Sak: 21-472 Klage på avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at informasjonen som er gitt vedrørende tjenesten "Lik Betaling" har vært mangelfull, og at tjenesten ikke har fungert. Klager hevdet derfor at dette bør frita han for plikt til å betale sluttavregningen. Klager reagerte på at han ikke fikk logget inn og sett avtalen på "Min side" på selskapets nettsider. Hafslund Strøm AS hevdet at det ikke er grunnlag for å frita klager fra hele ansvaret for å betale for det faktiske forbruket for nettleie og kraft, og krevde at klager betaler 60 % av opprinnelig opphørsfaktura. Hafslund Strøm AS erkjente at det har vært feil i deres systemer for overvåking av strømforbruk hos kundene, noe som har medført at vesentlig økning i forbruk ikke er fanget opp. Hafslund Strøm AS hevdet at dette ikke kan frita klager fullt ut for betalingsforpliktelsen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. 

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 1-2 og 1-3 

Historikk:  

13.07.21 – Kundeforhold avsluttet.  

Krav: Klager avviser etterfakturert krav på kr 11 345,90. 

Partenes anførsler: 

Klager avviser fakturert krav. Klager anfører at informasjonen som er gitt vedrørende tjenesten "Lik Betaling" har vært mangelfull, og at tjenesten ikke har fungert. Klager mener derfor at dette bør frita han for plikt til å betale sluttavregningen. 

Klager hevder at han i samtale med kundeservice fikk medhold i at selger ikke hadde informert godt nok om vilkårene for tilleggstjenesten under innsalgssamtalen. Det hevdes også at klager ble fortalt at feilen gjaldt flere kunder, og at feilen skulle rettes opp internt.  

Klager reagerer på at han ikke får logget inn og sett avtalen på "Min side" på selskapets nettsider. Klager mener dette bekrefter at hendelsen er et avvik i deres systemer, og ikke er noe klager kan bære ansvar for. 

Hafslund Strøm AS (Hafslund Strøm) hevder at det ikke er grunnlag for å frita klager fra hele ansvaret for å betale for det faktiske forbruket for nettleie og kraft, og krever at klager betaler 60 % av opprinnelig opphørsfaktura. Hafslund Strøm påtar seg deler av ansvaret da tjenesten ikke har fungert optimalt for klager og har derfor kun fakturert klager for kr. 6807,54.  

Hafslund Strøm viser til at tjenesten er et tillegg, hvor det anbefalte månedsbeløpet som faktureres justeres dersom det er større endringer i en kundes forbruk. Hafslund Strøm erkjenner at det har vært feil i deres systemer for overvåking av strømforbruk hos kundene, noe som har medført at vesentlig økning i forbruk ikke er fanget opp. I klagers tilfelle medførte dette et etterslep på kr 11 345,90 ved opphør av kundeforholdet. 

Hafslund Strøm viser til at tjenesten ikke er en fastprisavtale, men en løsning som skal bidra til jevnere månedlige fakturaer enn om tjenesten ikke er tillagt, for å slik skape forutsigbarhet for kundene. Hafslund Strøm erkjenner at tjenesten ikke har fungert optimalt, men at dette ikke kan frita klager fullt ut for betalingsforpliktelsen. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.    

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandør kreve tilleggsbetaling ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata eller ved faktureringsfeil med mindre klager var i aktsom god tro.  

Nemnda påpeker at angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis både forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen – for at en avtale skal anses rettslig bindende mellom næringsdrivende og forbrukere. 

Elklagenemndas sekretariat har oppfordret Hafslund Strøm i e-post av 29.09.21 til å fremlegge kopi av dokumentasjon som klager har mottatt i forkant og etterkant av avtaleinngåelsen. Dette har ikke innkommet. Når Hafslund Strøm velger å ikke komme med denne dokumentasjonen fremstår det klart for nemnda at den bevistvil som da blir skapt må gå ut over Hafslund Strøm. På denne bakgrunn legger nemnda til grunn klagers anførsler, og vilkårene for tilleggsbetaling er dermed ikke oppfylt. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

 

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

 

Klager gis medhold.

Oslo, 2. mai 2022

 

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge 

Lars Lima, Energi Norge  

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.