Sak: 21-196 Klage vedrørende krav om erstatning – Haugeland Kraft Nett AS

Saken gjaldt uenighet om ansvar for dekning av utgifter etter strømutfall. Klager krevde utgifter til rørleggerutrykning dekket. Klager krevde utgifter til rørleggerutrykning dekket etter faseutfall, herav kostnadene som tilkom for oppstart og undersøkelse av varmepumpen. Klager opplyste at det var nødvendig å kontakte fagpersonell i forbindelse med dette, slik at garantien på varmepumpen skulle opprettholdes. Klager påpekte at selskapet må dekke kostnadene da sikkerhetsfunksjonen i varmepumpen ikke ville slått ut dersom det ikke hadde vært feil i strømleveransen. Haugaland Kraft Nett AS avviste økonomisk ansvar for utkallelse av rørlegger for assistanse med varmepumpe. Haugaland Kraft Nett AS viste til at de ikke hadde indikasjon til feil i deres nett, og ba derfor klager om å kontakte elektriker. Haugaland Kraft Nett AS erkjente at elektriker avdekket at årsaken lå utenfor klagers nett, og at de så rykket ut for å fikse feilen på endeavslutning på stikkledning. Haugaland Kraft Nett AS viste til at klagers kostnader til elektriker er refundert. Haugaland Kraft Nett AS erkjente at det har oppstått misforståelser mellom klager og saksbehandler i løpet av saksbehandlingen, ved at saksbehandler hadde sagt seg enig i at utlegg for utgifter til elektriker og rørlegger skulle dekkes av nettselskapet. Dette ble senere tilbakevist av saksbehandler. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Haugaland Kraft Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om ansvar for dekning av utgifter etter strømutfall. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. 

Historikk:  

18.12.20 – Utrykning 

Krav

Klager krever utgifter til rørleggerutrykning kr. 1 179 dekket. 

Partenes anførsler

Klager krever utgifter til rørleggerutrykning dekket etter faseutfall, herav kostnadene som tilkom for oppstart og undersøkelse av varmepumpen. 

Klager opplyser at det var nødvendig å kontakte fagpersonell i forbindelse med dette, slik at garantien på varmepumpen skulle opprettholdes. Det opplyses at pumpen var ca. 1,5 år gammel ved faseutfallet. 

Klager viser til rapport fra fagpersonell som sjekket varmepumpen, hvor det fremgår at det ved måling ble klart at det manglet en fase i inntaket. Det blir også vist til at klager skal ha fått beskjed om å kontakte elektriker for å søke opp feilen, og at HKN i ettertid ble kontaktet for å rette feilen på linjene. Klager mener selskapet må dekke kostnadene da sikkerhetsfunksjonen i varmepumpen ikke ville slått ut dersom det ikke hadde vært feil i strømleveransen.  

Haugaland Kraft Nett AS (HKN) avviser økonomisk ansvar for utkallelse av rørlegger for assistanse med varmepumpe. De påpekes at sikkerhetsfunksjonen på pumpen har trådt i kraft, og slik fungert etter sin hensikt. HKN viser til at restart av varmepumpa er noe klager må kunne gjøre på egen hånd, og at det ikke skal måtte kreves fagpersonell for å gjøre dette. Det påpekes at pumpen ikke var skadet. 

HKN viser til at de ikke hadde indikasjon til feil i HKN sitt nett, og ba derfor klager om å kontakte elektriker. HKN erkjenner at elektriker avdekket at årsaken lå utenfor klagers nett, og at de så rykket ut for å fikse feilen på endeavslutning på stikkledning. HKN viser til at klagers kostnader til elektriker er refundert. 

HKN erkjenner at det har oppstått misforståelser mellom klager og saksbehandler i løpet av saksbehandlingen, ved at saksbehandler hadde sagt seg enig i at utlegg for utgifter til elektriker og rørlegger skulle dekkes av nettselskapet. Dette ble senere tilbakevist av saksbehandler.  

Det opplyses om at klager har vært berørt av 6 strømutfall i perioden 29.04.19 til 21.11.21, hvorav 4 er relatert til feil i høyspentnettet, 1 planlagt utkobling og hendelsen som gjelder denne klagesak. Ingen andre kunder har meldt skade etter hendelsen.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til rørlegger.

Klager krever utgifter til rørleggerutrykning dekket etter faseutfall. Haugaland Kraft Nett avviser erstatningsansvar for utkallelse av rørlegger for assistanse med varmepumpe.

I denne saken hadde klager henvendt seg til Haugaland Kraft Nett om uregelmessigheter med strømtilførselen. Haugaland Kraft Nett hadde ingen indikasjon på feil i deres nett og henviste klager til å kontakte elektriker. Haugaland Kraft Nett erkjenner at deres saksbehandler har opplyst til klager at de skulle refundere utlegg til elektriker og rørlegger og at dette senere ble tilbakevist av saksbehandleren.

Nemnda er av den oppfatning at denne type kostnader i utgangspunktet ligger utenfor nettselskapets kontrollsfære, men i denne saken foreligger det en avtale mellom klager og Haugaland Kraft Nett hvor Haugaland Kraft Nett har påtatt seg denne økonomiske forpliktelsen. En forbruker må kunne legge til grunn at den saksbehandler som gir en opplysning om at selskapet vil dekke kostnaden har fullmakt til å binde selskapet. Nemnda kan ikke se at Haugaland Kraft Nett har mulighet å gå i fra det avtalte og har derfor kommet frem til at Haugaland Kraft Nett må dekke klagers kostnader til rørlegger og elektriker.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.