Sak: 21-439 Klage på avtaleinngåelse – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at kundeforholdet var ugyldig og avviste fakturert krav. Klager hevdet at hun ble lurt til å inngå avtalen da hun måtte sende bekreftelsesmelding på tilbudet før hun fikk tilgang til avtalevilkårene, og mener dette er villedende. Hafslund Strøm AS anførte at avtaleinngåelsen er gyldig da klager besvarte bekreftende på SMS etter telefontilbudet. Hafslund Strøm AS trakk inkassosaken i påvente av gjennomgang fra intern kvalitetsavdeling. Etter intern gjennomgang ble det konkludert med at klager tydelig svarte bekreftende til avtaleinngåelsen, også muntlig via salgssamtale. Lydopptaket er ikke tilsendt Elklagenemndas sekretariat, da det blir vist til at opptak slettes 3 måneder etter de tas opp på bakgrunn av reglement knyttet til GDPR. Hafslund Strøm AS opprettholdt fakturerte krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-3. 

Historikk:  

24.10.20 – Kundeforhold opprettet.  

13.11.20 – Leverandørbytte. 

Krav: Klager hevder at kundeforholdet er ugyldig og avviser fakturerte krav på kr 355,51 og kr 140,67  

Partenes anførsler: 

Klager anfører at kundeforholdet er ugyldig. Klager anfører at hun ved avtaleinngåelsen per telefon ga uttrykk for at hun ønsket å se avtalens vilkår mv. og lese disse før avtalen ble inngått. Klager opplever at hun ble lurt til å inngå avtalen da hun måtte sende bekreftelsesmelding på tilbudet før hun fikk tilgang avtalevilkårene, og mener dette er villedende.  

Klager opplyser at hun føler seg svindlet av Hafslund. Hun reagerer på at hun ikke ble tilsendt kopi av lydopptak ved forespørsel, og hevder Hafslund ved forespørselen opplyste henne om at slikt lydopptak ikke fantes.  

Klager avviser fakturerte krav. 

Hafslund Strøm AS (Hafslund) anfører at avtaleinngåelsen er gyldig, da klager besvarte bekreftende på SMS etter telefontilbudet.  

Hafslund trakk inkassosaken i påvente av gjennomgang fra intern kvalitetsavdeling. Etter intern gjennomgang ble det konkludert med at klager tydelig svarte bekreftende til avtaleinngåelsen, også muntlig via salgssamtale. Lydopptaket er ikke tilsendt Elklagenemndas sekretariat, da det blir vist til at opptak slettes 3 måneder etter de tas opp på bakgrunn av reglement knyttet til GDPR. 

Hafslund anser egen behandling av saken til å være grundig gjennomført, og at klager er blitt gitt tilbakemelding på de uenigheter og misforståelser som er oppstått gjennom kundeforholdet. 

Hafslund opprettholder fakturerte krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder inngåelse av avtale og avtalevilkår. 

Klager anfører at avtalen er ugyldig og anfører at hun har blitt villedet til å inngå avtalen i salgssamtalen. Hafslund anfører at det ble foretatt en intern gjennomgang hvor det ble konkludert med at klager tydelig svarte bekreftende til avtaleinngåelsen, også muntlig via salgssamtalen. 

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Hafslund har lyttet til lydopptaket og deretter valgt å slette lydopptaket etter klagers forespørsel om få lydopptaket fremlagt. Hafslund har ovenfor nemnda anført at selskapet har rutine hvor lydopptak slettes 3 måneder etter de tas opp på bakgrunn av reglement knyttet til GDPR.

Da det er påstand mot påstand om hva som ble sagt i telefonsamtalen og Hafslund valgte ensidig å slette lydopptaket etter at klager kontaktet Hafslund med innsigelser på avtalen og har bedt om lydopptaket før lydopptaket ble fjernet fra Hafslunds systemer, må tvilen løses i klagers favør. På denne bakgrunn har nemnda kommet frem til at bindende avtale ikke er inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale fakturerte krav. 

Nemnda bemerker for øvrig at dersom det kommer innsigelser om avtaleinngåelsen før utløpet av oppbevaringstiden for lydopptaket, bør lydopptaket ikke slettes, og i alle fall bør en kopi gjøres tilgjengelig for klager før sletting dersom selskapet mener seg bundet til å slette av hensyn til personvernregler. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

 

Klager gis medhold.

Oslo, 2. mai 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge 

Lars Lima, Energi Norge  

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.