Sak: 21-508 Klage på etterfakturering – Norgesnett AS

Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at kravet var urimelig og påpekte at nettselskapet har et vesentlig ansvar da de selv er skyld i målerforvekslingen og at dette ikke ble oppdaget før det var gått rundt 4 år. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager viste til at det ikke lenger er rutine for abonnenten å lese av måleren og det brukes Avtalegiro. Norgesnett AS viste til at det har skjedd en målerforveksling ved målerbyttet. Norgesnett AS viste til at målermontør scannet inn feil måler og koblet til klagers målepunkt. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Norgesnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder fakturering av ikke-fakturert forbruk.   

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-4 og 6-5.  

Historikk

02.03.10 – Kundeforhold opprettet.  

21.08.17 – Målerbytte.   

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 29 809,28.  

Partenes anførsler  

Klager reagerer på fakturert krav.   

 Klager anfører at kravet er urimelig og påpeker at Norgesnett har et vesentlig ansvar da de selv er skyld i målerforvekslingen og at dette ikke ble oppdaget før det var gått rundt 4 år. Klager hevder at Norgesnett skyver alt ansvaret på den private kunden.  

 Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager viser til at det ikke lenger er rutine for abonnenten å lese av måleren og det brukes Avtalegiro. Klager anfører at selskapet bør ha en oversikt over hva de driver med og at de ikke blander sammen målere, samt at det går så mange år før dette avdekkes.   

 Klager finner ikke selskapets oversikt over faktureringen tilfredsstillende.   

 Klager avviser fakturert krav.   

Norgesnett AS (Norgesnett) viser til at det har skjedd en målerforveksling ved målerbyttet den 21.08.17 og at dette ble korrigert 09.04.21. Norgesnett viser til at målermontør scannet inn feil måler og koblet til klagers målepunkt.   

Norgesnett hevder at de har rett til å fakturere klager i henhold til standardavtalen §§ 5-4 og 6-5. Norgesnett viser til nemndas praksis sak 15-076. Norgesnett anfører at klager kunne ha reagert på at forbruket på målepunktet har sunket fra ca. 30 000 kWh i året til 6000 kWh etter målerbyttet, og dermed har klager ikke vært i aktsom god tro.   

Norgesnett hevder at de ikke har rett til å kreve inn mer tre år tilbake i tid. Norgesnett erkjenner at det er gjort en feil, faktura ble utstedt fra 01.11.17, som er mer enn tre år tilbake i tid. Faktura skulle vært sendt ut 01.04.18 da feilen ble oppdaget. Norgesnett beklager feilen og har sendt ut faktura fra 01.09.18 som er tre år tilbake i tid.  

Norgesnett opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.  

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det har vært en målerforveksling ved målerbyttet den 21.08.17. Norgesnett sin målermontør har scannet inn feil måler og deretter koblet til klagers målepunkt. Feilen kan tilskrives nettselskapet. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at han ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at det har vært en markert nedgang i strømforbruket, fra ca. 30 000 kWh til 6000 kWh per år. Nemnda mener derfor at klager burde ha undersøkt forholdet nærmere og tatt det opp med selskapet. Nemnda har derfor kommet til at klagers gode tro ikke kan anses aktsom. Norgesnett har derfor rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk.  

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt, og i henhold til avtalebestemmelsene skal kunden betale for forbruket.   

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.