Sak: 21-188 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av utgifter – Haugaland Kraft Nett AS

Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker på dekket. Klager antok at feilen var i hans eget anlegg da han så at naboboligene hadde strøm og kontaktet derfor elektriker. Klager påpekte at det var stor sannsynlighet for at feilen skyldtes feil i eget anlegg grunnet lys hos naboene, og at dette var bakgrunnen for at nettselskapet ikke ble kontaktet først. Klager opplyste om at han ikke var klar over hvordan han skulle forholde seg ved problemer med strømtilførsel til hans bolig, og hevdet det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om dette på nettselskapets nettsider. Haugaland Kraft Nett AS viste til at det var en høyspentsikring som var utløst i en meget kald periode som førte til strømbrudd. Haugaland Kraft Nett AS viste til sine nettsider som hevdes å gi utfyllende informasjon om dette. Haugaland Kraft Nett AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

Haugaland Kraft Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. 

Regelverk: Standard nettleieavtale § 13-1. 

Historikk

09.02.2021 – Strømbrudd.  

Krav

Klager krever utgifter til elektriker på kr 1 693 dekket. 

Partenes anførsler

Klager krever utgifter til elektriker dekket.  

Klager antok at feilen var i hans eget anlegg da han så at naboboligene hadde strøm og kontaktet derfor elektriker. Klager mener at det var stor sannsynlighet for at feilen skyldtes feil i eget anlegg grunnet lys hos naboene, og at dette var bakgrunnen for at nettselskapet ikke ble kontaktet først. Klager mener dette underbygges av at hans elektriker viste til at de fleste strømbrudd skjer i selve boligen. Klager anfører at det er urimelig at han skal bære ansvar for kostnadene som følge av dette. 

Klager opplyser om at han ikke var klar over hvordan han skulle forholde seg ved problemer med strømtilførsel til hans bolig, og mener det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om dette på nettselskapets nettsider. 

Haugaland Kraft Nett AS (HKN) viser til at det var en høyspentsikring som var utløst i en meget kald periode som førte til strømbrudd.   

HKN anfører at de ikke var kjent med hendelsen før klager sendte brev med krav om dekning av utgifter til elektriker som klager selv hadde bestilt. De viser til at klager ikke på noe tidspunkt var i kontakt med HKN i forbindelse med problemer i strømtilførselen til hans bopel, og de mener således at det ikke er en sak for HKN da det ikke var registrert noen feilmelding til deres driftssentral eller annen kommunikasjon. 

HKN avviser klagers påstand om at det ikke var gitt informasjon om prosedyrer ved slike hendelser, og viser til sine nettsider som hevdes å gi utfyllende informasjon om dette.  

HKN viser til at elektrikerfirma som klager kontaktet, byttet en høyeffektsikring i selskapets anlegg HKN poengterer at firmaet som gjorde skiftet ikke hadde tillatelse eller adgang til å skifte sikringen. Skiftet ble derfor gjort uten hjemmel, og HKN mener å ikke ha blitt opplyst om skiftet fra firmaet. 

HKN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker.

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap kunden lider som følge av forsinkelse eller mangel ved ytelsen.  Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at det var feil ved en anleggsdel i nettselskapets nett som førte til at boligen ble strømløs, og dermed at det foreligger en mangel ved ytelsen fra nettselskapet. Videre legger nemnda til grunn at årsakssammenheng mellom mangelen og klagers utgift er ubestridt, samt at feilen i nettselskapets nett er innenfor selskapets kontrollsfære. 

Spørsmålet er hvorvidt klager med "rimelighet kunne ha forutsett" tapet som følge av mangelen, herunder om tapsposten er en påregnelig følge av mangelen, jf. nettavtalens §13-4. I denne saken hadde klager henvendt seg til elektriker uten først å konferere med nettselskapet da det var strømbortfall i boligen. Nemnda er delt i synet på hvem som skal dekke utgifter til elektriker.

Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, er av den oppfatning at det foreligger ingen avtale hvor nettselskapet har påtatt seg en slik økonomisk forpliktelse, tvert imot er den disposisjonen som klager har foretatt i strid med den fremgangsmåten nettselskapet på sin hjemmeside har etablert for slike tilfeller. Hadde klager gjort en enkel sjekk i eget sikringsskap ville det avdekket at ingen sikringer hadde løst ut.

Nemndas mindretall, forbrukernes representant, er av den oppfatning at nettselskapet burde ha varslet klager om strømbruddet og utbedret feilen for egen regning, ettersom feilen lå innenfor selskapets kontroll. Mindretallet stiller spørsmål ved hvorfor nettselskapet ikke har bedre rutiner for å oppdage denne typen feil i nettet. For klager var det naturlig å anta at feilen lå i eget anlegg ettersom naboene hadde strøm og klager ikke hadde fått noe varsel om feil fra nettselskapet. Mindretallet oppfatter det slik at klagers elektriker foretok den utbedring som nettselskapet skulle ha foretatt for egen regning. Selskapet slapp dermed å sende ut folk på kveldstid på kort varsel for å rette feilen. Dette representerer en tilfeldig fordel for nettselskapet som mindretallet mener at klager bør kompenseres tilsvarende for.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.