremlagt dokumentasjon som viser at e-post med varslet er sendt, når den er sendt og til hvem den er sendt. Etter nemndas syn har NorgesEnergi derfor ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at det er sendt varsel om produktendringer. Nemnda er derfor kommet frem til at vilkårsendringen ikke er gjeldende for klager frem til det blir utstedt et korrekt varsel om produkt og prisendring i henhold til kraftleveringsavtalen § 6. NorgesEnergi må refundere differansen mellom de to aktuelle strømavtalene.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli