Sak: 21-216 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt tvist om ansvar etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at elektrisk utstyr ble skadet etter strømbrudd. Klager anførte at det ikke var et normalt strømbrudd, men mulig for høy spenning som førte til skaden. Klager reagerte på at Glitre Energi Nett AS ikke har dokumentert spenningsmålinger. Glitre Energi Nett AS viste til at strømbruddet skyldtes ødelagt lavspentsikring. Glitre Energi Nett AS vist til at feilen berørte 34 andre kunder og påpekte at det ikke er meldt inn andre erstatningskrav. Glitre Energi Nett AS hevdet at strømbruddet var innenfor hva elektriske apparater skal tåle. Glitre Energi Nett AS viste til logg fra klagers måler og påpeker at loggen ikke viser feilmeldinger. Glitre Energi Nett AS hevdet at det ikke har vært spenning som har vært utenfor forskriftskravet og at det ikke foreligger en årsakssammenheng mellom strømavbruddet og klagers skader, og avviste på denne bakgrunn erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Glitre Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tvist om ansvar etter strømbrudd. 

Regelverk

Standard nettleieavtale § 13-1. 

Historikk

13.02.21 – Strømbrudd med cirka 40 minutters varighet 

Krav

Klager krever utgifter til elektriker kr 17 017,29 dekket.  

Partenes anførsler

Klager hevder at elektrisk utstyr ble skadet etter strømbrudd den 13.02.21. Klager anfører at det ikke var et normalt strømbrudd, men mulig for høy spenning som førte til skaden. Klager reagerer på at GEN ikke har dokumentert spenningsmålinger. 

Klager opplyser at det var strøm i boligen frem til GENs ansatte kom til boligen, men at styrken var ujevn, noe som medførte blinking av lys i boligen og øvrige boliger i nabolaget. 

Klager hevder at det ble gitt muntlig bekreftelse fra GEN om at han hadde et rettmessig krav om erstatning. 

Klager krever utgifter til elektriker dekket.  

Glitre Energi Nett AS (GEN) viser til at strømbruddet den 13.02.21 skyldtes ødelagt lavspentsikring. Feilen ble rettet samme dag. Varigheten på avbruddet var ca 40 minutter. 

GEN viser til at feilen berørte 34 andre kunder og påpeker at det ikke er meldt inn andre erstatningskrav.  

GEN avviser klagers påstand om muntlig lovnad om erstatning, da kundeservice ikke har anledning til å si noe om en kunde har krav på erstatning eller ikke.  

GEN hevder at strømbruddet var innenfor hva elektriske apparater skal tåle, men erkjenner at det kan være andre faktorer til at spotene til klager ble påvirket. 

GEN viser til logg fra klagers måler og påpeker at loggen ikke viser feilmeldinger. GEN mener derfor at det ikke har vært spenning som har vært utenfor forskriftskravet. Videre mener GEN at det ikke foreligger en årsakssammenheng mellom strømavbruddet og klagers skader, og avviser på denne bakgrunn erstatningsansvar. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Glitre Energi Nett AS sitt nett, og at feilen skyldes ødelagt lavspentsikring. Feilen har ført til driftsforstyrrelser hos klager med utkoblinger av nettet. Avbruddet er et kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1.  

Etter nemndas syn er det ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet. Tidsmessig sammenfall mellom ut- og innkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke alene tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Strømbruddet berørte 34 av Glitre Energi Nett AS sine kunder og Glitre Energi Nett AS har i etterkant av hendelsen ikke mottatt melding om skade fra andre kunder.

Slik saken er opplyst kan nemnda ikke se at det er sannsynliggjort at det foreligger årsakssammenheng. Glitre Energi Nett AS er dermed ikke erstatningsansvarlig.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Oslo, 24. januar 2022

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.