Sak: 21-167 Klage vedrørende fakturering – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om faktureringspraksis. Klager krevde kvartalsvis fakturering av nettleien. Klager anførte at nettselskapet ikke har hjemmel i lovverk til å endre fakturaintervallet til kun månedlig fakturering. Klager avviste at Avtalegiro er et godt alternativ for å følge opp betalingsfrister, da han ønsker å ha oversikt og godkjenne hver enkelt fakturering. Agder Energi Nett AS opplyste at de tidligere hadde tilbud om kvartalsvis fakturering til kommuner og anlegg med lavt forbruk, men at dette ble endret fra 01.01.21. Agder Energi Nett AS viste til at det var nødvendig å innføre månedlig fakturering for å sikre en mer effektiv drift, og slik også bidra til å holde nettleien på et lavt nivå for selskapets kunder, og at dette er undersøkt via RME. Agder Energi Nett AS anførte at de har rett til å kun tilby månedlig fakturering av nettleie. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om faktureringspraksis.  

Regelverk

Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. § 7-1 a. 

Historikk

01.01.2021 – AEN går over til månedlig fakturering for alle deres strømmålere 

Krav

Klager krever kvartalsvis fakturering av nettleien. 

Partenes anførsler

Klager krever å bli overført til kvartalsvis eller halvårlig fakturering, da han mener at månedlig fakturering er til ugunst for ham. Klager viser til at han har slike faktureringsavtaler med andre leverandører av eksempelvis bredbånd og telefon, og forstår ikke hvorfor AEN ikke kan tilby dette. Klager anfører at AEN ikke har hjemmel i lovverk til å endre fakturaintervallet til kun månedlig fakturering. 

Klager mener at AEN benytter seg av monopolsituasjonen når det gjelder faktureringsmetoden.  

Klager avviser at Avtalegiro er et godt alternativ for å følge opp betalingsfrister, da han ønsker å ha oversikt og godkjenne hver enkelt fakturering. Det hevdes at månedlig fakturering vil medføre at klager får inkassoomkostninger i sommerferier og lignende.  

Agder Energi Nett AS (AEN) opplyser at de tidligere hadde tilbud om kvartalsvis fakturering til kommuner og anlegg med lavt forbruk (under 8000 kWh per år), men at dette ble endret fra 01.01.21. De viser til at det ble utsendt et informasjonsbrev den 18.01.21. 

AEN viser til at det var nødvendig å innføre månedlig fakturering for å sikre en mer effektiv drift, og slik også bidra til å holde nettleien på et lavt nivå for selskapets kunder, og at dette er undersøkt via RME. De viser også til at det er nye regler for kompensasjon for strømbrudd som fordrer at det faktureres oftere enn hver tredje måned.  

AEN mener at månedlig fakturering også sikrer likebehandling av selskapets kunder, ved at eksempelvis erstatning ved strømbrudd vil komme like raskt til alle.  

AEN anfører at de har rett til å kun tilby månedlig fakturering av nettleie. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om faktureringspraksis.

Nemnda viser til Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. § 7-1 a. Bestemmelsen lyder:

"Nettjenester til forbrukere skal faktureres etterskuddsvis minimum hver tredje måned på bakgrunn av avlesning, jf. § 3-3 tredje ledd. Faktureringsperiodene skal være tilnærmet lik varighet."

Etter nemndas syn har Agder Energi Nett AS rett til å fakturere kunder månedlig i medhold av forskriften.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.