Sak: 21-173 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde erstatning for ødelagt mat etter strømbrudd. Klager hevdet at det har vært et stort etterslep i linjeryddingen, og påpekte at flere strømbrudd kunne vært unngått. Klager avviste at han kunne begrenset tapet, og viste til tilbakemeldingen han fikk fra Mattilsynet. Glitre Energi Nett AS avviste at de skal påta seg et utvidet ansvar etter strømbruddet. Glitre Energi Nett AS viste til at det var unormalt mange strømbrudd flere steder i forsyningsområdet denne dagen grunnet tung og våt snø i perioden, og at det hovedsakelig var trær utenfor ryddebeltet som falt over linjene og medførte strømbrudd. Glitre Energi Nett AS viste til at klager har en plikt til å begrense tapet. Glitre Energi Nett AS beklaget det inntrufne, men mener de har kompensert klager for dette i tråd med gjeldende regelverk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Glitre Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om erstatningsansvar etter langvarig strømbrudd. 

Regelverk

 Kontrollforskriften kap. 9A. 

Historikk

21.1.21 - 22.1.21 – Strømbrudd  

Krav

Klager krever erstatning for ødelagt mat etter strømbrudd på kr 4 000. 

Partenes anførsler

Klager krever erstatning for ødelagte matvarer etter langvarig strømbrudd. Klager krever også kompensasjon for hyppige strømbrudd i tilknytning til hans fritidsbolig.  

Klager hevder at det har vært et stort etterslep i linjeryddingen, og påpeker at flere strømbrudd kunne vært unngått. 

Klager avviser at han kunne begrenset tapet slik GEN anfører, og viser til tilbakemeldingen han fikk fra Mattilsynet.  

Glitre Energi Nett AS (GEN) avviser at de skal påta seg et utvidet ansvar etter strømbruddet, og viser til at de har behandlet klagen grundig og ut fra likebehandlingsprinsippet.  

GEN erkjenner at strømbruddet varte i 19 timer og 29 minutter, og at dette gir rett til direkte økonomisk kompensasjon, jf. Kontrollforskriften kap. 9A. I klagers tilfelle er summen kr 205 for fritidsbolig ved denne varighet. 

GEN viser til at det var unormalt mange strømbrudd flere steder i forsyningsområdet denne dagen grunnet tung og våt snø i perioden, og at det hovedsakelig var trær utenfor ryddebeltet som falt over linjene og medførte strømbrudd. Det vises til at feilrettingen ble gjort i henhold til gjeldende rutiner, men erkjenner at strømbruddet for klager ble langvarig. 

GEN viser til at klager har en plikt til å begrense tapet, jf. Standard nettleieavtale §14-5. GEN mener at det ikke var nødvendig å kaste mat i fryser når strømbruddets varighet var 19,5 timer, og avviser et utvidet erstatningsansvar. 

GEN beklager det inntrufne, men mener de har kompensert klager for dette i tråd med gjeldende regelverk. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter langvarig strømavbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet. 

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. 

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Glitre Energi Nett AS sitt nett, og at feilen førte til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Avbruddet er et kontraktsbrudd i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort at klagers skade skyldes feil nettselskapets leveranse. Nemnda viser til DSBs veileder kalt Sikker hverdag, hvor det følger at det tar 10 til 30 timer før temperaturen i en full fryseboks stiger fra minus 18 til minus 12 grader. Etter nemndas syn hadde avbruddet ikke tilstrekkelig lang varighet til at skadene kan ha oppstått. Det vises til at døra til fryseren har vært lukket under hele strømbruddet og omgivelsestemperaturen har ligget på om lag 10 grader ifølge klager selv. Nemnda legger følgelig til grunn at det ikke var årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade hva gjelder matvarene i fryseren. Når det gjelder varene i kjøleskapet kan det etter omstendighetene stille seg annerledes. Nemnda mener likevel at ut fra den fremlagte dokumentasjon er det ikke holdepunkter for at en erstatning i noen særlig grad vil overstige den allerede aksepterte standarderstatningen for strømbrudd. Det er dermed ikke nødvendig å ta stilling til om matvarene i kjøleskapet isolert sett måtte kastes grunnet strømbruddet. På denne bakgrunn anses Glitre Energi Nett AS ikke for å være erstatningsansvarlig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.