Sak: 21-160 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og ansvarsforhold. Klager avviste etterfakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg god tro. Klager påpekte at det er kritikkverdig at selskapets systemer ikke fanger opp feilen før det har gått rundt 18 måneder fra målerbyttet og dette forsterkes av at det trolig er selskapets egen montør som har utført feilkoblingen. BKK Nett AS avviste at klager kan ha vært i god tro på grunnlag av at fakturaene viste 0 i strømforbruk. BKK Nett AS erkjente at feilen trolig skyldes feil gjort av deres montør, og at de på grunn av dette har trukket fra 10 000 kWh på målt forbruk for å imøtekomme klager. BKK Nett AS påpekte at selv om klager skulle ha vært i god tro, er det flere momenter i saken som tilsier at klager burde vært mer aktsom. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

BKK Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk og ansvarsforhold. 

Regelverk

Standard nettleieavtale §§ 5-4 og 6-5. 

Historikk

05.12.18 – Installasjon av AMS-måler. 

04.02.21 – Målerkontroll viser feilkobling.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr 63 610,32, og krever dette tilbakebetalt. 

Partenes anførsler

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager antok at faktureringen var korrekt, og avviser derfor det etterfakturerte kravet.  

Klager mener det er kritikkverdig at BKKs systemer ikke fanger opp feilen før det har gått rundt 18 måneder fra målerbyttet og dette forsterkes av at det trolig er BKKs egen montør som har utført feilkoblingen. 

Klager mener at BKKs oversikt over forsøk på å komme i kontakt, ikke er helt korrekt da klager mener å ha snakket med selskapet ved flere anledninger og gitt beskjed om at klagers sønn ønsket å være til stede ved deres kontroll.  

BKK Nett AS (BKK) avviser at klager kan ha vært i aktsom god tro på grunnlag av at fakturaene etter 01.01.19 viste 0 i strømforbruk, selv om boligen var i bruk.  

BKK erkjenner at feilen trolig skyldes feil gjort av deres montør, og at de på grunn av dette har trukket fra 10 000 kWh på målt forbruk for å imøtekomme klager. Det vises til at det reelle forbruket fra målerbyttet til målerkontroll var 80 919 kWh, og mener dette er faktisk forbruk som klager må betale for.  

Det opplyses om at deres interne system for AMS-målere varslet om mistenkt feilkobling hos klager i januar/februar 2020, og at BKK da forsøkte å kontakte klager via SMS og telefon ved flere anledninger fra mars 2020 til april 2020 for å avtale en kontroll av måler. Dette lyktes ikke, og saken ble lagt i bero frem til januar 2021 hvor ny kontakt ble forsøkt gjort. Det ble oppnådd kontakt først den 04.02.21, hvorpå måler ble kontrollert og feilkobling bekreftet.  

BKK mener at klager ikke kan påberope seg god tro, da fakturering av nettleie før målerbytte var mellom 1650 og 3900 kr, mens det etter målerbyttet aldri oversteg kr 200. BKK hevder at det fakturerte krav er rettmessig, og viser til at forbruket ikke er omtvistet. BKK mener at selv om klager skulle ha vært i god tro, er det flere momenter i saken som tilsier at klager burde vært mer aktsom. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda til grunn at måleren ble feilkoblet. Dette forårsaket at BKK Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. BKK Nett AS har erkjent at måleren ble feilkoblet ved målerbyttet den 05.12.18. Etter nemndas syn kan feilen klart tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at hun ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Nemnda har ikke holdepunkter for å hevde at klager ikke har vært i god tro, men nemnda finner at klagers gode tro ikke er aktsom. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager ble fakturert for 0 kWh etter 01.01.19, og da kan den gode tro ikke anses aktsom. BKK Nett AS har derfor rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk.

Nemnda bemerker for øvrig at det kan synes rimelig at klager tilbys en nedbetalingsplan i denne saken. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.