Sak: 21-255 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Arva AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket, samt erstatning for ødelagte matvarer og nye lyspærer. Klager hevdet at strømbruddet medførte skade på flere elektriske apparater. Klager anførte at det er en direkte årsakssammenheng mellom strømbruddet og skadene. Arva AS anførte at strømbruddet skyldtes brudd i en kabeltilførsel i et kabelskap, og at feilen ble rettet så snart de ble gjort oppmerksomme på feilen. Arva AS anførte at klager har en plikt til å begrense tapet og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Arva AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.  

Regelverk

Standard nettleieavtale § 13-1. 

Historikk

03.04.21 – Strømbrudd. 

Krav

Klager krever forsikringens egenandel dekket, samt erstatning for ødelagte matvarer og nye lyspærer.  

Partenes anførsler

Klager hevder at strømbruddet den 03.04.21 medførte skade på flere elektroniske apparater. 

Klager opplyser om at hun kontaktet Arva umiddelbart etter strømbruddet oppstod for å få feilen rettet. 

Klager anfører at det er en direkte årsakssammenheng mellom strømbruddet og skadene.  

Klager krever forsikringens egenandel dekket, samt erstatning for ødelagte matvarer og nye lyspærer.  

Arva AS anfører at det må foreligge en årsakssammenheng mellom feil i nettselskapets nett og skaden, jf. Nettleieavtale § 13, og at et erstatningsansvar forutsetter en påvirknings- eller kontrollmulighet for nettselskapet. Dette mener Arva ikke foreligger i denne saken. Det opplyses om at strømbruddet skyldtes brudd i en kabeltilførsel i et kabelskap, og at feilen ble rettet så snart de ble gjort oppmerksomme på feilen. 

Arva anfører også at klager har en plikt til å begrense tapet. 

Arva avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet. 

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll. 

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Arva sitt nett, og at feilen skyldes en kontaktfeil på en fase i kabeltilførselen. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling. Avbruddet er kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf nettleieavtalen § 12-1.  

Når selskapet selv angir at årsaken til driftsforstyrrelsen er en feil innenfor selskapets kontrollsfære, og at denne har ledet til en utkobling hos klager, må selskapet påvise grunner til at skaden skyldes andre forhold enn kontraktsbruddet. Det har ikke selskapet gjort i dette tilfellet, og klagers krav må gis medhold.

Etter nettavtalens § 13-4 begrenses erstatningen til å gjelde "det økonomiske tapet" kunden er påført ved kontraktsbruddet. Klager har ikke dokumentert det økonomiske tapet for nemnda i denne saken, og det er dermed ikke noe grunnlag for å utmåle en eventuell erstatning. Nemnda oppfordrer klager til å dokumentere det økonomiske tapet overfor Arva, slik at Arva kan dekke det dersom klager kan vise til direkte og dokumenterbare tap som følge av saken.

Nemnda registrerer at forsikringsselskapet har beregnet erstatningskravet til kr. 7 013 og nemnda har ikke noe å utsette på beregningsmetoden til forsikringsselskapet.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.