Sak: 21-172 Klage vedrørende stenging – krav om dekning av kostnader – Fortum Markets AS

Saken gjaldt uenighet om dekning av kostnader i forbindelse med gjenåpning. Klager krevde at Fortum dekker kostnad i forbindelse med stenging. Klager krevde at selskapet dekker kostnader i forbindelse med gjenåpning av anlegg hos netteier, da klager mener Fortum har gitt utilstrekkelig informasjon om situasjonen som til slutt førte til stenging av anlegget. Klager avviste Fortums påstand om at de burde forstått at avtale var avsluttet etter utsendelse av sluttfaktura og påpekte at Fortum burde informert bedre via brev eller lignende om hva som måtte gjøres for å unngå stenging av anlegget. Fortum Markets AS anførte at de har fulgt interne rutiner i forbindelse med dødsfall og påfølgende avslutning av avtale tilknyttet en avdød person, og avviste ansvar for å dekke kostnader i forbindelse med stengingen av anlegget. Fortum Markets AS viste til interne rutiner ved dødsfall, som går ut på at de ved notifikasjon fra Folkeregisteret avslutter avtalen, og at det er netteier som avgjør om måler stenges etter en viss tid. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

Fortum Markets AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om dekning av kostnader i forbindelse med gjenåpning. 

Historikk

25.06.20 – Avtale avsluttes grunnet melding fra Folkeregister om dødsfall 

14.02.20 – Klagers sønn kontakter Fortum vedrørende stengt anlegg 

Krav

Klager krever at Fortum dekker kostnad ifbm stenging a kr 3 074. 

Partenes anførsler

Klager krever at selskapet dekker kostnader i forbindelse med gjenåpning av anlegg hos netteier, da klager mener Fortum har gitt utilstrekkelig informasjon om situasjonen som til slutt førte til stenging av anlegget. 

Klager reagerer på at Fortum ikke har fremlagt dokumentasjon på de interne rutiner som det vises til i deres tilbakemeldinger til nemnda og til klager. 

Klager avviser Fortums påstand om at de burde forstått at avtale var avsluttet etter utsendelse av sluttfaktura. Klager mener Fortum burde informert bedre via brev eller lignende om hva som måtte gjøres for å unngå stenging av anlegget. 

Klager hevder de aldri mottok stengevarsel fra netteier.  

Fortum Markets AS anfører at de har fulgt interne rutiner i forbindelse med dødsfall og påfølgende avslutning av avtale tilknyttet en avdød person, og avviser ansvar for å dekke kostnader i forbindelse med stengingen av anlegget.  

Fortum viser til interne rutiner ved dødsfall, som går ut på at de ved notifikasjon fra Folkeregisteret avslutter avtalen, og at det er netteier som avgjør om måler stenges etter en viss tid. De viser til at netteier har egne rutiner for utsendelse av stengevarsel, og at dette ikke tilligger Fortum å sende ut.  

Fortum viser til at utsendelsen av faktura med påskriften om at det er en sluttfaktura burde være en indikator til klager om at avtalen var avsluttet. De viser til at de ikke har informasjon om avdødes øvrige familie, og at de ikke har anledning til å innhente dette for å eventuelt opprette en ny avtale etter dødsfall. 

Fortum mener det er feil at de er innklaget i denne saken, da det er netteier som har stengt anlegget samt sendt ut faktura med kostnader for gjenåpning av anlegget. Fortum anser saken som avsluttet fra deres side. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder avtaleopphør ved dødsfall.

Klager, avdødes sønn, krever at Fortum Markets AS dekker kostnadene for åpning av anlegget hos nettselskapet.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Fortum Markets AS mottok beskjed fra Folkeregisteret om at kunden var død, og derfor ble kundeforholdet hos Fortum Markets AS avsluttet og nettselskapet stengte anlegget. 

I vurderingen av om klager har krav på dekning av kostnadene for åpning av anlegget hos nettselskapet, har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, er av den mening at klager ikke har krav på dekning av kostnadene for gjenåpning av anlegget. Flertallet legger særlig vekt på at Fortum Markets AS ikke har anledning til å innhente informasjon om avdødes øvrige familie eller opprette ny avtale etter et dødsfall. Videre legger flertallet vekt på at utstedt sluttavregning burde gitt klager en oppfordring til å kontakte selskapet.

Nemndas mindretall, forbrukernes representant, kan ikke se at Fortum Markets AS hadde rettslig adgang til å si opp avtaleforholdet, og anser Fortums oppsigelse som et kontraktsbrudd. Mindretallet viser til at Fortum ikke har sannsynliggjort at selskapet hadde hjemmel i avtale til å terminere kontrakten på grunnlag av at kunde var meldt død i folkeregisteret. Fortum viser til sine interne rutiner ved dødsfall, men mindretallet kan ikke se at selskapets interne rutiner kan gi hjemmel til å ensidig avslutte et løpende kontraktsforhold. Det er heller ikke snakk om noe betalingsmislighold i denne saken, og stenging kan således heller ikke hjemles på dette grunnlag.

Når en kunde dør vil dødsboet/etterlatte normalt overta avdødes kontraktsposisjoner, herunder både rettigheter og forpliktelser. At kunden meldes død gir ikke uten videre noen selvstendig oppsigelsesgrunn for selskapet så lenge avtalen ikke har vilkår om dette og boet/etterlatte fortsetter å dekke kontraktsforpliktelsene. Ved melding om avdød kunde bør selskapet - som et minimum - sende et brev til anleggsadressen, ettersom det er nærliggende at boet/etterlatte leser avdødes post. I brevet bør det gå klart frem at det pga. avdødes bortgang er behov for å gjøre et eierskifte, sammen med veiledning til boet/etterlatte om hvordan dette kan utføres.

Etter mindretallet syn tilsier også hensynet til lojalitet i kontraktsforhold at selskapet ikke uten videre avslutter kundeforholdet ved melding om kundens død. Selskapet må i lys av strømmen som løpende blir forbrukt og betalt, forstå at dødsboet/etterlatte har behov for fortsatt strømleveranse til boligen. Det vises til at strøm er et nødvendighetsgode i dagens samfunn, og det gjelder svært strenge vilkår for stenging av strømmen mot kundens vilje, jf. forbrukerkjøpsloven § 48a. Situasjonen i denne saken har flere likhetstrekk med situasjonen der strømmen stenges mot kundens vilje. I slike stenge-saker er det bl.a. stilt strenge krav til forhåndsvarsel og det kreves et vesentlig kontraktsbrudd. Flere av hensynene som begrunner de strenge stengereglene i fkjl. § 48a gjør seg også gjeldende i denne saken.

Mindretallet er av den oppfatning at Fortums praksis er ulovlig og medfører merkostnader og merarbeid for etterlatte som allerede står i en vanskelig situasjon. Mindretallet har kommet frem til at klager bør få dekket de merkostnader som oppstod som en direkte følge av Fortums kontraktsbrudd.  

Uttalelsen er avgitt med den dissens som fremkommer over.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.