Sak: 21-466 Klage på avtalevilkår og fakturering – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager inngikk avtale for flere strømmålere. Klager hevdet at det var inngått avtale om tre måneder gratis strøm og krevde dette. Klager anførte at det var inngått avtale om elektronisk fakturering og påpekte at han har mottatt noen fakturaer elektronisk, noen fakturaer til ferieadressen og noen fakturaer til tidligere adresse. Klager anførte også at det var to fakturaer han ikke hadde mottatt og avviste derfor krav om omkostninger. NorgesEnergi AS anførte at de ikke har lovet klager gratis strøm utover én måned for kontrakt 1 og 8. NorgesEnergi AS anførte at det ikke fremkommer noen avtale om ytterligere gratis strømforbruk per måler på lydfilen av salgssamtalen mellom selger og klager. NorgesEnergi AS viste til inkassosakene og hevdet at det ikke er utført feil som har gitt kunden ekstra omkostninger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.   

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2.  

  

Historikk:   

04.06.21 – Kundeforhold opprettet.   

  

Krav: Klager hevder at det er inngått avtale om tre måneder gratis strøm og krever dette. Klager avviser krav om omkostninger.   

Partenes anførsler:  

Klager hevder at det er inngått avtale om tre måneder gratis strøm, og påpeker at han kun har fått én måned gratis strøm.  

Klager anfører at det var inngått avtale om elektronisk fakturering. Klager sier at han har mottatt noen fakturaer elektronisk, noen fakturaer til ferieadressen og noen fakturaer til tidligere adresse. Videre sier klager at det er to fakturaer han ikke har mottatt og avviser derfor krav om omkostninger.   

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager sier at han har hatt store utfordringer med å komme i kontakt med selskapet og at han har blitt henvist videre til inkassoselskapet.   

Klager krever tre måneder gratis strøm. Klager avviser krav om omkostninger.   

NorgesEnergi AS viser til avtaleaksept fra klager den 04.06.21. NorgesEnergi AS peker på at det fremkommer av SMS-tilbudet at klager får én måned gratis strømforbruk, på avtaleaksept på kontrakt 1 og 8.   

NorgesEnergi AS anfører at det ikke fremkommer noen avtale om ytterligere gratis strømforbruk per måler på lydfilen av salgssamtalen mellom selger og klager.  

NorgesEnergi AS anfører at de ikke har lovet klager gratis strøm utover én måned for kontrakt 1 og 8. Klager har fått dette i tillegg på kontrakt 4 og 5. NorgesEnergi AS har korrigert dette når det gjelder kontrakt 8 og registrert gratis strømforbruk i perioden 01.07 – 01.08.21. NorgesEnergi AS påpeker at klager har fått gratis strømforbruk utover det som er avtalt.   

NorgesEnergi AS viser til inkassosakene og hevder at det ikke er utført feil som har gitt kunden ekstra omkostninger.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse og avtalens vilkår. 

Klager anfører at NorgesEnergi har gitt tilsagn om gratis strøm i en periode på tre måneder. NorgesEnergi AS tilbakeviser klagers anførsel og anfører at de ikke har lovet gratis strøm utover én måned for kontrakt 1 og 8.  

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har mottatt en bekreftelsesmelding hvor det fremkommer at det er gitt tilsagn om én måned med gratis strømforbruk. Dette har kunden etter det opplyste fått for tre målere i juni/juli 2021. Nemnda kan ikke se at det er fremlagt dokumentasjon som tilsier at klager har krav på gratis strøm i en periode på tre måneder for den enkelte måleren. Nemnda kan heller ikke se at det er påvist feil i faktureringen. På den bakgrunn kan nemnda heller ikke se det godtgjort at det knytter seg feil til inkassoprosessen som skal få betydning for kostnadene.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 26. september 2022 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.