Sak: 21-435 Klage på stenging – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet i forbindelse med stenging av anlegg. Klager bestred grunnlaget for stenging av hans anlegg, og avviste fakturerte krav fra Elvia AS og Fortum Markets AS. Klager anførte at Elvia AS lovstridig har stengt hans anlegg. Klager påpekte at han aldri skulle ha betalt et stengegebyr. Klager hevdet å ha hatt store tap i forbindelse med stenging av anlegg. Klager anførte at han ikke skal betale noe utestående, da han hevdet at anlegget aldri skulle vært stengt.  Elvia AS viser til at anlegget ble stengt grunnet at det ikke var registrert noen kunde på anlegget. Elvia AS erkjente at det har oppstått feil i forbindelse med opprydding etter stengingen. Elvia AS anførte at de har fulgt gjeldende regelverk for fakturering og stenging av anlegg, og at de har redegjort for kravene overfor klager ved flere anledninger. Fortum AS anførte at klager ble overført til leveringspliktig strøm fra, da hans utestående beløp var kommet til kr. 25 439,05. Fortum AS avsluttet derfor avtalen med klager. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet i forbindelse med stenging av anlegg.  

Regelverk

Standard nettleieavtale kap. 7  

Historikk

28.08.20 – Anlegget stenges pga manglende kundeforhold  

01.09.21 – Fortum Markets AS oppretter avtale med klager  

26.04.21 – Fortum Markets opphører sin leveranse, klager overføres til leveringspliktig strøm  

31.07.21 – NorgesEnergi AS starter leveranse til klager  

11.08.21 – Anlegg stenges pga manglende betaling  

Krav

Klager bestrider grunnlaget for stenging av hans anlegg, og avviser fakturerte krav fra Elvia AS og Fortum Markets AS.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på Elvias saksbehandlingsprosess, og anfører at Elvia lovstridig har stengt hans anlegg. Klager mener at Elvia unngår å besvare hovedanførslene hans i sitt tilsvar til nemnda.   

Klager har avslått Elvias forlikstilbud, og mener dette er uakseptabelt da stengingen av anlegget var urettmessig. Klager påpeker at han aldri skulle ha betalt et stengegebyr.   

Klager reagerer på Elvias kundebehandling i saken og anfører at hans bestridelser av krav fra Elvia ikke har blitt behandlet etter gjeldende regelverk.   

Klager hevder å ha hatt store tap i forbindelse med stenging av anlegg, blant annet ødelagte frysevarer, samt store påkjenninger for hans to mindreårige barn.   

Klager mener han ikke skal betale noe utestående til Elvia, da han hevder anlegget aldri skulle vært stengt.   

Elvia AS viser til at anlegget ble stengt den 28.08.20 grunnet at det ikke var registrert noen kunde på anlegget. Ved kontakt med klager ble det opprettet et kundeforhold tilbake til 01.04.20.  

Elvia erkjenner at det har oppstått feil i forbindelse med oppryddingen etter stengingen, noe som medførte at klager 30.09.20 fikk beskjed om at Elvia skulle kreditere faktura for perioden fra 01.04.20 til 31.08.20 og kompensere for strøm- og nettkostnader samt fastbeløp for denne perioden. Faktura ble sendt til inkasso ved en feil.   

Elvia opplyser om at klager er kompensert med kr 884,66 ved faktura for januar 2021. Elvia hevder at det er gitt tilstrekkelig informasjon, og at klagers innsigelser er tilstrekkelig behandlet og besvart både av Elvia og deres samarbeidende inkassoselskap.   

Det opplyses at klager ble overført til leveringspliktig strøm fra 26.04.21, da avtale med Fortum Markets AS opphørte. Anlegget ble igjen stengt den 11.08.21 grunnet manglende betaling, hvorpå klager kontaktet Elvia og bestred kravet. Elvia avviser klagers bestridelse med grunnlag i at dette er redegjort for ved flere anledninger, og at det er utbetalt kompensasjon i saken.  

Elvia anfører at de har fulgt gjeldende regelverk for fakturering og stenging av anlegg, og at de har redegjort for kravene overfor klager ved flere anledninger, både per telefon, SMS og e-post. Elvia erkjenner at det har vært noe problemer underveis, men at dette er løst opp i.   

Elvia fremsatte i sitt tilsvar forlikstilbud hvor stengekostnad på kr 2 000 slettes, og at klager godskriver kr 898,14. Sistnevnte beløp gjelder inkassokostnader i forbindelse med stengevarselet. Dette ble avslått av klager.  

Fortum Markets AS (Fortum) opplyser om at de 28.08.20 fikk beskjed fra Elvia via Elhub-melding om at klager skulle aktiveres hos Fortum fra 01.09.20. Det opplyses om at klager kontaktet Fortum 11.12.20, hvor ovenstående ble forklart til klager, og klager ble da også informert om utestående fakturaer samt informasjon om avtaleoppstarten.   

Fortum anfører at de i perioden hvor klager var aktiv kunde hos Fortum, i perioden 01.09.20 til 26.04.21, kun har mottatt innbetaling på en av åtte fakturaer. Ubetalte fakturaer ble derfor overført til inkassoselskapet.   

Fortum opplyser at klager ble overført til leveringspliktig strøm fra 26.04.21, da hans utestående beløp var kommet til kr. 25 439,05 inkludert inkassoomkostninger. Fortum avsluttet derfor avtalen med klager.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

Det går frem av Standard Nettleieavtale § 2 at dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie. Dersom gyldig kraftleveringsavtale ikke foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har bodd i leiligheten og forbrukt strøm på dette anlegget. Etter nemndas syn er strømmen brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. Før stenging kan skje skal nettselskapet ha fulgt gjeldende prosedyrer for stenging. Hvis nettselskapet rettmessig har stengt et anlegg, vil det ikke gjenåpnes før all gjeld til nettselskapet og kostnader i samband med stenging og gjenåpning er betalt iht. avtalens § 7-3.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort at stenging av anlegget var rettmessig eller at gjeldende stengeprosedyrer er fulgt da Elvia ikke har fremlagt et stengevarsel som oppfyller vilkårene i fkjl. § 48a annet ledd. Nemnda legger derfor til grunn at Elvia ikke hadde hjemmel til å ilegge klager kostnader i forbindelse med stengingen og gjenåpning av anlegget.  

Elvia har fremsatt et forlikstilbud om at stengekostnaden slettes. Etter nemndas syn skal også inkassoomkostninger og gebyrer i forbindelse med stengingen frafalles i den grad disse går ut over forlikstilbudet.  

Nemndas konklusjon er at klager delvis gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis delvis medhold. 

Oslo, 2. mai 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge    

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.