Sak: 21-183 Klage vedrørende fakturering – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk og ansvar for kostnader tilknyttet målerkontroll. Klager avviser ansvar for kostnader i forbindelse med målerbytte. Klager hevdet at han er feilfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager hevdet at det må være åpenbare feil ved måleren, og at dette bør tilsi at han ikke skal være ansvarlig for å kontrollere måleren og dekke kostnader i tilknytning til dette. Klager mener at målerbyttet ikke var initiert av han, og avviste at han skal betale for dette. Glitre Energi Nett AS viste til utført målerkontroll, og anførte at det ikke er dokumentert avvik på måleren som har vært hos klager i den aktuelle perioden. Glitre Energi Nett AS fastholdt at klagers fakturerte forbruk er korrekt gjennom hele perioden som bestrides. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav om kostnadsfritt målerbytte og kontroll. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Glitre Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om faktisk forbruk og ansvar for kostnader tilknyttet målerkontroll. 

Regelverk

 Standard nettleieavtale § 5-3. 

Historikk

14.04.21 - Målerkontroll 

Krav

Klager avviser ansvar for kostnader i forbindelse med målerbytte. Klager hevder at han er feilfakturert og krever dette tilbakebetalt.  

Partenes anførsler

Klager hevder at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye.  

Klager opplyser at han ikke bodde i boligen i perioden fra april til juli 2020, og at det eneste som var koblet til strømmen var kjøleskap og fryser, samt utelys på nattestid. Klager hevder derfor at det fakturerte forbruk ikke kan stemme. Klager anfører at forbruket var 495 kWh mars 2020 og 1839 kWh april 2020 ifølge måleravlesningene og mener at dette ikke kan medføre riktighet som følge av at han ikke oppholdt seg i boligen i perioden. 

Klager hevder at det må være åpenbare feil ved måleren, og at dette bør tilsi at han ikke skal være ansvarlig for å kontrollere måleren og dekke kostnader i tilknytning til dette.  

Klager mener at målerbyttet ikke var initiert av han, og avviser at han skal betale for dette. Klager hevder å ha vært av den oppfatning da montør kom, at GEN erkjente behovet for å kontrollere måleren. 

Klager avviser ansvar for kostnader i forbindelse med målerbytte. Klager hevder at han er feilfakturert og krever dette tilbakebetalt.  

Glitre Energi Nett AS (GEN) viser til utført målerkontroll, og anfører at det ikke er dokumentert avvik på måleren som har vært hos klager i den aktuelle perioden. GEN fastholder at klagers fakturerte forbruk er korrekt gjennom hele perioden som bestrides. 

GEN avviser klagers krav om kostnadsfritt målerbytte og kontroll, samt tilbakebetaling av økonomisk krav på kr 10 000.  

GEN har ved flere anledninger oppfordret klager til å kontakte elektriker for å se over anlegget i boligen for å utelukke andre feil eller årsaker til "lekkasjer".  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de målerverdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-3 om kontroll av måleutstyr, kan begge parter når som helst forlange nettselskapets måleutstyr kontrollert. Den rutinemessige kontrollen omfatter ikke kontroll i kundens eget anlegg. Kunden er selv ansvarlig for kontroll, ettersyn og vedlikehold av dette anlegget. Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn det som tillates i henhold til forskrift, skal nettselskapet bekoste kontrollen.

Klager har anført at det må ha vært feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Etter nemndas syn viser de foretatte kontrollene av måleren at måleren har fungert i samsvar med forskriftskravene til elektrisitetsmålere, og nemnda legger kontrollen til grunn.

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt, eller at klager er feilfakturert. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket virker påregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil på måleren og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm han har brukt.

Hva gjelder kostnader til målerkontroll, kan nemnda ikke se at det er grunnlag for å ilegge klager ansvar etter Standard Nettleieavtale idet det ikke er holdepunkter for at klager har påtatt seg å dekke utgiftene på bakgrunn av avtale. Glitre Energi Nett AS har ikke dokumentert at klager har bestilt målerkontroll. Nemnda har derfor kommet frem til at Glitre Energi Nett AS ikke kan kreve kostnadene til kontroll av måler.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.