Sak: 21-405 Klage på fakturering – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at faktureringene skyldtes en systemfeil hos NorgesEnergi, og at dette ikke er noe han som kunde skal belastes for. Klager reagerte på NorgesEnergis saksbehandling og kundeservice. Klager erkjente at det er snakk om reelt forbruk, men mener at NorgesEnergis behandling av saken bør medføre at han ikke skal betale kravet. NorgesEnergi opprettholdt fakturerte krav, og anførte at dette gjelder reelt forbruk som klager må betale for. Det vises til at det er blitt gjort en korrigering av nettselskapet, og at klager derfor fikk tilbakebetalt et beløp grunnet kreditering, som skulle betales inn igjen tilknyttet korrigerte faktureringer.  NorgesEnergi anser saken som løst fra deres side, og viste til at de ved gjentatte anledninger har forklart kravene og deres grunnlag til klager.  Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om faktisk forbruk.  

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale § 2-2.  

Historikk

Mai 2021 – korrigering av forbruk   

Krav

Klager avviser fakturerte krav på kr 2 593,35 og kr 5 996,94.  

Partenes anførsler:  

Klager anfører at faktureringene skyldes en systemfeil hos NorgesEnergi, og at dette ikke er noe han som kunde skal belastes for. Klager mener dette er et anliggende mellom NorgesEnergi og nettselskapet.  

Klager avviser NorgeEnergis opplysning om enighet om en nedbetalingsavtale da han mener han ble presset til å inngå en slik avtale i en telefonsamtale med NorgesEnergi, og anfører at han aldri har godtatt å trekke klagesaken hos Elklagenemnda. Klager reagerer på NorgesEnergis saksbehandling og kundeservice.   

Klager erkjenner at det er snakk om reelt forbruk, men mener at NorgesEnergis behandling av saken bør medføre at han ikke skal betale kravet. Klager påpeker at det ikke ble gitt noen informasjon om beløpet som ble tilbakebetalt og at dette var noe som måtte betales inn til en annen faktura. Han reagerer på at han selv måtte kontakte selskapet for å løse dette.   

Klager reagerer sterkt på at kravene er sendt til innkreving via inkasso da kravet er omtvistet. Klager avviser fakturerte krav.    

NorgesEnergi AS (NorgesEnergi) opprettholder fakturerte krav, og anfører at dette gjelder reelt forbruk som klager må betale for. Det vises til at det er blitt gjort en korrigering av nettselskapet, og at klager derfor fikk tilbakebetalt et beløp grunnet kreditering, som skulle betales inn igjen tilknyttet korrigerte faktureringer.   

NorgesEnergi hevder at klager ble enig om en nedbetalingsavtale og at klager skulle trekke klagesak hos Elklagenemnda.   

NorgesEnergi opplyser at de har tilbudt å slette inkassogebyrer dersom det ble inngått en nedbetalingsavtale, men at klager ikke har vært imøtekommende i forhold til dette. NorgesEnergi mener klager ikke har vist betalingsvilje i saken.   

NorgesEnergi anser saken som løst fra deres side, og viser til at de ved gjentatte anledninger har forklart kravene og deres grunnlag til klager.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om faktisk forbruk. 

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm.  

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandøren kreve etterfakturering/-betaling ved feil i måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil. Tilleggsbetalingen kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen kraftleverandøren svarer for, og kunden var i aktsom god tro. 

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at nettselskapet har korrigert et etterslep i sine systemer og NorgesEnergi har lagt nettselskapets måledata til grunn ved faktureringen.  

Klager har erkjent at omtvistet krav gjelder reelt forbruk og anfører at kravet bør frafalles grunnet selskapets behandling av saken. Nemnda kan ikke se at klagers anførsler gir hjemmel for bortfall av klagers betalingsforpliktelse.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 2. mai 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Lars Lima, Energi Norge   

Jon Aadland, Energi Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.