Sak: 21-169 Klage vedrørende avtale og fakturering – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager krevde tilbakebetalt det som hevdes å være betalt for mye. Klager hevdet at Fjordkraft opererer med en for høy spotpris i forhold til markedsprisen. Klager anførte at innkjøpskostnader kommer i tillegg til spotprisen og hevdet at det derfor er oppgitt uriktig pris ved avtaleinngåelsen. Klager viste til at innkjøpskostnadene varierer og at dette vanskeliggjør utregning av hva som er betalt for mye. Fjordkraft anførte at klager benytter feil sammenligningsgrunnlag i sine utregninger da utregningene hans ikke inkluderer MVA eller påslag. Fjordkraft påpekte at klager har hatt en standard variabel-avtale, slik at sammenligning med spotpris kan avvike noe. Fjordkraft avviser klager sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Fjordkraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturering av strømavtale.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. 

Historikk

01.09.19 – Avtale om standard variabel. 

01.02.20 – Avtale standard variabel opphører. 

Krav

Klager krever tilbakebetalt det som hevdes å være betalt for mye, kr. 25 000. 

Partenes anførsler

Klager hevder at Fjordkraft opererer med en for høy spotpris i forhold til markedsprisen. Klager anfører at innkjøpskostnader kommer i tillegg til spotprisen og hevder at det derfor er oppgitt uriktig pris ved avtaleinngåelsen.  

Klager viser til at innkjøpskostnadene varierer og at dette vanskeliggjør utregning av hva som er betalt for mye. Klager påpeker at en gjennomgang av faktureringen med sammenligning mellom prisene til Nordpool og Fjordkraft viser at han er overfakturert for rundt 25 000 kr.  

Klager krever tilbakebetalt det som hevdes å være betalt for mye. Subsidiært krever klager at Fjordkraft tilbakebetaler alle sine kunder som er rammet av dette, samt en offentlig beklagelse. 

Fjordkraft AS oppfatter klagen til å omhandle uoverensstemmelse mellom fakturert pris og nordpool-spotpris. 

Fjordkraft anfører at klager benytter feil sammenligningsgrunnlag i sine utregninger da utregningene hans ikke inkluderer MVA eller påslag. Fjordkraft hevder at differansen er svært liten dersom disse kostnader inkluderes i grunnlaget. 

Det vises til at de priser klager har oppgitt fra fakturaer inneholder noen avrundingsfeil, som Fjordkraft mener er av mindre betydning. Fjordkraft påpeker at klager har hatt en standard variabel-avtale i periode 01.11.19 til 01.02.20, slik at sammenligning med spotpris kan avvike noe. 

Fjordkraft anser saken som godt opplyst og avsluttet fra deres side. Fjordkraft avviser klagers sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering av strømavtale.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm. 

Ut fra den fremlagte dokumentasjon er nemnda ikke i stand til å danne seg en grunngitt oppfatning om det er fakturert korrekt. Elklagenemndas sekretariatet har oppfordret Fjordkraft AS i brev av 13.04.21, 11.06.21, 17.08.21, 07.10.21 til å legge frem kopi av dokumentasjon som klager har mottatt i forkant og etterkant av avtaleinngåelsen. Dette har ikke innkommet. Når Fjordkraft AS velger å ikke komme med denne dokumentasjonen fremstår det klart for nemnda at den bevistvil som da blir skapt må gå ut over Fjordkraft AS.

Nemnda bemerker at det er ukjente priselementer, og viser blant annet til "innkjøpskostnader". Nemnda kan ikke se at Fjordkraft har redegjort på en klar måte hva kunden betaler for. Nemnda kan heller ikke se at det fremgår hvordan de ulike priselementene beregnes. Etter nemndas syn er dette i strid med lovens krav om at den næringsdrivende skal gi opplysning om avtalens samlede pris på en tydelig måte og i fremhevet form før avtalen inngås, jf. angrerettloven § 8 bokstav e.

Konsekvensen av dette følger av lovens § 9. Av bestemmelsen fremgår det at betalingsforpliktelsen bortfaller når den næringsdrivende ikke har gitt opplysninger i samsvar med § 8 første ledd bokstav e. Nemnda anbefaler at Fjordkraft redegjør for innkjøpskostnadene og refunderer disse kostnadene til klager.  

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.