Sak: 21-153 Klage vedrørende avtale og fakturering - Tussa Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og dens rekkevidde. Klager krevde at avtalen av 1914 ble opprettholdt. Klager viste til at det ble inngått en avtale i 1914 vedrørende privat forbruk. Klager anførte at denne avtalen forpliktet Tussa Energi å levere 4 hk frikraft til ham og at dette ikke kan endres med grunnlag i målerbytte til AMS. Klager hevdet at når frikraftavtalen ble inngått er utslagsgivende for om avgifter omfattes av avtalen og eventuelt hvilke avgifter som er inkludert. Tussa Energi AS viste til at et rettslig skjønn fra 1914 ga en erstatning på et energivolum i hk, og at når dette avtalte volumet er brukt opp må klager betale for merforbruket. Tussa Energi avviste klagers krav. Nemnda avviste saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

Tussa Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og dens rekkevidde. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 1-2. 

Historikk

1914 – Avtaleinngåelse om frikraft 

Mars 2019 – Målerbytte  

Krav

Klager krever at avtale av 1914 opprettholdes. 

Partenes anførsler

Klager anfører at nemnda kan behandle saken, da det i hovedsak gjelder hans private forbruk, og at det ikke er inngått en avtale for bedrift.  

Klager viser til at det ble inngått en avtale i 1914 om privat forbruk. Klager anfører at denne avtalen forpliktet Tussa Energi til å levere 4 hk frikraft til ham og at dette ikke kan endres med grunnlag i målerbytte til AMS i mars 2019. Klager mener at når frikraftavtalen ble inngått er utslagsgivende for om avgifter omfattes av avtalen og eventuelt hvilke avgifter som er inkludert.  

Klager mener at han ikke skal belastes for to nettleiefastledd, da han kun har en strømmåler, og reagerer på at de har fakturert kr 2500 for privat, og 3500 for næring. Klager reagerer også på mottatt avregning, og mener denne er svært uoversiktlig. Klager mener at fakturering av fastledd er i strid med avtalen av 1914. 

Klager krever at Tussa Energi ikke foretar stipuleringer av hans forbruk, men at faktisk forbruk blir lagt til grunn for faktureringene. Klager krever også at avtalen av 1914 om "fritt levert" må bety at all frikraft –rundt 26 000 kWh – skal leveres gratis.  

Tussa Energi AS (Tussa Energi) opplyser at klager har brukt 25 789 kWh over frikraftavtalen, og at kraftprisen for merforbruket er regnet ut fra en gjennomsnitts forbruker i 2020 etter offentlig forbruksprofil.  

Tussa Energi viser til at et rettslig skjønn fra 1914 gir en erstatning på et energivolum i hk, og at når dette avtalte volum er brukt opp må klager betale for merforbruket ut over dette. 

Tussa Energi viser til at klager er en vanlig strømkunde, men at Tussa Energi AS betaler alle strømregningene for klager, for så å etterfakturere eventuelt merforbruk.  

Tussa Energi avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder klage vedrørende frikraftavtale og fakturering.

Nemnda har foretatt en gjennomgang av saken med sikte på å komme med en avgjørelse/en anbefaling.  En avgjørelse av saken må ta utgangspunkt i tolking av den avtale som er inngått vedr. frikraftleveransen, og de spesifikke forholdene omkring avtaleinngåelsen, og praktiseringen av avtalen deretter, og gjeldende forskrifter og lovverk.

Nemnda ser at det er en rekke faktiske og juridiske forhold som må være avklart før en avgjørelsesinstans kan fatte et vedtak, komme med en anbefaling eller dømme i saken. Elklagenemnda anser denne saken ikke å være egnet for behandling i Elklagenemnda, og avviser den med grunnlag i nemndsavtalen punkt 5.1 bokstav e: 

«saken ikke lar seg behandle uten at dette i særlig grad går utover klageorganets effektivitet».

Elklagenemnda vil anbefale at partene går i dialog for å søke å finne en omforent løsning.  Dersom partene ikke blir enige om en løsning kan det vurderes om det vil være tjenlig å forelegge saken for de ordinære domstoler for avgjørelse.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Saken avvises.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.