Sak: 21-123 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Norgesnett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at strømbruddet medførte skade på el-bil og tv. Klager anførte at ladekabelen som ble brukt er original og av et godkjent verksted. Klager påpekte at ladekabelen gav beskjed om at det var oppstått en feil da det ikke var mulig å lade bilen lenger. Klager hevdet at feilen ikke hadde oppstått dersom han hadde blitt varslet om avbruddet. Norgesnett AS viste til at årsaken til feilen var en ødelagt høyspentsikring. Norgesnett AS viste til at slike feil er vanlige i ett strømnett og dyre elektriske komponenter skal beskyttes med eget vern. Norgesnett har tilbudt en kompensasjon som ble avvist av klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Norgesnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. 

Historikk

08.01.21 – Strømbrudd  

Krav

Klager krever forsikringens egenandel dekket kr. 18 750.  

Partenes anførsler

Klager hevder at strømbruddet den 08.01.21 medførte skade på el-bil og tv.  

Klager anfører at ladekabelen som ble brukt er original og levert av et godkjent verksted. Klager påpeker at ladekabelen gav beskjed om at det var oppstått en feil da det ikke var mulig å lade bilen lenger. Klager hevder at feilen ikke hadde oppstått dersom han hadde blitt varslet om avbruddet.  

Klager krever forsikringens egenandel dekket.  

Norgesnett AS (Norgesnett) viser til at årsaken til feilen den 08.01.21 var en ødelagt høyspentsikring. Oppgaven til sikringen er å beskytte elektriske installasjoner ved elektriske feil. I dette tilfellet var sikringene plassert i mastearrangement sammen med en bryter og transformator. Norgesnett påpeker at det er vanlig at en slik sikring løser ut hvis ett luftnett blir utsatt for ytre påvirkninger. I 90 % av tilfellene finner man ingen årsak da feilen er forbigående.  

Norgesnett anfører at mastearrangement ble inspisert og transformator sjekket uten å finne feil, sikring ble byttet og alt fungerte som normalt igjen. 

Norgesnett viser til at slike feil er vanlige i ett strømnett og derfor skal dyre elektriske komponenter beskyttes med eget vern. El-biler skal beskyttes med eget vern på ladekabel som styrer sikkerheten og ladestrømmen. Ved spenninger utenfor ladespenning skal vernet kutte tilførsel slik at ikke skader oppstår.  

Norgesnett anfører at det er 77 kunder tilknyttet denne transformatorkretsen hvor hendelsen oppstod. Det er ikke meldt inn skader fra andre kunder etter denne hendelsen. 

Norgesnett har tilbudt en kompensasjon på kr. 2 000, noe som ble avvist av klager. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd. 

I henhold til Standard Nettleieavtale §13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.   

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge årsakssammenheng mellom mangel ved nettselskapets leveranse og skaden.   

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Norgesnett sitt nett, og at feilen skyldes en ødelagt høyspentsikring. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Avbruddet utgjør et kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1.  

Etter nemndas syn er det imidlertid ikke sannsynlighetsovervekt for at klagers skade er forårsaket av feilen ved nettselskapets ytelse. Nemnda legger til grunn at et elektrisk anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet, herunder ut- og innkoblinger. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkoblingen og skaden, er etter nemndas syn ikke alene tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Strømbruddet berørte 77 andre kunder og selskapet har ikke fått melding om andre skader. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Nemnda legger til grunn at klagers tap ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Norgesnett ikke erstatningsansvarlig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.