Sak: 21-151 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. Klager hevdet at elektrisk utstyr ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at dokumentasjonen i saken tilknyttet reparasjoner og befaring av elektriker bekrefter at det foreligger en årsakssammenheng mellom klagers ødelagte elektriske apparater og strømbruddet. Klager krevde utgifter for reparasjon og nye produkter dekket. Glitre Energi Nett AS viste til at det ikke var mangelfull spenningskvalitet i perioden, og at de derfor ikke kan se at det foreligger en årsakssammenheng mellom strømbruddet og klagers ødelagte elektriske apparater. Glitre Energi Nett AS opplyste om at strømbruddet skyldtes ekstremvær med store mengder tung snø. Glitre Energi Nett AS mener at deres arbeid med linjerydding var gjort i henhold til forskrifter om dette, og at vedlikehold av linjene er en høy prioritet hos selskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Glitre Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. 

Regelverk

 Standard nettleieavtale § 13-1 

Historikk 

29.12.20 – Strømbrudd  

Krav

Klager krever utgifter for reparasjon og nye produkter kr 24 304 dekket. 

Partenes anførsler

Klager hevder at elektrisk utstyr ble ødelagt etter strømbrudd den 29.12.20. Klager påpeker at TV, platetopp, brannvakt og digital gulvføler ble ødelagt som følge av strømbruddet. 

Klager opplever det som merkelig at nettselskapet hevder at hans elektriske apparater skulle tåle utkoblingen. Klager mener at dokumentasjonen i saken tilknyttet reparasjoner og befaring av elektriker bekrefter at det foreligger en årsakssammenheng mellom klagers ødelagte elektriske apparater og strømbruddet. 

Klager krever utgifter for reparasjon og nye produkter dekket.  

Glitre Energi Nett AS (GEN) opplyser at strømbruddet varte rundt 13 minutter, og at det etter logg fra måleren viser at strømbruddet var et normalt strømbrudd som elektriske apparater skal tåle. Det vises til at utkoblingen kan sammenlignes med å slå av og på en lysbryter. 

GEN viser til at det ikke var mangelfull spenningskvalitet i perioden, og at de derfor ikke kan se at det foreligger en årsakssammenheng mellom strømbruddet og klagers ødelagte elektriske apparater. 

GEN opplyser om at strømbruddet skyldtes ekstremvær med store mengder tung snø. De mener at deres arbeid med linjerydding var gjort i henhold til forskrifter om dette, og at vedlikehold av linjene er en høy prioritet hos selskapet. GEN viser til at trefall over linjene var årsaken til strømbruddet som rammet klager, og at dette dermed er forhold utenfor selskapets kontroll som fritar for erstatningsansvar. 

GEN avviser erstatningsansvar på grunnlag av manglende årsakssammenheng, og opplyser om at de ikke har mottatt meldinger om skade fra andre berørte kunder i området i tilknytning til strømbruddet. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Etter nemndas syn er det ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet.  Tidsmessig sammenfall mellom ut- og innkoblingen og skaden, er etter nemndas syn ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Strømbruddet berørte 684 andre kunder og selskapet har ikke fått melding om andre skader. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Nemnda legger til grunn at klagers tap ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.   

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Norgesnett ikke erstatningsansvarlig.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.