Sak: 21-357 Klage på etterfakturering – Tensio TS AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager bestred etterfakturert krav. Klager anførte at han har vært i god tro om at faktureringen gjaldt faktisk forbruk gjennom den omtvistede perioden. Klager hevdet at det ikke var tilstrekkelig informasjon at det står oppgitt på en faktura at forbruk er stipulert da man ofte ikke undersøker fakturaer og betaler på automatikk i nettbank. Tensio TS AS opplyste om at det ikke har vært kontakt med klagers måler. Tensio TS AS hevdet at etterfaktureringen av klagers forbruk var utført korrekt etter gjeldende regelverk for dette, og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Tensio TS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.   

Regelverk

Standard nettleieavtale § 6-5.  

Historikk

24.07.20 – 01.02.21 – Periode med stipulert forbruk  

Krav

Klager bestrider etterfakturert krav på kr 9 553,43.  

Partenes anførsler

Klager anfører at han har vært i god tro om at faktureringen gjaldt faktisk forbruk gjennom den omtvistede perioden fra 24.07.20 til 01.02.21. Klager viser til at han ikke har innloggingsdetaljer for "min side"-funksjonen, og derfor ikke hadde noen mulighet til å sjekke faktureringen fra Tensio.   

 Klager mener det ikke er tilstrekkelig informasjon at det står oppgitt på en faktura at forbruk er stipulert, da klager hevder at man ofte ikke undersøker fakturaer og betaler på automatikk i nettbank.   

 Klager hevder å ha vært i kontakt med kraftleverandør og forespurt om hvorfor strømregningen var så lav, og at han da fikk bekreftet at han hadde gjennomfakturering for nettleien også.   

Klager avviser etterfakturert krav.  

Tensio TS AS opplyser om at det ikke har vært kontakt med klagers måler i perioden fra 24.07.20 til 10.03.21. Utstedte fakturaer har vært basert på et stipulert forbruk, og viser til at dette fremgår av nettleiefakturaene at avregningene er basert på stipulert grunnlag.  

 Tensio anfører at måleravlesning/målerinnsamling og fakturering av nettleie er utført med medhold i SNTP Kap. 5-2, og i samsvar med FOR-1999-03-11-301.   

 Det vises til at klager er blitt gjennomfakturert via sin kraftleverandør LOS AS, og at all fakturering ut mot klager derfor er utført av kraftleverandør. Tensio viser til Avregningsforskriften §7-3 som regulerer kraftleverandørs plikt til å opplyse sine kunder om hvorvidt det er avregnet av stipulerte eller reelle verdier. Tensio mener at kraftleverandør har en plikt på lik linje med netteier til å overfor en gjennomfakturert kunde å påpeke om forbruk er basert på estimert eller faktisk forbruk.   

 Tensio sitt syn på saken er at etterfaktureringen av klagers forbruk er utført korrekt etter gjeldende regelverk for dette, og opprettholder sitt krav. Tensio opplyser at de ikke er kjent med om kraftleverandørs fakturautforming, og om det er opplyst overfor klager i kraftleverandørs fakturering at det i perioden 24.07.20 til og med 01.2.21 er fakturert basert på stipulerte verdier. Tensio opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk. 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte. Måleverdier har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Feilen tilskrives nettselskapet. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager selv fikk informasjon om at avlesningsmåten ble beregnet i de løpende fakturaene. Når det i fakturaen er gitt opplysninger som er nødvendig for at en vanlig aktsom klager på en enkel måte kan finne ut av om forbruket er stipulert, kan uvitenhet om dette ikke være aktsom. Tensio TS AS har derfor rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk. 

Nemnda kan ikke se om merforbruket er fordelt over hele feilperioden. Nemnda bemerker at en slik manglende periodisering kan medføre at kravet blir beregnet etter feil priselementer og avgiftssatser. Nemnda har i en rekke saker gitt uttrykk for at forbruket i etterfaktureringssaker må periodiseres over etterfaktureringsperioden, ut fra historisk forbruksprofil eller justert innmatingsprofil. Klager skal ikke komme bedre eller dårligere ut økonomisk enn om riktig forbruk hadde blitt fakturert til riktig tid.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.