Sak: 21-337 Klage vedrørende AMS - stenging av anlegg – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt uenighet om målerbytte og påfølgende stenging av anlegg. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager anførte at nettselskapet ikke kan stenge strømmen på grunnlag av at hun ikke ønsker AMS-måler. Hun ønsker heller ikke måler uten kommunikasjonsmodul. Klager viste til redsel for helseplager som grunnlag for at hun ikke ønsker AMS, og at hun ikke motsetter seg ny måler i prinsippet. Klager anførte at stenging av anlegget er et brudd på menneskerettighetene og Grunnloven. Lyse Elnett anførte at klagers nektelse av målerbytte medførte et vesentlig kontraktsbrudd. Lyse Elnett AS anførte videre at klager ikke har søkt om fritak for måler uten kommunikasjonsmodul. Når det ikke er gjort foreligger det stengegrunnlag. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble ikke gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.

Saken gjelder uenighet om målerbytte og påfølgende stenging av anlegg.

Regelverk

Standard nettleieavtale §§5-1 og 7-1 og 7-2, forbrukerkjøpsloven §48a og

avregningsforskriften § 4-1.

Historikk

10.02.21 – Stengevarsel

15.03.21 – Stengevarsel

10.06.21 – Anlegg stengt.

Krav

Klager avviser at det var stengegrunnlag. Klager krever at anlegget gjenåpnes og å få beholde den gamle måleren.

Partenes anførsler

Klager hevder at Lyse Elnett AS ikke har adgang til å kreve målerbytte eller stenge anlegget som følge av manglende målerbytte. Klager opplever stengingen av anlegget som svært inngripende, og hevder at tiltaket ikke er forholdsmessig.

Klager mener at hun har gjort flere forsøk på å komme til enighet med selskapet vedrørende situasjonen, men at hun opplever at selskapet ikke besvarer hennes forslag til løsning. Klager reagerer også på at Lyse har stengt anlegget mens tvisten fremdeles er pågående, og hevder at selskapets kommunikasjon i saken har vært truende.

Klager hevder at selskapets stenging av hennes anlegg grunnet manglende målerbytte er i strid med den Europeiske menneskerettskonvensjon og grunnloven §§ 102 og 112. Klager mener at nektelse av målerbytte ikke er å regne for et "vesentlig mislighold av avtalen", og hevder derfor at stenging av anlegget er ulovlig. Klager avviser ikke krav om avlesningsgebyr, og mener det kunne løst saken.

Lyse Elnett AS (Lyse) anfører at selv om en kunde får innvilget fritak for kommunikasjonsmodul på AMS-måler, må måler uansett byttes til AMS uten kommunikasjonsmodul. Dersom dette ikke godtas, kan ikke innvilgelse av fritak for opprettholdes. Lyse mener at de har strukket seg langt i saken for å komme til en løsning med klager, men at dette arbeidet ikke har ført frem. Det opplyses at klager ikke har sendt søknad om fritak fra AMS uten kommunikasjonsmodul, selv om en eventuell godkjenning av slik søknad vil kunne tilfredsstille avregningsforskriftens krav om fritak for AMS. Det anføres at denne informasjonen er formidlet til klager både via brev og telefon.

Lyse hevder at deres stenging av klagers anlegg er rettmessig, da klager ikke har imøtekommet deres forsøk på å bytte måler, og at selskapet derfor har rett til å stenge anlegget, jf. Standard nettleieavtale §7-1. Lyse opprettholder også krav om avlesningsgebyr.

Nemnda ser slik på saken:

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Før stenging kan skje skal nettselskapet ha fulgt gjeldende prosedyrer for stenging, jf. standardavtalen § 7-2. Nettleieavtalens § 7 er i all hovedsak sammenfallende med forbrukerkjøpsloven § 48a. Nemndas rettslige vurdering i det følgende tar utgangspunkt i forbrukerkjøpsloven § 48a.

Nemnda tar utgangspunkt i at Lyse i brev av 15. mars 2021 varslet om at klagers nektelse av målerbytte vil kunne resultere i stenging av strømtilførsel. Klager motsatte seg målerbytte i e-post den 9. juni 2021. Strømmen ble deretter stengt den 10. juni 2021, og har etter det opplyste vært det siden.

Nemnda ser det slik at klager var i vesentlig kontraktsbrudd på tidspunktet for stenging. Nemnda kan ikke forstå klager annerledes enn at hun nektet og fortsatt nekter installasjon av ny AMS måler. Hun har også valgt å ikke forholde seg til søknadsprosedyren for fritak i avregningsforskriftens § 4-1 annet ledd bokstav b, og med det i realiteten også fratatt nettselskapet muligheten til å installere AMS – måler med deaktivert kommunikasjonsenhet. Det utgjør etter nemndas syn vesentlig kontraktsbrudd.

En AMS-måler med deaktivert kommunikasjonsenhet verken sender eller mottar signaler, og kan etter nemndas syn ikke utgjøre noen større risiko for reelle helseplager enn den måleren klager nå har. Nemnda kan derfor ikke se at klagers subjektive frykt for helseplager er en gyldig fritaksgrunn. Et slikt standpunkt utgjør etter nemndas syn en åpenbart grunnløs innsigelse i lovens forstand, jf. forbrukerkjøpsloven § 48 a, første ledd bokstav b. Nemnda tilføyer at vilkåret «grunnløs» må forstås som et objektivt kriterium for å kunne anvendes på en forutsigbar og rettssikker måte for både kunder og nettselskaper. 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at innsigelsen er åpenbart grunnløs. Stenging kan uansett ikke skje det det er fare for liv, helse, eller betydelig tingsskade, jf. forbrukerkjøpsloven § 48a første ledd bokstav a. Nemnda er av den oppfatning at på tidspunktet for stenging var vilkåret ikke oppfylt.

Nemnda anmoder selskapet om å gå i dialog med kunden for å komme til en snarlig løsning slik at strømmen kan kobles på igjen før vinteren. Nemnda mener saken enkelt kan løses for begge parter ved at partene enes om en prosedyre for at klager får en måler med deaktivert kommunikasjonsenhet.

Vedtaket er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. november 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.