Sak: 21-458 Klage på avtaleinngåelse og -vilkår – Hurum Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han aldri ble gjort oppmerksom på at det ville tilkomme et bruddgebyr da han inngikk avtale med Hurum Kraft AS etter telefonsalg. Klager hevdet at det ikke er tilstrekkelig til å vise til avtalevilkår på nett via lenke i SMS, og at informasjon om bruddgebyr burde vært opplyst ved avtaleinngåelse per telefon. Klager anførte også at det kun er en avtale, og ikke to avtaler. Klager hevdet at han inngikk avtalen på det vilkår om at hans to adresser skulle faktureres via samme faktura. Hurum Kraft AS hevdet at SMS som sendes ut for å bekrefte avtaleinngåelsen inneholder tilstrekkelig informasjon om vesentlige avtalevilkår. Hurum Kraft AS avviste klagers anførsel om at han ble lovet samfakturering av hans to adresser. Hurum kraft AS opplyste at hver måler har egen avtale. Hurum Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Hurum Kraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår.   

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale §§ 1-2 og 1-3.  

Historikk

15.02.21 – Kundeforhold opprettet.  

 Krav

Klager avviser krav om bruddgebyr på kr 3 600.  

Partenes anførsler:  

Klager avviser krav om bruddgebyr. Klager hevder at han aldri ble gjort oppmerksom på at det ville tilkomme et bruddgebyr da han inngikk avtale med Hurum Kraft etter telefonsalg. Klager hevder at han tydeliggjorde ved innsalgssamtalen at han ikke ønsket å inngå en avtale som hadde vilkår om bruddgebyr.   

Klager mener det ikke er tilstrekkelig til å vise til avtalevilkår på nett via lenke i SMS, og at informasjon om bruddgebyr burde vært opplyst ved avtaleinngåelse per telefon. Klager mener det som minimum burde være tydelig informasjon om bruddgebyr i SMSen som ble tilsendt.  

 Klager avviser Hurum Krafts påstand om at han ikke har mottatt angrerettskjema, og hevder at han aldri har nektet for å ha mottatt dette. Klager reagerer på at han ikke hører sin egen aksept i slutten av opptaket som er innsendt av Hurum Kraft.  

 Klager anfører også at det kun er en avtale, og ikke to avtaler. Klager hevder at han inngikk avtalen på det vilkår om at hans to adresser skulle faktureres via samme faktura. Klager mener derfor at dobbelt bruddgebyr ikke kan medføre riktighet.   

 Hurum Kraft AS (Hurum Kraft) opplyser at deres selger ved telefonsalg er pliktig til å gjennomgå avtalens vilkår, og sjekke at opplysninger er korrekt. Hurum Kraft hevder disse retningslinjene ble fulgt også ved klagers avtaleinngåelse. Det opplyses om at siste del av samtalen ble tatt opp.  

 Hurum Kraft hevder at SMS som sendes ut for å bekrefte avtaleinngåelsen inneholder tilstrekkelig informasjon om vesentlige avtalevilkår. Hurum Kraft viser til at klager sendte akseptsvar til tilbudet og at angrerettskjema da ble tilsendt per e-post.  

 Hurum Kraft opplyser om at de har vært i kontakt med klager vedrørende hans innsigelser ved flere anledninger. Hurum Kraft hevder klager endret sitt grunnlag for innsigelsene etter hvert som de forklarte og framla dokumentasjon til støtte for sin side av saken. Hurum Kraft hevder at klagers første innsigelse vedrørende bruddgebyr var grunngitt med at han ikke hadde fått informasjon om dette, og at han etter fremleggelse av dokumentasjon endret sin grunngiving til at han ikke hadde mottatt angrerettskjema.   

 Hurum Kraft avviser klagers anførsel om at han ble lovet samfakturering av hans to adresser. Hurum kraft opplyser at hver måler har egen avtale. Hurum Kraft opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr.  

Nemnda påpeker at angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis både forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen. 

Nemnda kan ikke se at selskapet har sannsynliggjort at angrerettlovens krav om å sende avtalevilkår, angrerettskjema og angrerettsopplysninger på et varig medium etter avtaleinngåelse er oppfylt, jf. lovens § 18. I denne saken har innklagede utstedt avtalevilkårene, angrerettsopplysninger og angrerettskjema via en hyperlenke. Nemnda er av den oppfatning at hyperlenker ikke kan anses som et varig medium da innholdet som lenkene peker på kan endres når som helst, også etter at tilbudet er sendt ut.   

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, er at bindende avtale ikke er inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.