Sak: 21-126 Klage vedrørende etterfakturering – Lede AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager anførte at det var oppført korrekt målerstand på overtakelsesskjemaet og at det er nettselskapet som har registrert ett siffer for lite i sine systemer. Lede AS erkjente at de utførte en feil ved å registrere ett siffer mindre ved overtakelsen. Lede AS anførte at klager ikke var i aktsom god tro, og bestred kravet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Lede AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5.  

Historikk

25.01.12 – Kundeforhold opprettet.  

Krav

Klager avviser fakturert forbruk på 87 313 kWh. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager anfører at det var oppført korrekt målerstand på overtakelsesskjemaet og at det er nettselskapet som har registrert ett siffer for lite i sine systemer.  

Klager anfører at alle siffer på måleren er avlest ved innsending av målerstand per telefon, men at han har fått beskjed om at siste siffer ikke skal avleses. Ved avlesning per SMS har klager mottatt feilmelding når alle siffer er lagt inn.  

Klager anfører at det er nettselskapet som er ansvarlige for feilen og som derfor må bære dette ansvaret. Klager avviser fakturert forbruk 

Lede AS (Lede) viser til at ved overtakelse den 25.01.12 ble det sendt et skjema til nettselskapet hvor målerstand var 130 695 kWh. Siden det har vært et lavt forbruk eller feilavlest tidligere på anlegget, registrerte nettselskapet ett siffer mindre ved overtakelsen. Dette er en feil utført av nettselskapet.  

Lede anfører at klager ikke var i aktsom god tro å betale for det forbruket som klager har betalt for i en periode på rundt 5 år. Lede mener at klager burde ha forstått at det skulle vært betalt mer strøm. Lede viser til at klager har brukt 98917 kWh fra 25.01.12 til 29.08.17 og har kun betalt for 9892 kWh hele perioden.  

Lede opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda til grunn at det har vært en faktureringsfeil Glitre har ansvaret for. Glitre har erkjent at innsendt målerstander ble registrert med ett siffer for lite og klager ble derfor ikke fakturert for det faktiske forbruket.  

Nemnda viser til at faktura med ikke fakturert forbruk er datert 11.10.17. Det følger av foreldelseslovens § 2 at den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år, og av § 3 nr. 1 at fristen regnes fra det tidligste tidspunkt fordringshaver (nettselskapet) kunne krevd betaling. For løpende ytelser hvor vederlaget forfaller suksessivt, betyr lovens regler at foreldelsen også skjer suksessivt. Denne løpende, suksessive foreldelsen fortsetter også etter at nettselskapet har sendt ut brev/faktura med krav om etterbetaling, helt frem til foreldelse blir avbrutt på en av de måter som er beskrevet i foreldelsesloven §§ 14-19. Alle betalingsterminer som hadde forfall mer enn tre år før foreldelse ble avbrutt, er derfor foreldet. I dette tilfellet ble foreldelse avbrutt ved klagers innsendelse av saken til Elklagenemnda, jf. foreldelsesloven § 16 nr. 2 bokstav a. Dette skjedde den 04.03.21. Krav som forfalt tidligere enn tre år før denne dato, det vil si før 04.03.18, er foreldet. Nemnda er av den oppfatning at Lede AS derfor ikke har rett til å kreve etterfakturering av ikke fakturert forbruk.

Etter nemndas syn er Glitres krav foreldet.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.