Sak: 21-122 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til det elektriske utstyret "Ring hytta varm" dekket. Klager hevdet at det elektriske utstyret som styrer strømmen til varmeovnen ble skadet etter gjentatte strømbrudd. Klager anførte at antallet og hyppigheten av strømbruddene var årsaken til skaden og ikke selve karakteren av strømbruddet. Glitre Energi Nett AS viste til at det var mange strømbrudd som var forårsaket av mye tung og våt snø, men at alle var av en slik karakter som elektrisk utstyr skal tåle. Glitre Energi Nett AS anførte at det ekstreme været som var, anses for å være utenfor nettselskapets kontroll og har derfor avvist klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Glitre Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. 

Krav

Klager krever utgifter til det elektriske utstyret "Ring hytta varm" kr. 1744 dekket. 

Partenes anførsler

Klager hevder at det elektriske utstyret, "Ring hytta varm", som styrer strømmen til varmeovn ble skadet etter gjentatte strømbrudd i perioden fra 2019 og frem til 08.01.21. 

Klager anfører at det har vært rundt 55 strømbrudd i perioden fra 2019 til 08.01.21. Klager mener at antallet og hyppigheten av strømbruddet er årsaken til skaden og ikke selve karakteren av strømbruddet. Klager mener derfor at dette er langt utenfor normalen og hva det kan forventes at et elektrisk utstyr skal tåle. Klager påpeker at ved gjentatte avbrudd som i dette tilfellet, så utsettes det elektriske utstyret for store påkjenninger som har konsekvenser for gjenstandens levetid.  

Klager anfører at det kun er noen tilfeller hvor avbruddene har hatt varighet utover et par minutter og mener derfor at det ikke er sannsynlig at det er ekstremvær som kan være årsaken til alle strømbruddene.  

Klager hevder at enheten sluttet å fungere etter strømbruddet. Før enheten ble skadet sendte den ut varsel per SMS om at det hadde oppstått strømbrudd. Klager påpeker at ifølge leverandøren av det elektriske utstyret så har denne type enheter har forventet levetid langt utover de 2 årene det har vært i bruk. 

Klager krever utgifter til det elektriske utstyret dekket. 

Glitre Energi Nett AS (Glitre) viser til at det var mange strømbrudd i romjula 2020 som var forårsaket av mye tung og våt snø. Flere steder la skogen seg innover linjetraseen. Dette var i all hovedsak skog som var utenfor ryddebeltet. I forbindelse med det kraftige snøværet ble kunden berørt av en lang rekke avbrudd, noen korte andre lange. Glitre hevder at dette var utenfor deres kontroll da det var trær som stod utenfor ryddebelte. 

Glitre anfører at loggen på måleren kan bekrefte at klager har blitt berørt av mange strømbrudd, men alle er av en slik karakter som elektrisk utstyr skal tåle. Glitre påpeker at elektriske apparater skal tåle et vanlig strømbrudd. Glitre påpeker også at de ikke har mottatt andre klager innen samme krets på denne dato.  

Glitre anfører at det ekstreme været som var anses for å være utenfor nettselskapets kontroll og har derfor avvist klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Etter nemndas syn er det mest sannsynlig ikke årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet.

Nemnda kan ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at skaden er forårsaket av mangler ved strømleveransen. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter nemndas syn ikke alene tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden er etter dette ikke en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets ytelse.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Glitre Energi Nett AS ikke erstatningsansvarlig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.