Sak: 21-711 Krav om erstatning– Norgesnett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at strømbruddet forårsaket flere skader i hans fritidsbolig. Klager opplyste at skadene dreier seg som frostskader på vannrør og skade på termostater. Klager hevdet at kundene ikke er ansvarlige ved alvorlige strømbrudd i en transformator tilhørende selskapet og påpekte at kunden er fullstendig uten skyld i hendelsen. Norgesnett AS anførte at selskapets erstatningsansvar begrenses av kundens tapsbegrensningsplikt og påpekte at dette bør vektlegges i høy grad ved vurderingen av saken. Norgesnett AS viste til at strømstansen oppsto under en kuldeperiode og påpekte at dette må være en ekstra oppfordring for nettkunden til å oppsøke hytten strakts han får melding om at strømmen er borte. Norgesnett AS avviste erstatningsansvar. Under dissens ble klager gitt medhold.

Norgesnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd. 

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk: 

29.01.21 – Hendelse i nettet. 

Krav: Klager krever forsikringens egenandel på kr 4000 dekket. 

Partenes anførsler:

Klager hevder at strømbruddet den 29.01.21 forårsaket flere skader i hans fritidsbolig. Klager opplyser at skadene dreier seg som frostskader på vannrør og skade på termostater.

Klager anfører at det var strømbrudd i 12-17 timer. Klager hevder at kundene ikke er ansvarlige ved alvorlige strømbrudd i en transformator tilhørende selskapet og påpeker at kunden er fullstendig uten skyld i hendelsen. 

Klager anfører at han ved gjentatte ganger har etterlyst svar fra selskapet uten hell. Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. 

Klager krever forsikringens egenandel dekket. 

Norgesnett AS (Norgesnett) viser til at det var en hendelse i nettet den 29.01.21.

Norgesnett anfører at klager var uten strøm i 10,5 timer, ikke 17 timer slik klager hevder. 

Norgesnett anfører at selskapets erstatningsansvar begrenses av kundens tapsbegrensningsplikt og mener at dette bør vektlegges i høy grad ved vurderingen av saken. 

Norgesnett anfører at klager er bosatt om lag 45 minutter unna hytten hvor skadene oppsto. Klager ble kontaktet på SMS straks strømstansen oppsto, og Norgesnett mener derfor at klager hadde en klar oppfordring til å oppsøke egen hytte for å begrense skadeomfanget. Strømstansen var også dekket av media og ellers opplyst om på selskapets nettsider. 

Norgesnett viser til at strømstansen oppsto under en kuldeperiode og mener at dette må være en ekstra oppfordring for nettkunden til å oppsøke hytta strakts han får melding om at strømmen er borte. 

Norgesnett avviser erstatningsansvar. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om dekning av forsikringens egenandel etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Nettselskapet må godtgjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

I denne saken er det uomtvistet at det har vært feil i overliggende regionalnett som har påført Norgesnett sitt distribusjonsnett høye spenninger og slik medført skader i høyspentnettet til Norgesnett. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Dette er et kontraktsbrudd (mangel) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1. 

Spørsmålet er om Norgesnett har godtgjort at det ikke er årsakssammenheng mellom utkoblingen og skadene som har oppstått hos klager. Norgesnett har ikke bestridt årsakssammenheng. Nemnda legger til grunn som ubestridt at det foreligger faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom utkoblingen og klagers skade. På denne bakgrunn legger nemndas flertall til grunn at Norgesnett er erstatningsansvarlig for klagers tap. 

Når det gjelder utmålingen av erstatningen er nemnda delt i synet på om klager kan kreve forsikringens egenandel dekket fullt ut fra Norgesnett.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representant, er av den oppfatning at det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at klager kunne begrenset tapet ved å treffe rimelige tiltak, jf. standardavtalen § 13-5. Flertallet legger særlig vekt på at klager hadde stengt vanntilførselen og vannet var nedtappet. Flertallet kan ikke se at klager kunne truffet andre tiltak enn det som allerede er gjort. At klager bodde i rimelig nærhet kan ikke medføre en plikt til straks å reise til hytta når det ikke er konkret grunn til å anta at det er fare for skade. Flertallet mener derfor Norgesnett skal dekke forsikringens egenandel fullt ut.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at klager ikke har begrenset tapet tilstrekkelig i medhold av standardavtalen § 13-5. Mindretallet legger særlig vekt på at årsaken til skadene er at vannrørene ikke var tilstrekkelig nedtappet. Etter mindretallets syn må klager selv bære ansvaret for at dette ikke er utført tilstrekkelig.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 22. august 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.