Sak: 21-244 Klage på feil ved måler– Kystnett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og krav om kompensasjon. Klager krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye samt erstatning. Klager hevdet at nettselskapet kan regulere måleren slik de selv ønsker. Klager anførte at selskapet har parkert flere biler i hans rundkjøring uten samtykke i forbindelse med arbeid på linjen. Kystnett AS har ikke kjennskap til skade påført på klagers rosebusker. Kystnett AS anførte at det ikke er teknisk mulig å manipulere eller regulere hvor mye strøm den fysiske måleren teller. Kystnett AS påpekte at det er lite trolig noe galt med måleren og at hvis det var mistanke om noe galt kan klager når som helst kreve måleren kontrollert. Kystnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Kystnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk og krav om kompensasjon. 

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-3. 

Historikk: 

05.05.17 – Målerbytte. 

Krav: Klager krever tilbakebetalt det som er betalt for mye samt erstatning.

Partenes anførsler:

Klager reagerer på registrert forbruk etter målerbytte den 05.05.17.

Klager anfører at han er borte fra boligen 4 dager i uken og kommer hjem til et kaldt hus ned til 2 grader, men likevel øker forbruket mer enn en barnefamilie. Klager påpeker at han ikke lager mat i boligen og vasker klærne en gang i uken og ellers bruker minimalt med strøm. Klager opplyser at det er registrert et forbruk opp mot 64 kWh per døgn når han ikke er i boligen og mener at fakturert forbruk ikke kan være korrekt. 

Klager sier at han har fått opplyst at det vil koste han dyrt dersom måleren måler korrekt, samt at selskapet har truet med å stenge strømmen dersom han ikke gir seg. Klager hevder at nettselskapet kan regulere måleren slik de selv ønsker. 

Klager anfører at selskapet har parkert flere biler i hans rundkjøring uten samtykke i forbindelse med arbeid på linjen. Klager hevder at det var trampet en sti til stolpene samt at en rosebusk var blitt borte. 

Klager krever ny måler og dobbel måler til kontroll. Klager krever tilbakebetalt det som er betalt for mye samt erstatning. 

Kystnett AS (Kystnett) tolker klagen primært til å gjelde registrert forbruk. Sekundært gjelder klagen en rosebusk som er blitt borte fra eiendommen og parkerte biler på klagers eiendom.  

Kystnett anfører at det ikke er mulig at noen av deres biler, eller bilene til deres underleverandører, kan ha parkert på klagers eiendom i forbindelse med arbeid på linjen som ligger like øst for klagers eiendom. Kystnett har ikke kjennskap til skade påført på klagers rosebusker. Kystnett opplyser at de hadde et møte med klager hvor klager ble tilbudt kompensasjon for eventuell parkering på klagers eiendom, men klager takket nei til tilbudet. 

Kystnett viser til at det ble installert måler hos klager den 05.05.17 i forbindelse med utrulling av AMS-målere. Kystnett påpeker at det ikke er teknisk mulig å manipulere eller regulere hvor mye strøm den fysiske måleren teller. Kystnett har heller ikke manipulert målerverdiene i deres datasystemer. Slik manipulasjon kunne klager uansett ha oppdaget ved å kontrollavlese displayet på måleren og sammenligne med energimengden på nettleiefakturaene. 

Kystnett anfører at klager har blitt informert om reglene for kontroll av måler. Dette er ikke blitt besvart av klager. Klager har bedt om å få ha to parallelle målere av gamle typen, men dette har Kystnett avslått grunnet krav om AMS-målere og at Kystnett ikke tilbyr to målere på samme anlegg. 

Kystnett viser til klagers anførsel om høyt forbruk og mener at det ikke finnes grunnlag for denne påstanden etter gjennomgang av historisk forbruk. Kystnett mener at det er lite trolig noe galt med måleren og mener at hvis det var mistanke om noe galt kan klager når som helst kreve måleren kontrollert. 

Kystnett anfører at det ikke er feil på klagers nye måler og det var ingen feil på klagers gamle. Disse er kontrollert etter avtale med klager, hvor Kystnett har dekket kostnad. Kystnett avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet. 

Klager har anført at det må ha vært feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Etter nemndas syn viser de foretatte kontrollene av måleren at måleren har fungert i samsvar med forskriftskravene til elektrisitetsmålere, og nemnda legger kontrollen til grunn. Nemnda registrerer at nettselskapet har påtatt seg kostnadene ved kontrollene. Nemnda bemerker at det er kun dersom kontrollen viser måleavvik større enn det som tillates i henhold til forskrift at nettselskapet skal bekoste kontrollen.

Når det ikke er påvist feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt eller at klager er feilfakturert. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig.     

I og med at det ikke er påvist feil med måler og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm han har brukt.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 22. august 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.