Sak: 21-465 Klage på fakturering – Agva Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at Agva Kraft AS benytter seg av feil tall i faktureringen, og at de tallene som oppgis ikke stemmer overens med de tall som er hentet fra Elhub eller direkte fra nettselskapet. Agva opprettholder fakturert krav. Agva Kraft AS anførte at de kun har benyttet seg av de måledata som er mottatt fra nettselskapet, og forstår ikke klagers anførsel om at de ikke benytter disse tallene. Agva Kraft AS viste til at de er avhengige av at nettselskapet legger inn måledata i Elhub om det er avvik eller annet, og anførte at de til enhver tid har forholdt seg til de avlesninger som er registrert i Elhub. Agva Kraft AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Agva Kraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 

Krav

Klager avviser fakturert krav for perioden fra 25.03.21 til 01.07.21. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på selskapets fakturering.  

Klager anfører at Agva Kraft benytter seg av feil tall i faktureringen, og at de tallene som oppgis ikke stemmer overens med de tall som er hentet fra Elhub eller direkte fra nettselskapet. Klager viser til at det forbruk som klager selv har hentet ut fra Elhub ikke stemmer overens med det forbruket som Agva kraft har fakturert.  

Klager viser til at målingene fra BKK Nett AS for den gitte perioden stemmer overens med det forbruk som er registrert i Elhub, 970 kWh. Klager forstår derfor ikke hvorfor Agva Kraft har fakturert for 2 952,62 kWh i samme periode. 

Agva Kraft AS (Agva Kraft) anfører at de kun har benyttet seg av de måledata som er mottatt fra nettselskapet, og forstår ikke klagers anførsel om at de ikke benytter disse tallene.  

Agva Kraft hevder at de har opptrådt korrekt, ved at klager ble kreditert og avregnet på nytt etter henvendelse fra klager og at det ble gitt beskjed om at det hadde vært feil med måleren. 

Agva Kraft viser til at de er avhengige av at nettselskapet legger inn måledata i Elhub om det er avvik eller annet, og anfører at de til enhver tid har forholdt seg til de avlesninger som er registrert i Elhub.  

Agva opprettholder fakturert krav.  

BKK Nett AS (BKK) opplyser om at de har kompensert klager for etterfaktureringen, og at de har sendt ny, korrigert faktura til klager. Det opplyses at også Agva fikk beskjed om korrigeringen. BKK hevder at alle korrigeringer er sendt elektronisk via Elhub, hvor det også er gitt beskjed om dette til Agva. BKK viser til påminnelse om dette via e-post til Agva 09.09.21. BKK bekrefter at den korrigering som det da vises til, er de riktige måledata for fakturering.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om faktisk forbruk.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm.

Klager anfører at Agva Kraft AS har gjort en feil ved innhenting av forbruk fra Elhub og at nettselskapet og Elhub viser et forbruk på 970 kWh. Agva Kraft AS anfører at det faktureres kun ut fra avlesningsverdier mottatt fra netteier. 

Nemnda bemerker at det er nettselskapets måledata som skal legges til grunn ved faktureringen av strøm. Etter nemndas syn har klager sannsynliggjort at det er 970 kWh som skal legges til grunn i faktureringen. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 2. mai 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge  

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.