Sak: 21-227 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Tensio TS AS

Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at strømbruddet var innenfor selskapets kontroll. Klager anførte at det var overspenning fra Tensios nettstasjon som førte til strømbrudd. Klager viste til at det ikke var skader på kurssikringer eller el-installasjonen i fritidsboligen, kun overslag på inntakssikring. Tensio TS AS opplyste at årsaken til strømbruddet var utfall hos Statnett, noe som medførte at alle sluttkunder som hadde forsyning under samme trafostasjon som klager ble berørt. Tensio TS AS opplyste at det ikke var skader i nettstasjonen eller andre nettkomponenter etter utfallet, og avviste derfor at skaden på klagers anlegg har oppstått som følge av overspenning. Tensio TS AS avviste erstatningsansvar, og påpekte at det ikke er påvist tilstrekkelig årsakssammenheng til å utløse erstatningsansvar. Tensio TS AS anførte at skadene skyldes stor lynaktivitet i området, og dette er utenfor deres kontrollsfære. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Tensio TS AS benytter Energi Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd.

Regelverk

 Standard nettleieavtale §13-1.

Historikk

08.01.20 - Strømbrudd

Krav

Klager krever forsikringens egenandel på kr 4 000 dekket. 

Partenes anførsler

Klager krever forsikringens egenandel dekket. 

Klager hevder at strømbruddet var innenfor selskapets kontroll. Klager anfører at det var overspenning fra Tensios nettstasjon som førte til strømbrudd. Klager viser til at overspenningen kom inn på innsiden av inntakssikringen i hans fritidsbolig, og at denne måtte skiftes i ettertiden. Klager opplyser at ved bytte av denne sikringen ble oppdaget at en sikring hadde løst ut i nettstasjonen. 

Klager viser til at det ikke var skader på kurssikringer eller el-installasjonen i fritidsboligen, kun overslag på inntakssikring. 

Tensio TS AS opplyser at årsaken til strømbruddet var utfall hos Statnett, noe som medførte at alle sluttkunder som hadde forsyning under samme trafostasjon som klager ble berørt.  Det opplyses at strømbruddet varte fra kl. 15:20 til 17:21, men at avbruddet varierte i lengde for de berørte kundene. Tensio viser til at avbruddet hos klager varte fra kl. 15:20 til kl. 15:39.

Tensio viser til forbruksoversikten, som viser at måleren ikke har samlet forbruk etter kl 18:00 den 08.01.20, samt en nedgang mellom kl. 17-18 samme dag. Tensio antar at skaden på klagers anlegg sannsynligvis inntraff i denne tidsperioden, altså over en time etter at strømforsyningen til klagers anlegg var gjenopprettet.

Tensio opplyser at det ikke var skader i nettstasjonen eller andre nettkomponenter etter utfallet, og avviser derfor at skaden på klagers anlegg har oppstått som følge av overspenning. Videre opplyser Tensio at det ikke er meldt inn andre skader etter strømbruddet.

Tensio avviser erstatningsansvar, og påpeker at det ikke er påvist tilstrekkelig årsakssammenheng til å utløse erstatningsansvar. Tensio påpeker også at avbruddet skyldtes utfall hos Statnett, noe som er utenfor selskapets kontroll. Tensio anfører at skadene skyldes stor lynaktivitet i området, og dette er utenfor deres kontrollsfære.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.  

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at årsaken til strømbruddet var utfall hos Statnett som førte til at alle sluttkunder som hadde forsyning under samme trafostasjon som klager ble berørt. Avbruddet i strømforsyningen er kontraktsbrudd (forsinkelse) fra Tensios side – selv om årsaken til avbruddet var en hendelse i overliggende nett eid av Statnett.

Klager har anført at det har vært overspenning som har vært levert hans bolig. Tensio tilbakeviser klagers anførsel og anfører at det ikke var skader i nettstasjonen eller andre nettkomponenter etter utfallet, og avviser derfor at skaden på klagers anlegg har oppstått som følge av overspenning.

Nemnda kan ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at skaden er forårsaket av mangler ved strømleveransen. Tidsmessig sammenfall mellom ut- og innkobling og skaden, er etter nemndas syn ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Tensio opplyser at det ikke ble registrert feil eller unormale spenninger ved innkobling av strømforsyningen etter avbruddet, og det er ingen opplysninger i saken som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Elektriske apparater skal tåle ordinære inn- og utkoblinger av strømforsyningen. Nemnda legger til grunn at klagers tap ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.